Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

25. November 2019

Grünes Band als Rückgrat

Viele sehen im Grünen Band die große Chance, den Naturraum entlang der Grenze in den europäischen Verbund von 24 Staaten zu integrieren. Die Akteure vor Ort warten auf ein Gutachten, das erst Ende des Jahres veröffentlicht wird.
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hat sich als Konferenzort eingespielt, wenn es um das Grüne Band geht. Die zweite Konferenz zum Thema in diesem Jahr sollte am 14. November den Akteuren vor Ort auf beiden Seite der Grenze Perspektiven eröffnen, wie sich der frühere Grenzstreifen des „Eisernen Vorhangs“ im bayerisch-tschechischen Grenzraum in das Grüne Band integrieren lässt. Mit diesem Schritt wären die Oberpfalz und die Region Pilsen Akteure im Verbund des „european green belt“, der sich über 12.500 km durch 24 Staaten vom Eismeer am Nordkap bis zum Schwarzen Meer zieht.

Die Regierung der Oberpfalz und die tschechische Nachbarseite nahmen sich vor zwei Jahren bei einer Auftaktkonferenz im CeBB des Themas an, beauftragten Studien und versprachen, die direkt an der Grenze liegenden Kommunen, Naturschutzorganisationen, Naturparke und regionale Akteure einzubinden. Als letzte Woche beim Treffen im CeBB die rund vierzig Teilnehmer erfuhren, dass sich der Abschluss der Studie auf bayerischer Seite bis zum Jahresende verzögern wird, machten die regionalen Vertreter aus der Oberpfalz deutlich, dass es beim Grünen Band nicht bei Studien bleiben darf. Die interessanten Naturraumprojekte, die sich entlang der Grenze vom Norden bis in den Süden der Oberpfalz ziehen, sollen in Kooperation mit der tschechischen Seite Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Warum das Grüne Band so interessant ist, machte Dr. Liana Geidezis vom BUND deutlich. Als Regionalkoordinatorin im Fachbereich Grünes Band für Zentraleuropa stellte sie am Beginn der Konferenz in einem Impulsvortrag die Entwicklungen in vielen europäischen Ländern und die Chancen für uns an der innerdeutschen und der deutsch-tschechischen Grenze vor. Pavel Beneš von der Regionalen Entwicklungsagentur des Pilsner Bezirks und CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger brachten anschließend die Gäste des Gesprächsforums „Grünes Band“ auf den aktuellen Stand im Grenzraum Oberpfalz Tschechien.

Auch ohne die Machbarkeitsstudie auf dem Tisch, die den Akteuren vor Ort auf der bayerischen Seite Ende des Jahres Perspektiven für die Umsetzung von Projekten bringen soll, entwickelte sich im Diskussionsteil des Forums ein intensiver Meinungsaustausch, der auch die Unterschiede in der Herangehensweise der bayerischen und tschechischen Seite deutlich machte. Mit viel intensiverer Vernetzung der Akteure, auch grenzüberschreitend, und der Finanzierung einer Managementstelle, die sich um die Umsetzung der angedachten Projekte kümmert, waren die zwei wichtigsten Forderungen umrissen. Stephan Moder, Projektleiter beim Tourismusverband Ostbayern, sieht im Grünen Band ein großes touristisches Potenzial, das unbedingt ins Marketing für Wandern, Radfahren und Erinnerungskultur im Naturraum Ostbayern-Böhmen eingebunden werden muss.

Die Erkenntnis am Schluss der Konferenz: Wenn sich unser Abschnitt des Grünen Bands im Europäischen Verbund nicht mit einer marginalen, nur auf dem Papier stehenden Nebenrolle abfinden will, dann sind Freistaat, Kommunen und regionale Akteure auf bayerischer und tschechischer Seite organisatorisch, finanziell und natürlich auch ideell gefordert.   Nach der diskussionsreichen Mittagspause machte sich ein Teil der Konferenzteilnehmer nachmittags auf den Weg zu einer Exkursion auf die tschechische Seite, bei der in der Umgebung von Lesná und Svatá Kateřina die Umsetzung des Konzepts zum Grünen Band auf der tschechischen Seite im Mittelpunkt stand. 

25. November 2019

Zelený pás jako páteř

Mnozí vidí v Zeleném pásu velkou šanci, integrovat přírodní prostor podél hranice do evropského sdružení 24 států. Aktéři přímo na místě čekají na odborný posudek, který bude zveřejněn až koncem roku.
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se zaběhlo jako konferenční místo, pokud jde o Zelený pás. Druhá konference k tématu v tomto roce měla 14. listopadu místním aktérům na obou stranách hranice otevřít perspektivy, jak lze dřívější hraniční pás "Železné opony" v česko-bavorském pohraničí integrovat do Zeleného pásu. Tímto krokem by Horní Falc a Plzeňský kraj byly sdruženými aktéry „european green belt“, který se táhne v délce 12.500 km přes 24 států od Ledového moře u severního mysu až k Černému moři.

Vláda Horní Falce a česká sousední strana se před dvěma lety při zahajovací konferenci v CeBB ujaly tématu, zadaly vypracování studií a slíbily zapojit do toho obce, ležící přímo na hranici, organizace ochrany přírody, přírodní parky a regionální aktéry. Když se poslední týden při setkání v CeBB kolem 40 aktérů dozvědělo, že se dokončení studie na bavorské straně oddálí do konce roku, regionální zástupci Horní Falce dali zřetelně najevo, že u Zeleného pásu to nesmí zůstat jen u studie. Zajímavé projekty přírodního prostoru, který se táhne podél hranice od severu až na jih Horní Falce mají být krok za krom realizovány v kooperaci s českou stranou.

Proč je Zelený pás tak zajímavý, objasnila Dr. Liana Geidezis. Jako regionální koordinátorka v odborné oblasti Zeleného pásu pro Střední Evropu představila v impulzivní přednášce vývoj v mnoha evropských zemích a šance pro nás na vnitro-německé a česko-německé hranici. Pavel Beneš z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger informovali poté hosty diskuzního fóra "Zelený pás" o aktuálním stavu v hraničním prostoru Horní Falc Česko.

I bez studie proveditelnosti na stole, která má místním aktérům přinést od konce roku perspektivy pro realizaci projektů, rozvinula se v diskuzní části fóra intenzivní výměna názorů, která ozřejmila také rozdíly v přístupu bavorské a české strany. S mnohem intenzívnějším propojením aktérů do sítě a financováním manažerského místa, které by se staralo o realizaci zamýšlených projektů byly načrtnuty dva nejdůležitější požadavky. Stephan Moder, vedoucí projektu u Svazu cestovního ruchu Východního Bavorska vidí v Zeleném pásu velký turistický potenciál, který musí být bezpodmínečně začleněn do marketingu pěší a cykloturistiky, a kultury připomínání v přírodním prostoru Východní Bavorsko-Čechy.

Poznatek na závěr konference: Když se náš úsek Zeleného pásu v Evropském sdružení nechce uspokojit s marginální vedlejší rolí jen na papíře, pak se žádá organizačně, finančně a přirozeně také ideově součinnost Svobodného státu, obcí a regionálních aktérů na bavorské a české straně.  Po polední přestávce, bohaté na diskuzi se část účastníků konference odpoledne vydala na cestu na exkurzi na české straně, u které byla realizace koncepce Zeleného pásu v okolí Lesné a Svaté Kateřiny v popředí zájmu.
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB