Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

05. September 2019

Grenzenlose Bienenrettung

Wissenschaftler aus Bayern und aus Tschechien sagen dem Bienensterben gemeinsam den Kampf an. Eine gemeinsame Forschungsinitiative soll die Ausbreitung von Krankheiten künftig verhindern helfen.
Ohne Bienen kein Leben: So knapp lässt sich zusammenfassen, warum sich der Mensch stärker um seine geflügelten, Honig produzierenden Mitgeschöpfe kümmern sollte. Mehr als sieben Millionen Bienenvölker sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits in Europa verschwunden - viele davon auch hierzulande. Das liegt vor allem daran, dass Bienen keine Nahrung mehr finden, weil Felder oft nur mit Monokulturen bebaut sind und es kaum noch blühende Wiesen gibt, auf denen die fleißigen Bestäuber ihren Nektar sammeln können. Daneben sind es aber auch Krankheiten, die den Bestand gefährden. Wissenschaftler aus Bayern und aus Tschechien wollen künftig bei der Rettung der Bienen an einem Strang ziehen. Eine gemeinsame Forschungsinitiative soll die Ausbreitung von Krankheiten künftig verhindern helfen.

Immer wieder sorgen Krankheiten bei Bienen für dramatische Nachrichten. So löschte beispielsweise 2015 ein massenhafter Befall mit Varroa-Milben in Tschechien jedes fünfte Bienenvolk aus. Aber auch Krankheiten wie die Faulbrut machen den fleißigen Honigsammlerinnen zu schaffen. Genau dort setzt ein neues Forschungsprojekt von Wissenschaftlern aus Regensburg, Brünn und Prag an. Es soll die bereits seit vielen Jahren bestehende Kooperation zwischen Forschern des Central European Institute of Technology an der Masaryk-Universität in Brünn und des Instituts für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik an der Universität Regensburg auf eine neue Stufe heben. Beteiligt an dem neuen Forschungsverbund ist auch das Institut für Makromolekulare Chemie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag.

Gemeinsam wollen die Kooperationspartner neue Testsysteme entwickeln, mit denen Bienenkrankheiten in einem möglichst frühen Stadium diagnostiziert werden können. "Denn dann lässt sich eine weitere Verbreitung dieser Krankheiten am effizientesten verhindern", sagt Privatdozent Dr. Hans-Heiner Gorris von der Universität Regensburg. Er ist einer der Initiatoren des Projekts mit dem Titel "Nachweisstarke bioanalytische Werkzeuge zur Überwachung von Bienenkrankheiten".

Das Projekt läuft von 2019 bis 2021. Gefördert wird von der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur aus Mitteln des Freistaats Bayern und des Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik.
Quelle: OBX-News.de

05. September 2019

Záchrana včel bez hranic

Vědci z Bavorska a Česka vyhlašují společně boj proti umírání včel. Společná výzkumná iniciativa má v budoucnu pomoci zabránit šíření nemocí.
Bez včel není život: Tak lze stručně shrnout, proč by se člověk měl více starat o svá okřídlená a med produkující stvoření. Více než sedm milionů včelstev v uplynulých dvou desetiletích již v Evropě zmizelo - mnoho z nich v naší zemi. To spočívá především v tom, že včely již nenacházejí potravu, protože pole jsou často obdělávána jen monokulturami a téměř již neexistují kvetoucí louky, kde by tito pilní opylovači mohli sbírat nektar. Vedle toho jsou to ale též nemoci, které ohrožují jejich stavy. Vědci z Bavorska a Česka chtějí do budoucna při záchraně včel táhnout za jeden provaz. Společná výzkumná iniciativa má pomoci zabránit šíření nemocí.

Vždy znovu se nemoci včel postarají o dramatické zprávy. Tak například v roce 2015 masové napadení roztoči Varroa v Česku zlikvidovalo každé páté včelstvo. Ale i nemoci jako včelí mor trápí pilné sběratelky medu. Právě tam navazuje nový výzkumný projekt vědců z Řezna, Brna a Prahy. Ten má pozvednout již mnoho let existující kooperaci mezi výzkumníky Central European Institute of Technology Masarykovy univerzity v Brně a Institutu pro analytickou chemii, chemosenzoriku a biosenzoriku Univerzity Řezno na novou úroveň. Na novém výzkumném spojení se podílí také Institut pro makromolekulární chemii České akademie věd v Praze.

Kooperační partneři chtějí společně vyvinout nové testovací systémy, pomocí kterých by mohly být nemoci včel diagnostikovány, pokud možno v raném stadiu. "Neboť pak lze dalšímu šíření těchto nemocí nejefektivněji zabránit", říká soukromý docent Dr. Hans-Heiner Gorris z Univerzity Řezno, který je jedním z iniciátorů projektu s názvem "Průkazně účinné bioanalytické nástroje k hlídání nemocí včel".

Projekt běží od roku 2019 do roku 2021. Je podporován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Svobodného státu Bavorsko a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: OBX-News.de
Rendert Time: 0,083 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB