Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

13. Dezember 2019

"Jamming"-Aktion im Cebb weckt kreatives Potenzial

Inklusion in bunten Farben: Eine besondere Aktion bringt im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee Kunstbegeisterte und behinderte Menschen zusammen. Das Ergebnis ist ein fünf Quadratmeter großes Symbol der Freundschaft.
Ausdrucksstark sind die Bilder, die unter dem Titel „Jamming“ das kreative Potenzial von Menschen mit Behinderung und Kunstbegeisterten aus allen Generationen wecken. Der holländische Künstler Otto Kouwen, der bald nach der Wende nach Prag ging und den die Goldene Stadt seitdem nicht mehr loslässt, brachte groß-, mittel- und kleinformatige Werke aus früheren Aktionen für eine Ausstellung mit, die am vergangenen Donnerstag eröffnet wurde. Bis Anfang Januar werden die Bilder im CeBB zu sehen sein.

Die bunten Bilder geben den Rahmen für die Werke, die vor der Vernissage beim CeBB-Jamming entstanden sind. Die Menschen mit Handicap blühten beim gemeinsamen Malen richtig auf. Dabei sind ausdrucksstarke, farbenfrohe Werke entstanden, die zwischen expressiven und gegenständlichen Motiven changieren. Im zweiten Stock füllen sie den Raum "bb-dialog".

Blickfang ist das etwa fünf Quadratmeter große Werk „Freundschaft“, das in knapp einer Stunde als Komposition hunderter von Pinselstrichen und Farbtupfern entstand. Unter der Anleitung von Otto Kouwen ließen die Kinder Tilia und Daniel genauso ihre Kreativität und Spontanität freien Lauf wie die von Joachim Rosenmüller betreuten Bewohner aus dem Weidinger Haus "Fuchsenschleife", dem Kleinheim und der Außenwohngruppe der Dr. Loew Soziale Dienstleistungen. Mitten drunter auch ein junger Mann aus der Sozialtherapeutischen Einrichtung sowie Künstlerin Renata Heimerl (Bodenwöhr), eine kunstinteressierte Schönseerin, der Dolmetscher sowie Mitglieder des CeBB-Teams.

Das Hauptmotiv des Nachmittags hatte nicht nur den Bildtitel „Freundschaft“, sondern stand für gelebte Inklusion im freundschaftlichen Miteinander. Ausgelöst wurde dies durch ein experimentelles Kunstprojekt, das Otto Kouwen 2014 ins Leben rief. Zusammen mit dem Prager Kunstverein Barvolam ist er an vielen Orten, oft über Tschechien hinaus, bei Jamming-Aktionen unterwegs, um das kreative Potenzial von Menschen mit Behinderung und von Kunstbegeisterten aus allen Generationen zu wecken.

Das Konzept – bei der Malaktion geht es wie bei einer Jam-Session zu, nur wird statt der Musikinstrumente mit Farbe, Pinsel und Leinwand agiert – hat sich beim Schönseer Workshop wieder bestätigt. Aktion und Ausstellung sind Teil des CeBB-Projekts „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern-Böhmen“, das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert wird. Ein Besuch in den nächsten Wochen im CeBB mit einem Streifzug durch das Haus mit vielen farbenfrohen Kunstwerken an den Wänden ist das ideale Heilmittel gegen Wetter-Tristesse in der dunklen Jahreszeit.

Quelle: onetz.de

13. Dezember 2019

Akce jammingu v CeBB probouzí kreativní potenciál

Inkluze v pestrých barvách: Jedna zvláštní akce v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee dává dohromady nadšence pro umění a postižené lidi. Výsledkem je pět čtverečních metrů velký symbol přátelství.
Výrazově silné jsou obrazy, které pod titulem "jamming" probouzí kreativní potenciál lidí s postižením a nadšence pro umění ze všech generací. Holandský malíř Otto Kouwen, který brzy po změně poměrů přišel do Prahy a kterého Zlaté město od té doby již nepustilo, přinesl s sebou velká, střední a maloformátová díla z dřívějších akcí na výstavu, která byla otevřená minulý čtvrtek. Do začátku ledna budou ty obrazy k vidění v CeBB.

Tyto pestré obrazy tvoří rámec pro díla, která vznikla před vernisáží při jammingu v CeBB. Lidé s handicapem při společném malování doslova rozkvetli. Přitom vznikla výrazově silná, pestrobarevná díla, u kterých se střídají expresivní a realistické motivy. V druhém patře vyplňují místnost "bb-dialog".

Poutačem je asi pět čtverečních metrů velké dílo "Přátelství", které vzniklo za necelou hodinu jako kompozice stovek čar štětcem a barevných teček. Pod vedením Otto Kouwena daly děti Tilia a Daniel stejným způsobem volný průběh své kreativitě a spontánnosti jako klienti domu "Fuchsenschleife" z Weidingu v péči Joachima Rosenmüllera, malého domova a skupiny bydlení Sociálních služeb Dr. Loewa. K nim se občas připojili také jeden mladý muž ze sociálně terapeutického zařízení i umělkyně Renata Heimerl (Bodenwöhr), obyvatelka Schönsee, zajímající se o umění, tlumočník a tým CeBB.

Hlavní motiv odpoledne neměl jen obrazový titul "Přátelství", nýbrž představoval prožitou inkluzi v přátelském soužití. Toto spustil experimentální umělecký projekt, který Otto Kouwen uvedl v roce 2014 do života. Společně s pražským uměleckým spolkem Barvolam cestuje na jammingové akce na mnoho míst, často mimo Česka, aby probouzel kreativní potenciál lidí s postižením a nadšenců pro umění ze všech generací.

Koncepce - při akci malování to probíhá jako při jam-session, jen se místo hudebních nástrojů používá barva, štětec a plátno - se znovu potvrdila při Workshopu v Schönsee. Akce a výstava jsou součástí projektu CeBB "Kultura bez hranic - setkávání Bavorsko - Čechy", který je podporován Česko-německým fondem budoucnosti. Návštěva CeBB v příštích týdnech s prozkoumáním domu s mnoha barevně pestrými uměleckými díly na stěnách je ideální léčivý prostředek proti neutěšenému počasí v tmavém ročním období.

Zdroj: onetz.de

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB