Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

16. September 2019

Kunst braucht die Freiheit

Vor 30 Jahren fällt der Eiserne Vorhang. "Endlich frei sein" – um diese Thematik drehen sich die Werke der Ausstellung "Farbe auf der Straße", die wieder an der CeBB-Fassade zu sehen ist. Vielfach haben eigene Erlebnisse den Pinsel geführt.
Bereits zum zwölften Mal eröffnet sich Betrachtern bei "Farbe auf der Straße" Kunstgenuss im Vorbeigehen. Bis Ende Oktober sind die Außenfassaden des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) wieder ein buntes Schaufenster. An dieser Kunstaktion der Union der Bildenden Künstler Pilsen, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Landkreis Schwandorf, beteiligen sich zwölf tschechische und sechs deutsche Kunstschaffende. "Frei (1989 bis 2019)" ist heuer das Thema der Gemälde, mit denen sich die Bruchsteinwände des CeBB an Nord-, West- und Südseite in eine Open-Air-Galerie verwandeln. Im Sommer hatten sie die Stadtmauer in Pilsen geschmückt.

Zur Vernissage hieß CeBB-Leiterin Veronika Hofinger zahlreiche Ehrengäste willkommen, darunter Partner von beiden Seiten der Grenze. Kuratorin Květa Monhartová, selbst viele Jahre Mitglied der Künstler-Union, machte in ihrer Einführung deutlich, dass die Bilder einer Ausstellung immer um die Gunst des Publikums kämpfen. Es sei heuer naheliegend gewesen, sich im Jahr 30 nach Samtener Revolution und Fall des Eisernen Vorhangs, der Entfaltung der Kunst in Freiheit zu widmen. "Die gezeigten Werke sprechen unsere Herzen an und verarbeiten die Gefühle, endlich frei zu sein, von tschechischer und deutscher Sicht auf ganz unterschiedliche Weise."

Beim Rundgang und dem von drei Saxofonistinnen aus Oberviechtach begleiteten Abend, bot sich den Gästen viel Gelegenheit, im Gespräch mit den anwesenden Künstlern Ingeborg Posorski, Axel T Schmidt (beide Weiden), Jiří Degl, Jana Frolíkiová, Jana Vacková und Helena Vendová (alle Pilsen) die Eindrücke zu vertiefen.

Auch im zweiten Teil des Abends drehte es sich um Kunst, allerdings mit dem völlig anderen Betrachtungswinkel "mit (un-)menschlichem Antlitz?! 1938 – 1989". Warum beim Thema Frage- und Ausrufezeichen nebeneinander stehen, beantwortete der frühere Diplomat und jetzt in Diensten des tschechischen Kulturministeriums stehende Autor Jan Šicha in seiner Lesung "Von Heydrich bis Havel: Kunst in der Zeit des Totalitarismus“. Für ihn als Autor und für viele Leser sei es ein Buch mit Aha-Effekt geworden. So gibt Šicha die Antwort darauf, warum Menschen in der Ära der kommunistischen Diktatur oder auch zu Zeiten der Nazi-Herrschaft, durch ihr Verhalten das Bild einer einheitlichen Gesellschaft prägten, welche die Regierung bedingungslos unterstützt: Die Menschen seien von Angst getrieben gewesen, dies habe zu angepasstem Verhalten jenseits des Verstands geführt.

Die auf Tschechisch von Jan Šicha vorgetragenen Passagen wiederholte CeBB-Mitarbeiter David Vereš aus der in deutscher Sprache erschienenen Ausgabe. Zu den Kapiteln wurden Kunstwerke, Fotografien und Skulpturen auf die Leinwand projiziert. Den Schlusspunkt bildeten dokumentarische Fotos, die den Zeitgenossen des Prager Frühlings 1968 und der Samtenen Revolution 1989 noch in lebendiger Erinnerung sind. Eines davon zeigte Václav Havel 1989 auf dem Prager Wenzelsplatz, der mit ausgestrecktem Zeigefinger den Weg Richtung Freiheit und in eine demokratische Zukunft weist. 

16. September 2019

Umění potřebuje svobodu

Před 30 lety padla Železná opona. "Konečně svobodní" - kolem této tematiky se točí díla výstavy "Barva na ulici", která jsou opět k vidění na fasádě CeBB. Možná vedly vlastní zážitky štětec.
Již po dvanácté se pozorovatelům akce "Barva na ulici" otvírá umělecký zážitek při procházení kolem. Do konce října jsou vnější fasády Centra Bavaria Bohemia (CeBB) opět pestrou výlohou. Na této umělecké akci Unie výtvarných umění Plzeň, se za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a zemského okresu Schwandorf účastní dvanáct českých a šest německých tvůrců umění. "Svobodní (1989 až 2019)" je letos téma maleb, s kterými se kamenné zdi CeBB na severní, západní a jižní straně promění na open air galerii. V létě zdobily městské zdi v Plzni.

Na vernisáži přivítala vedoucí CeBB Veronika Hofinger početné čestné hosty, mezi nimi partnery z obou stran hranic. Kurátorka Květa Monhartová, sama řadu let členka Unie umělců, ve svém úvodním proslovu objasnila, že obrazy výstavy vždy bojují o přízeň publika. Letos bylo nasnadě, věnovat se v roce 30 po Sametové revoluci a pádu Železné opony rozvinutí umění ve svobodných poměrech. Prezentovaná díla oslovují naše srdce a zpracovávají pocity, jaké to je být svobodný, z českého a německého pohledu zcela rozdílným způsobem."

Při obchůzce a během večera, doprovázeného třemi saxofonistkami z Oberviechtachu, se hostům naskytlo mnoho příležitostí, v rozhovorech s přítomnými umělci Ingeborg Posorskou, Axelem T Schmidtem (oba z Weidenu), Janou Frolíkovou, Janou Vackovou a Helenou Vendovou (všechny z Plzně)  prohloubit své dojmy.

I v druhé části večera se točilo vše kolem umění, avšak 
s úplně jiným úhlem pohledu "s (ne) lidskou tváří?! 1938 - 1989". Proč jsou u daného tématu vedle sebe otazník a vykřičník, zodpověděl bývalý diplomat a nyní ve službách českého ministerstva kultury působící autor Jan Šicha ve svém čtení "Od Heydricha po Havla: Umění v období totality". Pro něj jako autora a pro mnoho čtenářů se to stalo knihou s efektem aha. Šicha tak dává odpověď na to, proč lidé v éře komunistické diktatury nebo také v dobách nacistické vlády, svým jednáním vytvářeli obraz jednotné společnosti, která vládu bezpodmínečně podporuje: Lidé byli hnáni strachem, což vedlo k přizpůsobivému chování mimo rozum.

Pasáže, přednášené česky Janem Šichou, opakoval pracovník CeBB David Vereš z vydání knihy v německém jazyce. 
K jednotlivým kapitolám byla na plátno promítána umělecká díla, fotografie a skulptury. Závěr tvořily dokumentární fotografie, které jsou pro dobové svědky Pražského jara 1968 a Sametové revoluce 1989 ještě v živé paměti. Jedna ze vzpomínek ukazuje Václava Havla v roce 1989 na Václavském náměstí, který s nataženým ukazovákem ukazuje cestu do demokratické budoucnosti.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB