Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

16. Dezember 2019

50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald: Vom Wald toter Bäume zum Tourismus-Highlight

Der älteste Nationalpark Deutschlands, der Nationalpark Bayerischer Wald, feiert im Jahr 2020 50-jähriges Jubiläum. Seine Gründung 1970 nach dem Vorbild des Yellowstone Nationalparks in den USA war alles andere als unumstritten.
"Es wird ein Wald toter Bäume werden", prophezeite noch 1966 der damalige bayerische Landwirtschaftsminister Alois Hundhammer kurzsichtig. Es folgten Jahre der Auseinandersetzung über Sinn oder Unsinn des ältesten deutschen Naturreservats. Der Nationalpark Bayerischer Wald erhitzte auch die Gemüter der Anlieger bis hin zu Morddrohungen und spaltete die Bevölkerung am grünen Dach Europas über viele Jahre in zwei Lager. Die wilden Zeiten sind vorbei. 2020 feiert der Nationalpark Bayerischer Wald seinen 50. Geburtstag und das Schutzgebiet hat sich zu einem Segen entwickelt: für die Bevölkerung, für die Region, für den Tourismus und nicht zuletzt für die Tier- und Pflanzenwelt.

Ursprünglich 13.000 Hektar groß, wurde er 1997 sogar nochmals um 11.000 Hektar erweitert. "Eine jahrelang währende Leidensgeschichte", nannte der frühere Vorsitzende des Bund Naturschutz, Hubert Weinzierl, die Entstehung des Reservats. Doch die Entwicklung der Natur in dem heute 24.000 Hektar großen Schutzgebiet am Fuße von Rachel und Lusen sowie sein wirtschaftlicher Nutzen haben die jahrelangen Gegenargumente von Holzindustrie, Jägerschaft und einer mächtigen politischen Opposition mittlerweile ad absurdum geführt.

Die Idee zur Schaffung eines ersten deutschen Nationalparks war bereits 1935 in Fachkreisen geboren worden. Auf Druck ostbayerischer Kommunalpolitiker und Naturschützer beschloss der Landtag am 11. Juni 1969 die Realisierung. Als Höhepunkt des Europäischen Naturschutzjahres wurde die Verwirklichung des Parks am 7. Oktober 1970 besiegelt. Jegliche Waldbewirtschaftung oder Jagd ist im 11.000 Hektar großen Kerngebiet des Parks untersagt und auch das Betreten der Urwälder abseits der 300 Kilometer angelegten Wanderwege ist verboten. Umso größer ist der Besucherandrang in einem zwei Quadratkilometer großen Tierfreigelände: Mehr als 400.000 Besucher drängeln sich pro Jahr durch diese begehbare Visitenkarte des Nationalparks, in dem man mit etwas Glück Luchs, Wölfe, Bären und Uhus zu Gesicht bekommt.

Für die Region wurde der Nationalpark zum Wirtschaftsmotor. Die Übernachtungszahlen in den Gemeinden der Region nach Ausweitung des Parks stiegen schneller als erhofft und bescherten der oft als Armenhaus Deutschlands bezeichneten Region einen bescheidenen Wohlstand. Die Akzeptanz des Nationalparks in der Bevölkerung erreichte bald Traumwerte. Bereits vor Jahren wurde in einer Studie ermittelt, dass der Nationalpark in der industriearmen Region den sechs Nachbargemeinden mindestens 15 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen beschert.

"Natur Natur sein lassen" lautet seit 50 Jahren die Philosophie, die den Park erfolgreich macht: Nirgendwo zwischen Atlantik und Ural dürfen sich die Wälder mit ihren Mooren, Bergbächen und Seen auf so großer Fläche nach ihren ureigenen Gesetzen zu einer einmaligen wilden Waldlandschaft, einer "grenzenlosen Waldwildnis", entwickeln. Die Informationshäuser Haus zur Wildnis und Hans-Eisenmann-Haus bieten heute Naturerlebnis bei jedem Wetter. Sie vermitteln Erwachsenen und Kindern spielerisch und anschaulich die Wunder der Natur des Nationalparks Bayerischer Wald. Dazu gehören ein 3-D-Kino, Liegeblätter als Inseln zum Musikhören, Ausstellungen, viel Platz zum Spielen und spielerisch Lernen sowie ein Wurzelgang. Für das Festjahr 2020 bereiten die Ranger ein exklusives Führungsprogramm vor.

Mehr Informationen: www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Quelle: obx-news.de

16. Dezember 2019

50 let Národního parku Bavorský les: Od lesa mrtvých stromů k zlatému hřebu cestovního ruchu

Nejstarší národní park Německa, Národní park Bavorský les, oslaví v roce 2020 50leté jubileum. Jeho založení v roce 1970 podle vzoru Národního parku Yellowstone v USA však nebylo ani v nejmenším beze sporů.
"Bude to les mrtvých stromů", prorokoval ještě v roce 1966 tehdejší bavorský ministr zemědělství Alois Hundhammer nepromyšleně. Následovala léta sporů o tom, zda nejstarší německá přírodní rezervace má či nemá smysl. Národní park Bavorský les rozpálil i city usedlíků až po vyhrůžky vraždou a rozštěpil obyvatelstvo na Zelené střeše Evropy na mnoho let na dva tábory. Ty divoké časy jsou pryč. V roce 2020 oslaví Národní park Bavorský les své 50. narozeniny a chráněná oblast se vyvinula na hotové požehnání pro obyvatelstvo, pro region, pro cestovní ruch a v neposlední řadě pro svět zvířat a rostlin.

Původní velikost 13.000 hektarů byla v roce 1997 dokonce ještě jednou rozšířena o 11.000 hektarů. "Léta trvajícím utrpením" nazval dřívější předseda Spolku ochrany přírody Hubert Weinzierl, vznik rezervace. Avšak vzhledem k vývoji přírody v chráněné oblasti na úpatí kopců Rachel a Lusen, dnes o velikosti 24.000 hektarů, jakož i díky hospodářskému užitku se dlouholeté protiargumenty dřevařského průmyslu, myslivosti a mocné politické opozice staly mezitím absurdními.

Myšlenka vytvoření prvního německého národního parku se zrodila v odborných kruzích již v roce 1935. Díky tlaku východobavorských komunálních politiků a ochránců přírody se zemský sněm dne 11. června 1969 usnesl na realizaci. Jako vrchol Evropského roku ochrany přírody bylo uskutečnění parku zpečetěno 7. října 1970. Jakékoliv obhospodařování lesa nebo lov jsou v oblasti jádra parku o velikosti 11.000 hektarů zakázány a rovněž je zakázán vstup do pralesů stranou od 300 km založených turistických stezek. O to větší je nával návštěvníků na dvou čtverečních kilometrech volného terénu pro zvěř: Více než 400.000 návštěvníků se ročně tlačí po této schůdné vizitce národního parku, v které je možné při troše štěstí spatřit rysy, vlky, medvědy a výry.

Pro region se národní park stal hospodářským motorem. Počty přenocování v obcích regionu po rozšíření parku stoupaly rychleji, než se očekávalo a dopřály regionu, často označovanému jako chudobinec Německa, skromný blahobyt. Akceptace národního parku u obyvatelstva dosáhla brzy hodnot snů. Již před lety bylo v jedné studii zjištěno, že národní park v průmyslově chudém regionu vynese nejméně 15 milionů Euro dodatečných příjmů.

"Přírodu nechat přírodou" zní již 50 let filosofie, která dělá park úspěšným: Nikde mezi Atlantikem a Uralem se nemohou rozvíjet lesy se svými slatinami, horskými potoky a jezery na tak velké ploše podle svých přirozených zákonů na jedinečnou divokou lesní krajinu, na "lesní divočinu bez hranic". Informační domy Haus zur Wildnis a Hans-Eisenmann-Haus nabízí dnes zážitek z přírody za každého počasí. Dospělým a dětem zprostředkují hravou formou a názorně zázraky přírody Národního parku Bavorský les. K tomu patří: 3D kino, polohovací křesla jako ostrůvky k poslechu hudby, výstavy, mnoho místa k hraní a hravému učení, jakož i kořenová chodba. Pro slavnostní rok 2020 připravují dozorci parku exkluzivní průvodcovský program.

Více informací na: www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Zdroj: obx-news.de
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB