Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

08. November 2019

Goethes Faust im Comic-Format und perfide Tricks der Geheimpolizei

Mit „Faust“ künstlerische Grenzen überschreiten, ganz ohne Gefahr für Leib und Leben in einem freien Land. Im Gegensatz dazu die Dokumentation über Freiheitssuchende, die durch einen perfiden Trick der Geheimpolizei scheiterten.
Mit der gut besuchten Vernissage zu zwei sehenswerten Ausstellungen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) läutete CeBB-Leiterin Veronika Hofinger am vergangenen Donnerstag den Abschluss des Programms 2019 ein. „Comics – Goethes Faust“ (bis 03.12.) und „Falsche Grenzen – die Aktion Kámen“ (bis 23.12.) sind die Titel der Präsentationen in der historischen Gewölbehalle und im Treppenaufgang des CeBB, die einen Besuch wert sind.

In der Reihenfolge der einführenden Worte erhielt die Kunst den Vortritt vor der Zeitgeschichte. Kurator Michal Lazorčík von Galerie Klatovy / Klenová ist dank der jahrelangen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem CeBB in Schönsee kein Unbekannter. Er schilderte, wie es zur Themenwahl für den inzwischen dritten Comic-Workshop kam: Johann Wolfgang von Goethe ist auch in Tschechien ein großer Name, sein „Faust“ reizt zur künstlerischen Interpretation, wie die beeindruckenden Arbeiten der vier deutschen und fünf tschechischen Künstlerinnen und Künstler zeigen.

„Wir haben das Werk in neun Sequenzen aufgeteilt. Die Comic-Zeichnungen konnten zuhause bearbeitet werden, die großen Formate entstanden beim gemeinsamen Workshop in diesem Sommer im Speicher auf Klenová.“ Beim Ausstellungsrundgang ordnete der Kurator die neun Teile des „Faust“ den teilnehmenden Künstlern zu und informierte über ihren Werdegang. Der Luftraum des Treppenhauses eignet sich wunderbar als Präsentationsfläche für drei der überdimensionalen Comics. Michal Lazorčík rundete seine Vorstellung mit einem Rückblick auf die beiden vorangegangenen Comic-Symposien 2015 und 2017 ab, in denen das CeBB immer Partner war. Sein Dank richtete sich nicht nur an das CeBB, sondern auch an den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) als Förderpartner.

Nach der Kunst ein Schwenk zur Zeitgeschichte, zur Aktion „Kámen“, die sich zwischen 1948 bis 1951 im Grenzgebiet in Häusern der ursprünglich deutschen Bevölkerung abspielte. In den Tagen der Erinnerung an 30 Jahre Mauerfall, Samtene Revolution und Durchtrennung des Eisernen Vorhangs wird viel über Gewalt und Unrecht berichtet, die Menschen mit Freiheitsdrang erlitten. Die Aktion „Kámen“ gehört zu den abscheulichsten Einfällen der damaligen kommunistischen Herrscher. Die im CeBB gezeigte Wanderausstellung „Falsche Grenzen – die Aktion Kámen“ basiert auf der akribischen Untersuchung der Prager Wissenschaftlerin und Direktorin der „Gesellschaft zur Erforschung der Verbrechen des Kommunismus“, Václava Jandečková, zu den vier Jahre dauernden Vorgängen.

„Es gab höchstwahrscheinlich hunderte von Opfern, obwohl es bis heute nur gelungen ist, vierzig Fälle lückenlos zu rekonstruieren“. Was war der perfide Trick der Geheimpolizei? Sie hat in der Nähe der westlichen Staatsgrenze unter strenger Geheimhaltung und an versteckten Orten vorgetäuschte Grenzschranken, falsche deutsche Zollämter mit Amtsstellen amerikanischer Offiziere auf tschechoslowakischem Gebiet nachgebaut. Das Wesen der Aktion bestand darin, vorab ausgesuchte Opfer, oft wurden sie auch zum Grenzübertritt verleitet, an die Amtsstelle des vermeintlichen Offiziers vom CIA hinter der Schlagbaumattrappe zu bringen. Überglücklich, sich in Freiheit zu wähnen, erzählten sie alles, von Familieninternas, politischen Einstellungen bis zu Patenten einem als CIA-Agent getarnten kommunistischen Geheimdienstoffizier. Die Falle schnappte zu, als in der Euphorie alle Geheimnisse preisgegeben waren.

Erstaunen bei den Besuchern der Ausstellungseröffnung, als Václava Jandečková auf die Frage von Hermann Wallisch aus dem Publikum konstatierte, dass „für diese verbrecherischen Spielchen bis heute niemand bestraft wurde, wird wohl auch nicht mehr.“ Beim Durchblättern des Buchs mit einer Fülle von Dokumenten und beim Vertiefen in die zusammengefasste Dokumentation der Ausstellung an den Wänden im Treppenhaus des CeBB macht sich Bewunderung breit für die Autorin, die nicht nachgegeben hat, um Licht ins Dunkel der Aktion „Kámen“ zu bringen. Mit Václava Jandečková als Gastrednerin und der Präsentation der Wanderausstellung, gefördert vom DTZF und unterstützt von Dr. René Milfait als Koordinator der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Rahmen der EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit, ist dem CeBB im Jahr 30 nach der Wende ein großartiger Beitrag zur Erhellung unglaublicher und heimtückischer Methoden eines diktatorischen Regimes gelungen. Alle Besucher vertieften ihre Eindrücke bei Gesprächsrunden beim anschließenden Stehempfang mit sehr schmackhaften Bauernbrotschnitten.

08. November 2019

Goethův Faust ve formátu komiksu a zrádné triky tajné policie

Překračujeme s Faustem umělecké hranice, zcela bez nebezpečí pro tělo a duši ve svobodné zemi. V protikladu k tomu stojí dokumentace o lidech, hledajících svobodu, kteří ztroskotali na zrádném triku tajné policie.
S dobře navštívenou vernisáží ke dvěma pozoruhodným výstavám v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) ohlásila vedoucí CeBB Veronika Hofinger minulý čtvrtek ukončení programu na rok 2019.  „Comics – Goethův Faust“ (do 3. 12.) a „Falešné hranice – akce Kámen“ (do 23. 12.) jsou tituly výstav v historickém klenbovém sále a na schodišti CeBB, které je hodno navštívit.

V pořadí úvodních slov dostalo umění přednost před současnými dějinami. Kurátor Michal Lazorčík z Galerie Klatovy / Klenová není v Schönsee díky mnoholeté partnerské spolupráci s CeBB neznámou osobou. Líčil, jak došlo k volbě témat pro mezitím třetí workshop komiksu: Johann Wolfgang von Goethe je i v Česku velké jméno, jeho "Faust" láká k umělecké interpretaci, jak ukazují působivé práce čtyř německých a pěti českých umělkyň a umělců.

"Dílo jsme rozdělili na devět sekvencí. Kresby komiksů mohly být zpracovávány doma, velké formáty vznikaly při společném workshopu tohoto léta v sýpce na Klenové. Při obchůzce výstavy přiřadil kurátor devět částí Fausta zúčastněným umělcům a informoval o jejich životní dráze. Vzdušný prostor schodiště se hodí skvěle jako prezentační plocha tří velkorozměrových komiksů. Michal Lazorčík zakončil své vystoupení ohlédnutím se zpět na obě předchozí sympozia komiksů v letech 2015 a 2017, v kterých bylo CeBB vždy partnerem. Jeho dík patřil nejen CeBB, nýbrž také Česko-německému fondu budoucnosti (ČNFB) jako dotačnímu partnerovi.

Po umění se zaměřila pozornost na soudobé dějiny, na akci "Kámen" která se odehrála mezi léty 1948 až 1951 v pohraničí v domech původně německého obyvatelstva. Ve dnech vzpomínání na pád Berlínské zdi, sametovou revoluci a přestřihnutí Železné opony se hodně referuje o násilí a bezpráví, které utrpěli lidé s touhou po svobodě. Akce "Kámen" patří k nejodpornějším nápadům tehdejších komunistických vládců. Putovní výstava, ukazovaná v CeBB "Falešné hranice – akce Kámen" se zakládá na pečlivém zkoumání čtyři roky trvajících procesů pražské vědkyně a ředitelky "Společnosti pro zkoumání zločinů komunismu", Václavy Jandečkové. 

"S největší pravděpodobností existovaly stovky obětí, přestože se do dnes podařilo kompletně rekonstruovat jen 40 případů". Co byl ten zrádný trik tajné policie? V blízkosti západní státní hranice nechala postavit pod přísným utajením a na skrytých místech předstírané hraniční závory, postavila tam falešné německé celníky s úřadovnami amerických důstojníků na československém území. Podstata akce spočívala v tom, přivést předem vyhledané oběti, ty byly často zlákány i k překročení hranic, do úřadovny domnělého důstojníka CIA za atrapu závor. Přešťastní a v domnění, že jsou již na svobodě, vyprávěli všechno, od interních rodinných záležitostech přes politické postoje až po patenty důstojníkovi komunistické tajné služby, maskovanému za agenta CIA. Past sklapla, jakmile byla v euforii všechna tajemství prozrazena.

Návštěvníci otevření výstavy užasli, když Václava Jandečková na otázku Hermanna Walische z publika konstatovala, že "za tyto zločinné hříčky dodnes nebyl nikdo potrestán, a zřejmě již také nebude." Při listování knihou s množstvím dokumentů a při pohroužení se do shrnuté dokumentace výstavy na stěnách schodiště CeBB se šířil obdiv pro autorku, která nepolevila, aby vnesla světlo do temnoty akce "Kámen". S Václavou Jandečkovou přednášející jako host a prezentací putovní výstavy, dotované ČNFB a podporované Dr. René Milfaitem jako koordinátorem česko-německé spolupráce v rámci EJF – Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci, se CeBB v roce 30 po pádu komunismu podařil velkolepý příspěvek k objasnění neuvěřitelných a zákeřných metod diktátorského režimu. Všichni návštěvníci si prohloubili své dojmy při kolech rozhovorů při navazující recepci ve stoje s chutnými krajíci selského chleba.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Michal Lazorčík bei seinem Vortrag | Michal Lazorčík při své přednášce
Václava Jandečková bei ihrem Vortrag | Václava Jandečková při své přednášce
Gäste bestaunen das großformatige Bild | Hosté si prohlížejí velkoformátový obraz
v.l.n.r. | zleva: Michal Lazorčik, Veronika Hofinger, Gabi Dlubal, Václava Jandečková, René Milfait, Ivana Danisch, David Vereš
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB