Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. Januar 2020

Ein Erlebnis der Extraklasse - Fidelio in Prag

Glanzvolle Inszenierung der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven in der beeindruckend sanierten Staatsoper in Prag. Ein Erlebnis der Extraklasse am Beginn des Beethoven-Jahres für die Teilnehmer der Kulturtour von Bavaria Bohemia e.V. am Samstag, 18. Januar 2020.
Nach drei Jahren Generalsanierung von Kopf bis Fuß endlich die Wiedereröffnung der Staatoper in Prag Anfang des Jahres. Die frische Farbe war noch leicht in der Nase zu spüren, als am vergangenen Samstag die 50 Gäste aus der Oberpfalz in großer Erwartung das Opernhaus betraten. Die exquisiten Plätze in den vorderen Reihen des Parketts steigerten die Faszination, die von der Musik, vom Bühnenbild, von den Hauptrollen und vom Chorensemble ausging. Im Finale ließen Chormitglieder links und rechts in den beiden vorderen Logen – nur ein paar Meter vom Publikum der ersten Reihen entfernt – wie bei einem sidekick die Wucht der Musik Ludwig van Beethovens spüren. Bevor sich der der Vorhang zu Fidelio, der einzigen Oper des großen deutschen Komponisten hob, ließen alle staunend die Blicke über den im höchsten Glanz erstrahlenden Prachtbau schweifen.

Die Restauratoren legten Hand bis an die kleinsten Details dieses Neorenaissancebauwerks aus dem späten 19. Jahrhundert, das sich von 1888 bis 1938 unter dem Namen „Neues deutsches Theater“ einen hervorragenden Ruf in der Kulturstadt Prager erwarb. Ein großer Teil der rund 51 Millionen Euro Sanierungskosten entfielen auf die Erneuerung der Technik hinter den Kulissen, doch auch das Theaterpublikum profitiert an jedem Platz. Wie in einem Flugzeug sind die Rücklehnen des Vordersitzes mit einem Bildschirm ausgestattet, der jedem Gast die gesungenen Texte wählbar in drei Sprachen anzeigt und das Ensemble vorstellt. Fidelio wurde natürlich in deutscher Sprache gesunden, doch die nicht immer leicht verständlichen gesanglichen Passagen waren mit dem Blick auf den deutschen Text am Display schnell enträtselt. Blickfang des Opernhauses ist der neue Bühnenvorhang, eine Nachbildung des in den Kriegswirren verlorenen Originalwerks des österreichischen Malers Eduard Veith.

Als Referenz an das Beethovenjahr 2020 hat das Nationaltheater Prag eine neue Produktion der Oper Fidelio ins Programm genommen, eine Inszenierung der renommierten bulgarisch-deutschen Regisseurin Vera Nemirova unter der musikalischen Leitung des Musikdirektors der Staatsoper Prag, Andreas Sebastian Weiser. Die spannende Frage beim Publikum in einem der großen Opernhäuser ist immer, was zeigt das Bühnenbild, wenn sich der Vorhang hebt. Regisseure des 21. Jahrhunderts lieben minimalistische und technikaffine Raumwelten, so auch bei Fidelio in Prag. Ulrike Kunze, verantwortlich für das Bühnenbild, passte in simple Metallrahmen Glaselemente in die absenk- und neigbare Deckenkonstruktion ein, dazu Wände aus großflächigen Aluplatten, ein paar Öffnungen an den Seiten und in die Tiefe der Bühne und je nach Stimmung gedimmtes oder grelles Neonlicht.

Nichts ist verstellt auf der Bühne, die Schauspieler und der Chor können frei agieren. Ludwig van Beethoven ist für viele Musikliebhaber in aller Welt der größte aller Komponisten, denn er versteht es wie kaum ein anderer, sich steigernde Dramatik in Noten zu fassen. „Ich habe in den Schlussszenen Gänsehaut gekriegt, als der Kerker sich öffnet, alle Gefangenen frei sind und der Chor zum fulminanten Lobgesang für Leonore und Florestan einsetzt“ sagte eine leidenschaftliche Opernbesucherin, die den Abend in der Staatsoper in vollen Zügen genoss.

Bestens informierte die CeBB-KulturTouren Verantwortliche Susanne Setzer in einem Flyer die Teilnehmer über die Inszenierung, die Komposition und die Entstehungsgeschichte von Fidelio. Kamila Spichtinger und 2. Vorsitzende Gabi Dlubal begleiteten die Tour als Reiseleiterinnen und kümmerten sich vorbildlich um die Gäste, die vor dem Besuch der Staatsoper Zeit hatten zu einem Stadtspaziergang und zum Abendessen. 

27. Januar 2020

Zážitek extratřídy - Fidelio v Praze

Skvělá inscenace opery Fidelio od Ludwiga van Beethovena v působivě restaurované budově Státní opery v Praze. Zážitek extratřídy na zahájení Beethovenova roku pro účastníky cesty za kulturou spolku Bavaria Bohemia e.V. v sobotu 18. ledna 2020.
Po třech letech generální opravy od hlavy po patu Státní opera v Praze na začátku roku konečně znovu otevřená. Čerstvou barvu bylo ještě lehce cítit v nose, když minulou sobotu 50 hostů z Horní Falce s velkým očekáváním vstoupilo do budovy opery. Vybraná místa v předních řadách parketu vystupňovala fascinaci, která vycházela z hudby, scénického obrazu, z hlavních rolí a pěveckého sboru. Ve finále nechali členové sboru vlevo a vpravo v obou předních lóžích – vzdálených jen pár metrů od publika v prvních řadách – procítit plnou sílu hudby Ludwiga van Beethovena. Než se zvedla opona k Fideliu, jediné opeře velkého německého skladatele, všichni v úžasu klouzali pohledy po nádherném objektu v nejvyšším lesku.

Restaurátoři věnovali pozornost i těm nejmenším detailům tohoto novorenesančního stavebního díla z konce 19. století, které si v období od roku 1888 do roku 1938 pod jménem "Nové německé divadlo" získalo vynikající pověst v městě kultury u Pražanů. Velká část z částky asi 51 milionů Euro vynaložených na rekonstrukci padla na obnovu techniky za kulisami, ale i divadelní publikum profituje na každém místě. Jako v letadle jsou opěradla předního sedadla vybavena obrazovkou, která každému hostu ukazuje zpívané texty ve třech jazycích dle volby a představí divadelní soubor. Opera Fidelio byla přirozeně zpívána v německém jazyce, ale ne vždy lehce srozumitelné pěvecké pasáže byly pohledem na německý text na displeji rychle rozluštěné. Poutačem operního domu je nová opona jeviště, která je napodobením originálního díla rakouského malíře Eduarda Veitha, ztraceného ve zmatcích války.

Jako referenci na Beethovenův rok 2020 dalo Národní divadlo Praha do programu novou produkci opery Fidelio, inscenaci renomované bulharsko-německé režisérky Very Nemirové pod hudebním vedením hudebního ředitele Státní opery Praha, Andrease Sebastiana Weisera. Napínavou otázkou u publika ve velkém operním domě je vždy, co ukáže scénický obraz, když se zvedne opona. Režiséři 21. století milují minimalistické a technicky afinní prostorové světy, a tak tomu bylo i u Fidelia v Praze. Ulrike Kunze, zodpovědná za scénografii, vsadila do jednoduchého kovového rámu skleněné prvky do spouštěcí a naklápěcí konstrukce stropu, k tomu přidala stěny z velkoplošných hliníkových desek, několik otvorů po stranách a do hloubky jeviště a podle nálady tlumené nebo ostré neonové světlo.

Nic není na jevišti zataraseno, herci a sbor mohou volně hrát. Ludwig van Beethoven je pro mnohé milovníky hudby na celém světě největším ze všech skladatelů, protože dokáže jako nikdo jiný, vyjádřit v notách stoupající dramatičnost. "Dostala jsem husí kůži, když se otevřelo vězení, všichni zajatci byli volní a sbor nasadil do mohutného chvalozpěvu pro Leonoru a Florestana" řekla jedna vášnivá návštěvnice opery, která si vychutnala ten večer ve Státní opeře plnými doušky.
 
Susanne Setzer, zodpovědná v CeBB za cesty za kulturou, skvěle informovala účastníky v letáčku o inscenaci, kompozici a historii vzniku Fidelia. Kamila Spichtinger a místopředsedkyně spolku Gabi Dlubal doprovázely zájezd jako vedoucí a staraly se vzorně o hosty, kteří měli před návštěvou Státní opery čas na procházku městem a na večeři.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB