Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

25. November 2019

Grünes Band als Rückgrat für Naturschutz im Grenzraum

Im Naturschutzprojekt "Grünes Band" sehen viele die große Chance, den Naturraum entlang der Grenze in einen europäischen Verbund von 24 Staaten zu integrieren. Für Ende des Jahres erwarten die Akteure vor Ort ein wichtiges Gutachten.
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hat sich als Konferenzort eingespielt, wenn es um das Grüne Band geht. Die zweite Konferenz zum Thema in diesem Jahr eröffnete den Akteuren vor Ort auf beiden Seite der Grenze Perspektiven, wie sich der frühere Grenzstreifen des Eisernen Vorhangs im bayerisch-tschechischen Grenzraum in dieses Naturschutzprojekt integrieren lässt. Damit wären die Oberpfalz und die Region Pilsen Akteure im Verbund des „European green belt“, der sich über 12 500 Kilometer durch 24 Staaten vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer zieht.

Die Regierung der Oberpfalz und die tschechische Nachbarseite nahmen sich vor zwei Jahren bei einer Auftaktkonferenz im CeBB des Themas an, beauftragten Studien und versprachen, die direkt an der Grenze liegenden Kommunen, Naturschutzorganisationen, Naturparke und regionale Akteure einzubinden. Als beim Treffen im CeBB die rund 40 Teilnehmer erfuhren, dass sich der Abschluss der Studie auf bayerischer Seite bis zum Jahresende verzögern wird, machten die regionalen Vertreter aus der Oberpfalz deutlich, dass es beim Grünen Band nicht bei Studien bleiben dürfe. Die interessanten Naturraumprojekte, die sich entlang der Grenze vom Norden bis in den Süden der Oberpfalz ziehen, sollen in Kooperation mit der tschechischen Seite Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Warum das Grüne Band so interessant ist, machte Liana Geidezis vom Bund Naturschutz deutlich. Als Regionalkoordinatorin im Fachbereich "Grünes Band für Zentraleuropa" stellte sie in einem Impulsvortrag die Entwicklungen in vielen europäischen Ländern sowie die Chancen an der innerdeutschen und der deutsch-tschechischen Grenze vor. Pavel Beneš von der Regionalen Entwicklungsagentur des Pilsner Bezirks und CeBB-Leiterin Veronika Hofinger brachten die Gäste des Gesprächsforums auf den aktuellen Stand im Grenzraum Oberpfalz Tschechien.

Auch ohne die Machbarkeitsstudie auf dem Tisch, die den Akteuren vor Ort auf der bayerischen Seite Ende des Jahres Perspektiven für die Umsetzung von Projekten bringen soll, entwickelte sich im Diskussionsteil ein intensiver Meinungsaustausch. Dabei wurden auch die Unterschiede in der Herangehensweise der bayerischen und tschechischen Seite deutlich. Mit viel intensiverer Vernetzung der Akteure – auch grenzüberschreitend – und der Finanzierung einer Managementstelle, die sich um die Umsetzung der angedachten Projekte kümmert, waren die zwei wichtigsten Forderungen umrissen.

Stephan Moder, Projektleiter beim Tourismusverband Ostbayern, sieht im Grünen Band ein großes touristisches Potenzial, das unbedingt ins Marketing für Wandern, Radfahren und Erinnerungskultur im Naturraum Ostbayern-Böhmen eingebunden werden müsse. Die Erkenntnis am Schluss der Konferenz: Wenn sich der hiesige Abschnitt des Grünen Bandes im Europäischen Verbund nicht mit einer marginalen, nur auf dem Papier stehenden Nebenrolle abfinden will, dann sind Freistaat, Kommunen und regionale Akteure auf bayerischer und tschechischer Seite organisatorisch, finanziell und natürlich auch ideell gefordert.

Nach der Mittagspause, während der die Diskussionen fortgesetzt wurden, machte sich ein Teil der Konferenzteilnehmer nachmittags auf den Weg zu einer Exkursion auf andere Seite der Grenze. In der Umgebung von Lesná (Schönwald) und Svatá Kateřina stand die Umsetzung des Konzepts zum Grünen Band auf der tschechischen Seite im Mittelpunkt. 

Quelle: onetz.de

25. November 2019

Zelený pás jako páteř ochrany přírody v pohraničí

V projektu ochrany přírody "Zelený pás" vidí mnozí velkou šanci, integrovat přírodní prostor podél hranice do evropského sdružení 24 států. Koncem roku očekávají místní aktéři důležitý odborný posudek.
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se ustálilo jako konferenční místo, pokud se jedná o Zeleném pásu. Druhá konference k tématu otevřela v tomto roce místním aktérům na obou stranách hranic perspektivy, jak se dřívější hraniční pásmo Železné opony v česko-bavorském pohraničí dá integrovat do tohoto projektu ochrany přírody. Tím by byly Horní Falc a Plzeňský kraj aktéry ve sdružení „European green belt“, který se táhne v délce přes 12 500 km 24 státy od Severního Mysu až po Černé moře.

Vláda Horní Falce a česká sousední strana se před dvěma lety při úvodní konferenci v CeBB ujaly tématu, zadaly studie a slíbily do projektu zapojit obce, ležící přímo na hranici, organizace ochrany přírody, přírodní parky a regionální aktéry. Když se 40 účastníků při setkání v CeBB dozvědělo, že ukončení studie na bavorské straně se oddálí až do konce roku, dali regionální zástupci z Horní Falce zřetelně najevo, že u Zeleného pásu nesmí zůstat jen u studií. Zajímavé projekty přírodního prostoru, který se táhne podél hranice od severu až na jih Horní Falce, by měly být realizovány krok za krokem v kooperaci s českou stranou.

Proč je Zelený pás tak zajímavý, ozřejmila Liana Gaidezis ze Spolku ochrany přírody. Jako regionální koordinátorka pro obor činnosti "Zelený pás pro Centrální Evropu" představila v impulzivní přednášce vývoj v mnoha evropských zemích jakož i šance na vnitro-německé a česko-německé hranici. Pavel Beneš z regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a vedoucí CeBB Veronika Hofinger uvedli hosty diskuzního fóra do aktuálního stavu v hraničním prostoru Horní Falc Česko.

I bez studie proveditelnosti na stole, která má místním aktérům na bavorské straně přinést koncem roku perspektivy pro realizaci projektů, rozvinula se v diskuzní části intenzivní výměna názorů. Přitom se zřetelně ukázaly také rozdíly v přístupu české a německé strany. S mnohem intenzivnějším propojením aktérů - i v přeshraničním měřítku - a financováním jednoho manažerského místa, které by se staralo o realizaci zamýšlených projektů, byly načrtnuty dva nejdůležitější požadavky.

Stephan Moder, vedoucí projektu u Svazu cestovního ruchu Východního Bavorska, vidí v Zeleném pásu velký turistický potenciál, který musí být bezpodmínečně začleněn do marketingu pro pěší turistiku, cyklistiku a vzpomínkovou kulturu v přírodním prostoru Východní Bavorsko-Čechy. Poznatek na závěr konference: Pokud se zdejší úsek Zeleného pásu v evropském propojení nechce uspokojit s marginální vedlejší rolí jen na papíře, pak je to pro Svobodný stát, obce a regionální aktéry na české a bavorské straně výzva organizační, finanční a přirozeně také ideová.

Po polední přestávce, během které pokračovaly diskuze, se část účastníků konference vydala na cestu na exkurzi na druhé straně hranice. V okolí Lesné (Schönwald) a Svaté Kateřiny byla středem pozornosti realizace koncepce Zeleného pásu na české straně.

Zdroj: onetz.de

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,234 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB