Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

23. Oktober 2019

Kochen verbindet Völker

Erst- und Zweitklässler aus Domažlice und Furth bereiteten mit Projektkoch Andreas Meier ein Menü zu.
Das Projekt „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen (Kultura bez hranic – Setkávání Bavorsko Cechy) verfolgt – gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds – seit 2011 das Ziel, Menschen in Bayern und Böhmen, insbesondere aus dem grenznahen Bereich, über die Kultur in Kontakt zu bringen.

Gerade bei der jungen Generation werden durch persönliche Begegnungen und die Auseinandersetzung mit Sprache, Kultur und Geschichte des Nachbarlands positive Assoziationen hergestellt. Die Begegnungsangebote zielen darauf ab, den Diskurs zwischen Deutschen und Tschechen zu pflegen, Kontakte zwischen Schulen herzustellen und Schulpartnerschaften zu beleben. Die Zweisprachigkeit der Angebote tragen dazu bei, Sprachbarrieren abzumildern. Insgesamt soll das Projekt dazu beitragen, das Kulturangebot im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet zu bereichern und die deutsch-tschechische Grenzregion als attraktive Kulturregion darzustellen.

Eines der vom Centrum Bavaria Bohemia Schönsee (CeBB) organisierten Angebote war am Dienstagvormittag ein Kochworkshop mit Kindern aus der Základní škola a mateřská škola Domažlice (Grund- und Mittelschule Taus) und der Grundschule Furth im Wald. Neben der gemeinsamen Zubereitung eines guten Essens in der Küche der Further Mittelschule stand das gegenseitige Kennenlernen trotz unterschiedlicher Sprachen im Vordergrund. Insgesamt waren es zehn tschechische Kinder aus der 2. Klasse und elf deutsche, gemischt aus der 1. und 2. Klasse, für die das gemeinsame Kochen auf dem Programm stand.

Das Zepter – oder besser gesagt den Kochlöffel – schwang der durch seine exklusiven Rezepte für Goldsteig-Käse und als Kräuterkoch bekannte Küchenchef vom „Grünen Gut“ in Pullenried bei Oberviechtach, der seit drei Jahren Kochworkshops in den Grundschulen auf der bayerischen Seite kulinarisch begleitet. Seit fünf Monaten ist Ivana Danisch im CeBB für die Kommunikation verantwortlich und bildet mit Meier das Team, das die Workshops organisiert. Ivana Danisch ist es auch, die zusammen mit den auf tschechischer Seite oft zweisprachigen Lehrkräften zwischen Koch und Kindern und zwischen den Kindern dolmetscht.

Gegen 11 Uhr gesellten sich Bürgermeister Sandro Bauer und Rektor Gerald Fide zur Kochgesellschaft und wurden zum Mittagessen eingeladen. Bürgermeister Bauer lobte die Kinder für das von ihnen hervorragend zubereitete Menü und dankte den Schulleitern und Lehrkräften für die gegenseitigen Besuche und Projekte, die regelmäßig wechselseitig in den Schulen der Partnerstädte Furth im Wald und Domažlice organisiert werden.

Quelle: Mittelbayerische Zeitung

23. Oktober 2019

Vaření spojuje národy

Prvňáčci a druháci z Domažlic a Furthu připravili s projektovým kuchařem Andreasem Meierem menu.
Projekt "Kultura bez hranic - Setkávání Bavorsko Čechy" - podporován Česko-německým fondem budoucnosti - sleduje od roku 2011 cíl, dát prostřednictvím kultury do kontaktu lidi v Bavorsku a Čechách, zejména v oblasti blízko hranic.

Právě u mladé generace se díky osobním setkáním a konfrontaci s druhým jazykem, kulturou a historií sousední země vytváří pozitivní asociace. Nabídky setkávání cílí na to, aby se pečovalo o rozhovory mezi Čechy a Němci, vytvářely se kontakty mezi školami a oživovala se školní partnerství.
Dvojjazyčnost nabídek přispívá ke zmírnění jazykových bariér. Projekt má celkově přispět k tomu, aby se obohatila kulturní nabídka v česko-bavorském pohraničí a česko-německé pohraničí bylo prezentováno jako atraktivní kulturní region.

Jednou z nabídek, organizovaných Centrem Bavaria Bohemia Schönsee (CeBB), byl v úterý dopoledne workshop vaření s dětmi ze Základní a Mateřské školy Domažlice a Základní školy Furth im Wald. Vedle společné přípravy dobrého jídla v kuchyni furthské střední školy bylo v popředí vzájemné poznávání, a to i přes rozdílný jazyk. Celkem to bylo deset českých dětí z 2. třídy a 11 německých, smíšených z 1. a 2. třídy, které měly na programu společné vaření.

Žezlo - anebo lépe řečeno vařečku - měl v rukou šéfkuchař ze "Zeleného statku" (Grünes Gut) v Pullenriedu u Oberviechtachu, známý svými exkluzivními recepty na sýr Zlaté stezky a jako bylinkový kuchař, který již tři roky kulinárně doprovází workshopy vaření v základních školách na bavorské straně. Již pět měsíců je v CeBB zodpovědná za komunikaci Ivana Danisch a s Meierem tvoří tým, který organizuje ty workshopy. Je to také Ivana Danisch, která společně s českými učitelkami, často ovládajícími oba jazyky, tlumočí mezi kuchařem a dětmi a mezi dětmi navzájem.

Kolem 11. hodiny se ke společnosti vaření přidružili starosta Sandro Bauer a rektor Gerald Fide a byli pozváni na oběd. Starosta Bauer chválil děti za jimi připravené vynikající menu a poděkoval vedení škol a pedagogům za vzájemné návštěvy a projekty, které jsou pravidelně střídavě organizovány ve školách partnerských měst Furth im Wald a Domažlice.

Zdroj: Mittelbayerische Zeitung

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto | Johann Gruber
Foto | Johann Gruber
Foto | Johann Gruber
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB