Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. Oktober 2019

Charlie Chaplin und Kirchenkunst

Das Musical „Charlie Chaplin" war Ziel der Dankeschön-Kulturtour für die ehrenamtlich im Verein Bavaria Bohemia und CeBB engagierten Mitglieder. Dazu ging es ins Neue Theater nach Pilsen.
Irene Träxler, Vorsitzende von Bavaria Bohemia würdigte die Mitglieder für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die beim Wochenenddienst und bei Veranstaltungen geleistet werden.

Die 88 Jahre des Lebens von Charlie Chaplin projizierte Jiří Pokorný, Chef-Choreograf des J.K.Tyl Theaters, in Ballettszenen als Hommage an eine der schillerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts auf die Bühne. Tanz- und Slapstick erinnern an einen Menschen, dessen Lebenserfahrungen, die künstlerischen und menschlichen Höhen und Tiefen auch heute noch etwas zu sagen haben. Die Musikcollage mit Hits aus Chaplins Filmen ließen die fünfzig Gäste aus der Oberpfalz in Erinnerungen an diesen großen Künstler schwelgen. Mit Humor und ständiger Bewegung wechselten sich Episoden aus Chaplins Lebens und aus seinen großen Filmrollen auf der Ballettbühne ab: Die Begegnung mit der Tänzerin Hetty Kelly, seiner Muse, das Treffen mit dem Choreografen Václav Nižinský, den Chaplin sehr bewunderte, der ständige Flirt mit schönen Frauen, sein Familienleben, sein Aufstieg und seine Niederlagen. Dazu die großartige Musik mit Chaplins eigenen Jazz- und Blues-Kompositionen bis zu klassischer Musik von Dmitrij Šostakovič, Benjamin Britten, Claude Debussy, Johannes Brahms und Hans Zimmer.

Zuvor besuchte die Reisegruppe das Museum für Kirchenkunst der Diözese Pilsen, das erst vor einigen Jahren eröffnet wurde. Untergebracht ist es im Gebäude des 1950 aufgelösten Franziskanerklosters, das sich direkt an das Westböhmische Museum anschließt. Die Exponate des Museums zeigen Heiligenfiguren, wichtige Ereignisse aus ihrem Leben und aus der Heilsgeschichte. Bedeutenden Platz nehmen die Jungfrau Maria, die zwölf Apostel und das Leben Christi ein. Im gotischen Kreuzgang beeindrucken zahlreiche Bilderhauerarbeiten, darunter das Werk „Christus am Kreuz“ von Matthias Braun und weitere Skulpturen von biblischen Motiven aus verschiedenen Epochen. Wertvollster Teil der Exposition, die zum Westböhmischen Museum in Pilsen gehört, ist die Schatzkammer. Ausgestellt sind hochrangige Kunstwerke von europäischer Bedeutung. Sogar das kostbare Originalgemälde „Madonna von Pollin“ von Lucas Cranach dem Älteren gehört zur Sammlung.

Zwischen Museumsbesuch und Musical war Zeit für einen kurzen Pilsen-Rundgang in herbstlichen Farben und zum Mittagessen im Traditionslokal Švejk.

Das Reiseleiterteam mit Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal und Susanne Setzer freuten sich über vielen positiven Rückmeldungen. Auf der Heimfahrt war Zeit, das Kulturtourenprogramm des kommenden Jahres zu lüften, das am 18. Januar mit „Fidelio“ in der nach der Renovierung wieder eröffneten Prager Staatsoper beginnt. 

29. Oktober 2019

Charlie Chaplin a církevní umění

Muzikál "Charlie Chaplin" byl cílem děkovné cesty za kulturou pro členy, kteří se angažují ve spolku Bavaria Bohemia a CeBB bez nároku na odměnu. Za tím účelem vedla cesta do Nového divadla do Plzně.
Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia ocenila tímto členy za mnoho hodin dobrovolnické práce, které byly vykonány při víkendových službách a při pořádání akcí.

88 let života Charlieho Chaplina promítl Jiří Pokorný, šéf-choreograf Divadla J.K.Tyla, do baletních scén jako vzdání pocty nejzářivější osobnosti 20. století na jevišti. Taneční a situační komika připomínají člověka, jehož životní zkušenosti, umělecké a lidské vzestupy a pády mají i dnes co říct. Hudební koláž s hity z Chaplinových filmů přiměla 50 hostů z Horní Falce ve vzpomínkách k zamyšlení na tohoto velkého umělce. S humorem a stálým pohybem se střídaly epizody z Chaplinova života a z jeho velkých filmových rolí na baletní scéně: Setkání s tanečnicí Hetty Kelly, jeho múzou, setkání s choreografem Václavem Nižinským, který Chaplina velmi obdivoval, stálé flirtování s hezkými ženami, jeho rodinný život, jeho vzestup a jeho porážky. K tomu velkolepá hudba s vlastními džezovými a bluesovými skladbami Chaplina až po klasickou hudbu Dmitrije Šostakoviče, Benjamina Brittena, Claude Debussyho, Johannese Brahmse a Hanse Zimmera.

Předtím navštívila cestovní skupina Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, které bylo otevřeno teprve před pár lety. Je umístěno v budově Františkánského kláštera, rozpuštěného v roce 1950, která navazuje přímo na Západočeské muzeum. Exponáty muzea ukazují postavy svatých, důležité události z jejich života a z historie spasení. Významné místo zaujímá Panna Marie, 12 apoštolů a život Krista. V gotické křížové chodbě zapůsobí četné sochařské práce, mezi nimi dílo "Kristus na kříži" od Matthiase Brauna, a další skulptury biblických motivů z různých epoch. Nejcennější částí expozice, která patří k Západočeskému muzeu v Plzni, je klenotnice. Vystavena jsou prominentní umělecká díla evropského významu. Dokonce i cenná originální malba "Poleňská madona" od Lucase Cranacha staršího patří ke sbírce.

Mezi návštěvou muzea a muzikálem byl ještě čas na krátkou procházku Plzní v podzimních barvách a na oběd v tradiční restauraci Švejk.

Tým vedoucích zájezdu Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal a Susanne Setzer se těšil z četných pozitivních ohlasů. Cestou domů byl čas, prozradit program cest za kulturou pro příští rok, který začíná 18. ledna s "Fideliem" v Pražské státní opeře, znovu otevřené po renovaci.

Fotogalerie • Fotogalerie

Museum für Kirchenkunst der Diözese Pilsen |
 |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB