Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. September 2019

KulturTour ins spätsommerliche Südböhmen

Noch viel zu entdecken gibt es im Nachbarland. Wohl auch deswegen sind die Kulturtouren des Centrum Bavaria Bohemia und seines Trägervereins Bavaria Bohemia gefragt. Ein Ausflug nach Südböhmen offenbart verborgene Schätze.
Český Krumlov (Krumau) steht nicht umsonst an vierter Stelle bei den beliebtesten tschechischen Top-Destination. Der Ausflug war dem Erkunden von Sehenswürdigkeiten in diesem Labyrinth aus verwobenen mittelalterlichen Gassen, malerischen Giebeln der Bürgerhäuser, romantischen Ecken und Winkeln, dem imposanten Schloss hoch über der Moldau, Cafés und mittelalterlichen Schankwirtschaften gewidmet.

„Es war wirklich ein schöner Ausflug“ so oder ähnlich positiv lautete das Resümee aller Teilnehmer nach der Wochenend-KulturTour des Centrum Bavaria Bohemie (CeBB), Schönsee. 40 Gäste machten sich bei herrlichem Spätsommerwetter auf den Weg ins Nachbarland. Erste Station war die Stadt Prachatitz (Prachatice), die am Goldenen Steig liegt und einst dem „Weißen Gold“, dem Salz, seinen Reichtum verdankte. Zeuge dieses Reichtums ist der gut erhaltene Stadtkern mit wunderschönen Gebäuden aus der Renaissancezeit. Detaillierte Einblicke in die Entwicklung und Bedeutung der Stadt erhielten die Teilnehmer im Stadtmuseum, wo der Museumsleiter Dr. Frantisek Kubů die Gäste begrüßte. Kubů erhielt im Jahre 2018 den Brückenbauerpreis, den das CeBB jährlich vergibt. Der Historiker konnte während seiner interessanten Führung durch das Museum, das bereits 1904 gegründet wurde, aus seinem umfangreichen Erfahrungsschatz schöpfen.

Die Erkundungstour setzte sich am Nachmittag fort mit dem Besuch des Zisterzienserklosters Vyšší Brod (Hohenfurth) mit der drittgrößten barocken Klosterbibliothek Tschechiens mit 70 000 Bänden und 1 200 Handschriften. Im gotischen Bau aus dem 13. Jahrhundert beeindruckt der Wechselaltar, dessen Altarbild vier Mal im Jahr zu verschiedenen Feiertagen von Hand gewechselt wird. Zeit für einen kurzen Abstecher blieb an der Teufelswand, die aus dem tief eingeschnittenen Tal der Moldau hochragt. Bedřich Smetana vertonte hier die Sage von der Teufelswand in seiner Oper mit gleichem Namen. Zum Ausklang ging es auf die „Adalbert Stifter“ zu einer eineinhalbstündige Schifffahrt auf dem Lipno Stausee.

Der ganze Sonntag war Česky Krumlov (Krumau) gewidmet. Der Stadtkern liegt in einer Flussschleife der Moldau – davon leitet sich auch der deutsche Ortsname „krumme Au“ ab. Die Stadtführung folgte der klassischen Route: Von der Brücke über die Moldau hinein ins Stadtzentrum zum Kloster und weiter Richtung Hotel Ruže, einem beliebten Treffpunkt für Fotografen. Hier liegt Krumau mit seiner ganzen Schönheit einem zu Füßen. Schlusspunkt war das imposante Schloss hoch oberhalb der Moldau über lange Zeit in verschiedenen Stilepochen erbaut.

Nach einem ereignisreichen Wochenende landete die Gruppe mit vielen neuen Eindrücken wieder in der Oberpfalz. Das Reiseleiterteam mit Kamila Spichtinger, Gabi Dlubal und Susanne Setzer freute sich über das viele Lob.

Die nächste Kulturtour des CeBB mit noch freien Plätzen führt am Samstag, 5. Oktober, nach Karlsbad mit einem Besuch im Kaiserbad und einer Operettengala im Karlsbader Theater. Anmeldungen nimmt Susanne Setzer unter susanne.setzer@cebb.de oder telefonisch unter 09674/924879 entgegen.

27. September 2019

Kulturní toulky pozdního léta Jižními Čechami

V sousední zemi je stále co objevovat. Zřejmě i proto jsou cesty za kulturou Centra Bavaria Bohemia a spolku Bavaria Bohemia, který je jeho zřizovatelem, tolik žádané. Výlet do Jižních Čech odhaluje skryté poklady.
Český Krumlov není bez důvodu na čtvrtém místě nejoblíbenějších českých špičkových destinací. Výlet byl věnován objevování pamětihodností v tomto labyrintu těsně propojených středověkých uliček, malebných štítů měšťanských domů, romantických nároží a zákoutí, impozantnímu zámku vysoko nad Vltavou, kavárnám a středověkým výčepům.

"Byl to opravdu hezký výlet" tak nebo podobně pozitivně znělo resumé všech účastníků po víkendové cestě za kulturou Centra Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee. 40 hostů se za nádherného počasí pozdního léta vydalo na cestu do sousední země. První zastávkou bylo město Prachatice, které leží na Zlaté stezce a kdysi vděčilo za své bohatství "bílému zlatu", soli. Svědkem tohoto bohatství je dobře zachované jádro města s nádhernými budovami z období renesance. Detailní pohled na vývoj a význam města získali účastníci v Městském muzeu, kde přivítal hosty vedoucí muzea Dr. František Kubů. Kubů obdržel v roce 2018 cenu Stavitel mostů, kterou CeBB každoročně uděluje. Historik mohl během svého zajímavého provázení muzeem, které bylo založeno již v roce 1904, čerpat ze svých rozsáhlých zkušeností.

Průzkumný výlet pokračoval odpoledne návštěvou cisterciáckého kláštera Vyšší Brod s třetí největší barokní klášterní knihovnou Česka se 70 000 svazky a 1 200 rukopisy. V gotické stavbě ze 13. století zapůsobí výměnný oltář, jehož oltářní obraz je o různých svátcích čtyřikrát do roka ručně vyměňován. Poté ještě zůstalo trochu času na krátkou zajížďku k Čertově stěně, která se vysoko vypíná nad hlubokým údolím Vltavy. Bedřich Smetana zde zhudebnil pověst o Čertově stěně ve své stejnojmenné opeře. Na závěr se šlo na jeden a půl hodinovou plavbu na lodi "Adalbert Stifter" po přehradním jezeru Lipno.

Celá neděle byla věnována Českému Krumlovu. Jádro města leží na říční zákrutě Vltavy – z toho se odvozuje také německé jméno místa "krumme Au". Prohlídka města se držela klasické trasy: Od mostu přes Vltavu do městského centra ke klášteru a dále směrem k Hotelu Růže, oblíbenému dostaveníčku fotografů. Zde leží Krumlov u jeho nohou v celé své kráse. Závěrečným bodem programu byl impozantní zámek vysoko nad Vltavou, budován dlouhou dobu v různých slohových epochách.

Po víkendu, bohatém na události, se skupina vrátila s mnoha novými dojmy opět do Horní Falce.  Tým průvodců s Kamilou Spichtinger, Gabi Dlubal a Susanne Setzer se těšil z četných pochval účastníků.

Příští cesta za kulturou CeBB s ještě volnými místy povede v sobotu, 5. října, do Karlových Varů s návštěvou v císařských lázních a operetní gala v Karlovarském divadle.

Fotogalerie • Fotogalerie

Schiffsfahrt auf dem Lipno-Stausee |
Reisegruppe in Krumau |
Reisegruppe im Museum in Prachatitz |
Das KulturTour-Team mit František Kubů |
Vorkriegs-Gendarmen der Tschechoslowakischen Polizei |
Bibliothek des Klosters Hohenfurt |
Kutsche im Schloss in Krumau |
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB