Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. Dezember 2019

Rundum Dank beim Jahresabschlusstreffen

Für das leibliche Wohl sorgen Kartoffel- und Gulaschsuppe, heiß gemacht überm lodernden Holzfeuer. Vor dem geselligen Teil des Jahresabschlusstreffens im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) rundum Dankesworte und eine Weihnachtsgeschichte.
Wie eine Weihnachtsgeschichte hört sich der Bericht von Ivo Dubský, Vorsitzender des Vereins Mikuláš (Nikolaus) an, als er von der Rettung der St. Nikolaus Kirche im tschechischen Šitboř (Schüttwa) erzählt. Er bekommt bei der Jahresabschlussfeier die Gelegenheit, die derzeit an der Außenfassade des CeBB montierte Ausstellung „Johannes von Schüttwa - sein Leben und sein Werk“ vorzustellen und die immense Arbeit beim Wiederaufbau der Dorfkirche zu schildern. „Auferstanden aus Ruinen“ drückt aus, was in dem kleinen Dorf Šitboř mit knapp 70 Einwohnern nahe der tschechischen Partnerstadt Poběžovice (Ronsperg) Verein, Freunde und Unterstützer in den letzten Jahren geleistet haben. Seit dem 13. Jh. war die St. Nikolaus Kirche Dorfmittelpunkt, nach dem 2. Weltkrieg verfiel sie rapide. Ivo Dubský erinnert: „Im Dorf fragten wir uns: Lassen wir die Kirche komplett verfallen oder machen wir was dagegen? Die Antwort war eindeutig: Ja, wir bauen die Kirche wieder auf und gründen mit allen, die dahinter stehen, einen Verein.“ Im Architekten Jan Soukup aus Pilsen fanden die Initiatoren einen versierten Partner, der empfahl, nicht nur die Kirchenmauern zu sanieren, sondern mit der Initiative auch das Andenken an Johannes von Schüttwa zu verbinden, der in Böhmen als bedeutende Persönlichkeit überliefert ist. Er war in der Zeit des Karl IV. Rechtsgelehrter, Rektor der lateinischen Schule in Saaz und später Hauptnotar in der Prager Neustadt. 1401 schrieb er den „Ackermann aus Böhmen“, eine der berühmtesten mittelalterlichen Dichtungen in deutscher Sprache. Er gilt als frühestes Musterbeispiel für das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Tschechen. Diese Tradition setzten im gemeinsamen Verein die aus Schüttwa vertriebenen deutschen Landsleute und die tschechischen Bewohner von Šitboř, vorne dran Ortsbetreuer Franz Metschl und Vorsitzender Ivo Dubský, mit gutem Beispiel fort.
Mit der Einladung zum Jahresabschlusstreffen ins CeBB verbandenTrägervereinsvorsitzende Irene Träxler und Leiterin Veronika Hofinger zudem die Absicht, an vorderster Stelle die Leistungen der ehrenamtlich Engagierten herauszustellen und ihnen zu danken. Ob beim Advent im Wald, der Organisation der Kulturtouren, dem Besucherservice an den Wochenenden und bei Veranstaltungen - ohne die Hilfe der Mitglieder könnte das CeBB die Fülle der Aufgaben nicht leisten. Beide erwähnten bei ihren einleitenden Begrüßungs- und Dankesworten die Vielzahl der Menschen und Partner, die für den Erfolg des CeBB verantwortlich sind. „Das erste halbe Jahr 2019 war immens schwierig und eine richtige Durststrecke, doch jetzt können wir positiv gestimmt ins neue Jahr gehen.“ Dieser Satz im Grußwort der ersten Vorsitzenden drückt aus, wie schwierig es 2019 war, mit Personalwechseln an wichtigen Positionen und Auszahlungsverzögerungen bei bewilligten EU-Zuschüssen die übernommenen Aufgaben zu bewältigen. Veronika Hofinger nannte die deutliche Anhebung der Förderung des Freistaats Bayern für die Koordinierungsstelle, die aufgestockte Programmförderung des Landkreises Schwandorf, das vom StMFH herausragend bezuschusste Projekt „Kulturstadt Bayern Böhmen“, die bewährte Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und die sehr motivierten neuen Mitarbeiter als Gründe, im zweiten Halbjahr wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Irene Träxler packte am Schluss ihrer Ausführungen einen Sack voll mit Komplimenten aus, darunter zuvorderst an Chefin Veronika Hofinger, geschätzt auf beiden Nachbarseiten und „ohne die es lange nicht so erfolgreich laufen würde.“

27. Dezember 2019

Kolem dokola slova díků při setkání na závěr roku

O tělesné blaho se postaraly bramboračka a gulášová polévka, ohřáté na plápolajícím dřevěném ohni. Před společenskou částí setkání na závěr roku v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) samá slova díků a jeden vánoční příběh.
Jako vánoční příběh se poslouchá referát Iva Dubského, předsedy spolku Mikuláš, když vypráví o záchraně Kostela sv. Mikuláše v české Šitboři. Při oslavě závěru roku dostává příležitost, představit výstavu "Jan ze Šitboře - jeho život a jeho dílo", momentálně instalovanou na vnější fasádě CeBB a vylíčit obrovskou práci při opětovné obnově vesnického kostela. "Vzkříšení z ruin" vyjadřuje to, co v malé vesnici Šitboř se sotva 70 obyvateli blízko partnerského města Poběžovice dokázali spolek, přátelé a podporovatelé v posledních letech. Od 13. století byl Kostel sv. Mikuláše středobodem vesnice, po 2. světové válce rapidně zchátral. Ivo Dubský vzpomíná: "Ve vesnici jsme se ptali: Necháme ten kostel kompletně zchátrat, nebo proti tomu něco uděláme? Odpověď byla jednoznačná: Ano, kostel znovu postavíme a založíme se všemi, kdo za za tím stojí, spolek." V osobě architekta Jana Soukupa z Plzně našli iniciátoři zkušeného partnera, který doporučil nejen obnovit zdi kostela, nýbrž spojit tu iniciativu s památkou Jana ze Šitboře, který se v Čechách traduje jako významná osobnost. V době Karla IV. byl učencem práva, rektorem latinské školy v Žatci a později hlavním notářem v pražském Novém městě. V roce 1401 napsal dílo "Ackermann aus Böhmen" (Oráč z Čech), jedno z nejslavnějších středověkých básnických děl v německém jazyce. Platí za nejdřívější vzorový příklad pokojného soužití Čechů a Němců. V této tradici pokračovali ve společném spolku němečtí krajané, vyhnaní ze Štiboře, v čele s poradcem místa (funkce Ortsbetreuer) Franzem Metschlem a předsedou Ivo Dubským s dobrým příkladem.

S pozváním na setkání k závěru roka do CeBB spojily předsedkyně spolku Irene Träxler a vedoucí Veronika Hofinger kromě toho záměr, vyzvednout na nejpřednější místo práci těch, kteří se dobrovolně angažují bez nároku na odměnu a poděkovat jim. Obě zmínily ve svém úvodním přivítání a děkovných slovech velký počet lidí a partnerů, kteří stojí za úspěchem CeBB. "První pololetí 2019 bylo nesmírně obtížné a bylo obdobím opravdové tísně, ale nyní můžeme pozitivně naladěni jít do nového roku." Tato věta v uvítacím proslovu předsedkyně vyjadřuje, jak bylo v roce 2019 se změnami personálu na důležitých postech a zpožděním výplat příspěvků EU u schválených projektů obtížné, zvládnout převzaté úkoly. Veronika Hofinger jmenovala zřetelné navýšení podpory Svobodného státu Bavorsko pro koordinační místo, zvýšenou programovou podporu zemského okresu Schwandorf, ministerstvem StMFH mimořádně dotovaný projekt "Kulturní město Bavorsko-Čechy", osvědčenou spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a velmi motivované nové pracovníky  jako důvody, díky kterým se CeBB dostal opět do klidných vod. Irene Träxler vybalila na závěr svého příspěvku pytel plný komplimentů, mezi nimi na předním místě na adresu Veroniky Hofinger, oceňované na obou sousedských stranách a "bez níž by to dávno neběželo tak úspěšně."

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,106 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB