Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

01. Februar 2020

Neues bayerisch-tschechisches Projekt zweier Universitäten

Seine Einzigartigkeit liegt in seinem breiten Aktivitätenspektrum für Grund-, Mittel- und Hochschulen auf beiden Seiten der Grenze. Es richtet sich an Schüler und Lehrer im gesamten Bildungssystem, die kostenlos an einer Reihe von Seminaren, Exkursionen und Projekttagen teilnehmen können.
Das Projekt mit dem Titel “Wechsel (dich) in die Geschichte. Mediale historisch-politische Bildung an Denkmalorten im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet“ befasst sich mit zwei wesentlichen historischen Ereignissen: der Grenzöffnung 1989/1990 und dem Leben der jüdischen Minderheit im Grenzgebiet im 20. Jahrhundert. Neben dem bürgerlich-politischen und historischen Kontext legt es sich als Ziel, Demokratie und Vielfalt zu erziehen.

Im Rahmen des Projekts wird der Einsatz digitaler Methoden und Mittel im Unterricht unterstützt. Zum Beispiel erhalten die Pädagogen Tipps und lernen konkrete Methoden, wie man dank moderner Technologien die Lehre der deutsch-tschechischen Geschichte verbessern kann; oder wie man mit Informationen direkt am Ort historischer Ereignisse arbeitet. Ziel dieser Schulungen ist es, Lehrkräfte mit den erforderlichen Kompetenzen für die Nutzung digitaler Lernmöglichkeiten im Unterricht auszustatten, um damit ihre Schüler zu kreativen und kritisch denkenden Mediennutzern zu erziehen. Es werden auch Studenten einbezogen, die die Möglichkeit erhalten, digitale Lehrmittel wie Video-Tutorials zu erstellen.

Während des Projekts wird eine Website mit digitalen Auftritten der Teilnehmer erstellt, die anderen Mittelschülern und Hochschulstudenten zur Verfügung steht. Es wird auch eine gedruckte Karte der Denkmäler im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet geben, zu denen die Schulen mit Schülern gehen können oder sie als Lehrmittel verwenden können.

Alle pädagogischen Aktivitäten im Rahmen des Projekts richten sich zu gleichen Teilen an Teilnehmer aus der Tschechischen Republik und aus Deutschland und werden in beiden Sprachen durchgeführt.

Das dreijährige Projekt umfasst die Zusammenarbeit in den Bezirke Südböhmen, Pilsen und Karlsbad mit der bayerischen Grenze (Passau, Straubing, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen, Tirschenreuth, Schwandorf, Regensburg, Cham, Amberg, Weiden). Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem ETZ-Ziel, nämlich aus dem Programm für Zusammenarbeit im Grenzgebiet Freistaat Bayern – Tschechische Republik, ETZ-Ziel 2014-2020, finanziell unterstützt.

Mehr Informationen hier.

01. Februar 2020

Nový česko-bavorský projekt dvou univerzit

Jeho jedinečnost tkví v širokém záběru aktivit pro základní, střední i vysoké školy na obou stranách hranice. Zaměřuje se na žáky i pedagogy napříč vzdělávacím systémem, kteří se budou moci bezplatně zúčastnit řady seminářů, exkurzí a projektových dnů.
Projekt s názvem „Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí“ se věnuje dvěma hlavním dějinným událostem: otevření hranic v letech 1989/1990 a životu židovské menšiny v příhraniční ve 20. století. Mimo občansko-politický a historický kontext si klade za cíl také výchovu k demokracii a práci s diverzitou.

V rámci projektu se podpoří využití digitálních metod a nástrojů ve výuce. Pedagogové dostanou například tipy a osvojí si konkrétní metody, jak mohou díky moderním technologiím ozvláštnit výklad česko-německé historie; či jak pracovat s informacemi přímo na místech dějinných událostí. Cílem těchto školení je vybavit učitele potřebnými kompetencemi pro využívání digitálních možností ve výuce, aby tím ze svých žáků vychovali kreativní a kriticky uvažující uživatele médií. Zapojeni budou i sami studenti, kteří dostanou příležitost vytvářet digitální výukové pomůcky, jako jsou například výkladová videa.

Během projektu vznikne internetová stránka s digitálními výstupy účastníků, které tak budou k dispozici i ostatním středoškolským a vysokoškolským studentům. Vznikne také tištěná mapa pomníků v česko-bavorském příhraničí, kam se mohou školy s žáky vypravit nebo ji využít jako učební pomůcku.

Všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu se stejným dílem orientují na účastníky z Česka a Německa a budou se odehrávat v obou jazycích.

Tříletý projekt obsáhne spolupráci na území Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje s bavorským příhraničím (okresy Pasov, Straubing, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen, Tirschenreuth, Schwandorf, Regensburg, Cham, Amberg, Weiden). Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, konkrétně z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

Více informací zde.
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB