Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. September 2019

Unbekannte Schätze aus dem 18. Jahrhundert

Das Due Oratori nahm am 22.09.2019 seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise. Sie führte in die Heimat in längst vergangener Zeit.
Antje Becker an der Traversflöte und Ondřej Bernovský am Cembalo haben sich intensiv mit Musik des 18. Jahrhunderts aus dem bayerisch-tschechischen Kulturraum befasst. Das Ergebnis ihrer Bemühungen stellte das tschechische Due Oratori nun in der Marktredwitzer Theresienkirche vor.

Auf Einladung des bayerisch-böhmischen Barockfestivals präsentierten sie, was sie bei ihren Recherchen in Archiven zusammengetragen haben, sowie Werke unbekannter Komponisten, die in kompositorisch-handwerklicher Ausführung den als Meisterwerken geltenden Stücken kaum nachstehen. Die Namen von Komponisten wie Václav Vodička, Johann Matthäus Leffloth und Friedrich Albert Ludwig Baptiste beispielsweise sind nicht häufig in Programmen zu lesen. Leffloth wirkte im Nürnberger Raum und hatte einen Ruf als Kapellmeister an den russischen Hof, verstarb aber bereits in jungen Jahren. Baptistes Eltern waren Künstler am Hof in Paris, mussten aber als Hugenotten Frankreich verlassen und gingen nach Oettingen.

Die Stücke Leffloths und Vodičkas bestechen durch eine Leichtigkeit, die Freude macht, durch Dialoge von Flöte und Cembalo und ein hervorragendes Zusammenspiel der beiden Künstler. Die Sonata in e-Moll von Vodička war ein wunderbarer Einstieg in eine musikalische Reise durch die nähere Heimat. Leffloths Concerto in D-Dur für Cembalo und Flöte flog spielerisch durch das Kirchenschiff und ließ die Zuhörer den Alltag für einige wunderbare Momente vergessen. Baptistes Sonate in D-moll schließlich klang ein wenig ruhiger und nachdenklicher. Ondřej Bernovský hatte dazu den Deckel seines Cembalos geschlossen, sodass die Traversflöte etwas mehr in den Vordergrund trat. Die Klarheit der Melodien führte den Hörer weg von Alltagslärm und Hektik der Außenwelt vor der Kirche.

Den zweiten Teil des Konzertes leitete die Sonate in Es-Dur für Cembalo von František Xaver Dušek ein. Der tschechische Komponist war Schüler von Professor Habermann und Wagenseil in Wien und gilt als erster Klavierlehrer Tschechiens. Von ihm sind zwei Bände einer Klavierschule erschienen, die auf Cembalo, Hammerklavier oder auch Clavichord gespielt werden können. Verspielt und spielerisch zeigt sich die Komposition im Allegro und macht gute Laune. Das Larghetto con espressione wirkt nachdenklicher und zögerlicher, auch nicht ganz so virtuos und dennoch ansprechend. Über das nächste Stück von Johann Anton Fils erfahren die Zuhörer nur, dass es schon am Übergang zur Klassik entstand. Das Trio in D-Dur Nr. 6 für Cembalo und Flöte bekam seinen ganz eigenen Charakter durch das Zusammenspiel von Flöte und Cembalo, das sowohl als Tasteninstrument als auch durch die gezupften Passagen ein besonderes Hörerlebnis bereitet.

Zum Abschluss brachten die jungen Künstler ein Stück von Carl Philipp Emanuel Bach zu Gehör: Die Sonate in G-Dur für Cembalo und Flöte bot einen leichten, ruhigen Übergang in den Sonntagabend. Die Finger der beiden Akteure flogen nur so über Löcher und Tasten, und das dankbare Publikum spendete noch einmal viel Applaus.

Quelle: Matthias Kuhn, Frankenpost, 26.09.2019

26. September 2019

Neznámé poklady z 18. století

Soubor Due Oratori vzal 22. 9. 2019 své posluchače na hudební exkurzi. Ta je zavedla do vlasti v době dávno minulé.
Antje Becker na příčné flétně a Ondřej Bernovský na cembalu se intenzivně zabývali hudbou 18. století z česko-bavorského kulturního prostoru. Výsledek svého snažení představilo toto české duo Due Oratori nyní v kostele sv. Terezie v Marktredwitzu. 

Na pozvání česko-bavorského barokního festivalu zde prezentovali to, co shromáždili při svých rešerších v archivech, a dále díla neznámých skladatelů, která ve svém kompozičně-řemeslném provedení v ničem nezaostávají za tzv. mistrovskými díly. Například jména skladatelů jako jsou Václav Vodička, Johann Matthäus Leffloth a Friedrich Albert Ludwig Baptiste nejsou v programech příliš často k vidění. Leffloth působil v okolí Norimberka a měl pověst jako kapelník na ruském dvoře, zemřel však již velice mlád. Rodiče Baptisteho byli umělci na pařížském dvoře, museli však jako hugenoti opustit Francii a odešli do Oettingenu. 

Díla Lefflotha a Vodičky okouzlují svou lehkostí, která šíří radost, svými dialogy flétny a cembala a vynikající souhrou obou umělců. Vodičkova sonáta v e-moll byla vynikajícím zahájením hudební cesty po blízké vlasti. Lefflothův Concerto v d-dur pro cembalo a flétnu hravě prolétl kostelní lodí a posluchači tak na několik nádherných okamžiků mohli zapomenout na všední starosti. Baptisteho sonáta v d-moll zněla trochu klidněji a zamyšleněji. Ondřej Bernovský při ní zavřel víko svého cembala, aby lépe vynikl zvuk příčné flétny. Jasnost melodií odvedla posluchače od každodenního hluku a hektiky vnějšího světa před kostelem. 

Druhou část koncertu zahájila sonáta v es-dur pro cembalo od Františka Xavera Duška. Tento český skladatel byl žákem profesora Habermanna a Wagenseila ve Vídni a je považován za prvního učitele klavíru v Českém království. Vydal dva svazky klavírní školy, které je možné zahrát na cembalo, hammerklavier nebo klavichord. Hravě působí skladba v tempu allegro a vyvolává dobrou náladu. Larghetto con espressione působí zamyšleněji a váhavěji, ani ne tolik virtuózně a přesto velice vlídně. O dalším díle od Johanna Antona Filse se posluchači dozvědí jen to, že vznikl již v období přechodu ke klasicismu. Trio v d-dur č. 6 pro cembalo a flétnu získalo svůj zcela jedinečný charakter díky souhře flétny a cembala, které jako klávesový nástroj i díky drnkacím pasážím nabízí při poslechu mimořádný akustický zážitek. 

Na závěr zahráli tito mladí umělci skladbu od Carla Philippa Emanuela Bacha: Sonáta v g-dur pro cembalo a flétnu provázela lehký, poklidný přechod do nedělního večera. Prsty obou aktérů jen tak zlehka poletovaly po dírkách a klávesách, a vděčné publikum znovu poděkovalo mohutným potleskem. 

Zdroj: Matthias Kuhn, Frankenpost, 26. 9. 2019

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB