Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

10. Juli 2019

kultur|kontakt|kreativ

Am 1. Juli 2019 ist der Startschuss für das neue EU-Projekt „kultur|kontakt|kreativ“ gefallen. Projektpartner sind auf der deutschen Seite das Kulturamt und das Clustermanagement für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Regensburg sowie das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee. Pilsen 2015 ist Leadpartner auf der tschechischen Seite.
Im Rahmen des Förderprogramms „Ziel ETZ 2014-2020“ wird erstmals grenzüberschreitend die Brücke zwischen der freien Kunst- und Kulturszene und der Kultur- und Kreativwirtschaft geschlagen. Das zweieinhalbjährige Projekt untergliedert sich in vier Programmbereiche, in denen die spezifischen Kompetenzen der jeweiligen Region miteinander verknüpft werden. Der Austausch soll das voneinander und miteinander Lernen fördern, Plattformen zur nachhaltigen Netzwerkbildung schaffen und Impulse für Kultur- und Kreativakteure setzen.

Bayerisch-böhmisches Residenzprogramm und ein grenzüberschreitendes Projektlabor greifen künstlerische Themen auf

Ein Residenzprogramm für Studierende und junge Absolventinnen und Absolventen aus allen Sparten und Segmenten fördert den künstlerisch-kreativen Diskurs mit dem Nachbarland. Die Residenzen sind zwischen zwei und vier Wochen Laufzeit frei wählbar. Ein Matching-Programm im jeweiligen Nachbarland sorgt für fachlichen und persönlichen Austausch zwischen tschechischen und bayerischen Akteuren. Damit wird das Ziel verfolgt, ein nachhaltiges, junges und grenzüberschreitendes Künstler- und Kreativnetzwerk aufzubauen. Neben einem Begleitprogramm während der Residenz, haben die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler bei den Festivals die Möglichkeit das künstlerische Schaffen zu präsentieren.

Das Projektlabor Grenz|Raum|Kultur bietet Raum, verschiedene Themen des Grenzraums künstlerisch neu zu verhandeln. Auch diese Ergebnisse werden bei den Festivals der Kultur|Kreativ|Tage in Regensburg und Pilsen der Öffentlichkeit präsentiert.

Symposien, Workshops und ein Kooperationsprogramm zur Pilsen Design Week fördern Netzwerke

In einem weiteren Programmbereich sollen Symposien und Workshops zur Entwicklung von neuartigen, sparten- und segmentübergreifenden Netzwerken der kreativwirtschaftlichen Akteure in Pilsen beitragen. Außerdem ist ein Kooperationsprogramm zur „Pilsen Design Week“ 2020/2021 geplant – als Impuls für die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen jungen Designerinnen, Designern und Designstudierenden. So werden in der Entwicklung eines Messestands und in gemeinsamen Workshops Strategien diskutiert und neue Ideen kreiert und für die Besucherinnen und Besucher erlebbar.

Die Entwicklung von Kreativarealen und mobiler CreativeHubs als grenzübergreifende Inkubatoren

Im Bereich der Gestaltung von Kreativarealen wird Regensburg vom Best-Practice-Beispiel in Pilsen, dem „DEPO2015“, in weiteren Symposien und Workshops lernen können. Die „CreativeHubs“ dagegen sind mobile Kreativräume, die in Regensburg und Pilsen entwickelt werden. Sie dienen als Inkubatoren des gemeinsamen Gestaltens und als Pioniere der räumlichen Vernetzung in kreativen Arealen. Neben einer gemeinsamen Umbau- und Ausstattungsphase werden die „CreativeHubs“ für grenzüberschreitende Workshops, Präsentationen kreativwirtschaftlicher Produkte und als Aktionsräume bei den Festivals Kultur|Kreativ|Tage genutzt.

Kultur|Kreativ|Tage als Plattformen der Projekte und künstlerische Arbeiten

Die Kultur|Kreativ|Tage verstehen sich als mehrtägige Events in Regensburg und Pilsen, welche die Sichtbarmachung der Ergebnisse, Schaffungsprozesse und künstlerischer Auseinandersetzungen der Programmbereiche zum Ziel haben. So soll Zeitgenössisches aus Kunst, Kultur und dem Kreativsektor einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden und bei vielen Aktionen zum Mitmachen einladen.

Über das EU-Projekt „kultur|kontakt|kreativ“

Das Kooperationsprojekt des Kulturamts und des Clustermanagements für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Regensburg, des tschechischen Leadpartners Pilsen 2015 und des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als assoziierter Partner wird von der Europäischen Union im Rahmen des Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 gefördert. Die Laufzeit des Projektes ist vom 1. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2021.

Das Projekt richtet sich an alle kulturell Aktiven zwischen Regensburg und Pilsen, die Interesse an grenzüberschreitendem Austausch haben. 

10. Juli 2019

kultur|kontakt|kreativ

1. července 2019 zazněl startovní výstřel pro nový projekt EU s názvem „kultur|kontakt|kreativ“. Projektovými partnery jsou na německé straně Kulturní úřad a Clustermanagement pro kulturní a kreativní průmysly města Řezno a Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee. Plzeň 2015 je vedoucím partnerem na české straně. 
V rámci dotačního programu „Cíl EÚS 2014-2020“ je poprvé budováno přeshraniční propojení mezi svobodnou uměleckou a kulturní scénou a kulturními a kreativními průmysly. Projekt trvající dva a půl roku se člení na čtyři programové oblasti, ve kterých jsou vzájemně propojeny specifické kompetence daného regionu. Tato výměna by měla podpořit vzájemné a společné učení, vytvořit platformy k udržitelné tvorbě kontaktních sítí a dávat impulzy pro kulturní a kreativní aktéry.

Česko-bavorský rezidenční program a přeshraniční projektová laboratoř se věnují uměleckým tématům

Rezidenční program pro studenty a mladé absolventy ze všech odvětví a segmentů podporuje umělecko-kreativní diskurz se sousední zemí. Rezidenční programy je možné volit libovolně mezi dvěma a čtyřmi týdny trvání. Program výběru uchazečů v dané sousední zemi zajišťuje odbornou a osobní výměnu mezi českými a bavorskými aktéry. Touto cestou je sledován cíl vybudovat trvale udržitelnou, mladou a přeshraniční uměleckou a kreativní síť. Vedle doprovodného programu během rezidence mají mladí umělci možnost prezentovat při festivalech uměleckou tvorbu.

Projektová laboratoř Grenz|Raum|Kultur (Hranice|Prostor|Kultura) nabízí prostor projednat různá témata pohraničí novým uměleckým způsobem. Také tyto výsledky budou veřejnosti prezentovány při festivalech Kultur|Kreativ|Tage (Dny kulturní tvorby) v Řeznu a Plzni.

Sympózia, workshopy a kooperační program k přehlídce Pilsen Design Week podporují kontaktní sítě

V další programové oblasti by měla sympózia a workshopy přispět k rozvoji nových sítí aktérů v Plzni v oblasti kreativních průmyslů, které budou sahat za hranice odvětví a segmentů. Kromě toho je plánován kooperační program k přehlídce „Pilsen Design Week“ 2020/2021 – jako impulz pro přeshraniční vztahy mezi mladými designéry a studenty designu. Tak jsou při tvorbě stánků na veletrzích a při společných workshopech diskutovány strategie a vytvářeny nové myšlenky, které mohou návštěvníci zažít a prožít.

Tvorba kreativních areálů a mobilních CreativeHubs jako přeshraničních inkubátorů

V oblasti tvorby kreativních areálů se bude moci Řezno učit podle příkladu z Plzně, kreativního areálu „DEPO2015“, dalších sympózií a workshopů. „CreativeHubs“ jsou naopak mobilní kreativní prostory, které jsou vytvářeny v Řeznu a Plzni. Slouží jako inkubátory společného tvoření a jako pionýři prostorového propojení v kreativních areálech. Vedle společné fáze přestavby a vybavení jsou „CreativeHubs“ využívány pro přeshraniční workshopy, prezentace kreativně-průmyslových produktů a jako akční prostory při festivalech Kultur|Kreativ|Tage (Dny kulturní tvorby).

Kultur|Kreativ|Tage (Dny kulturní tvorby) jako platformy projektů a uměleckých prací

Pod pojmem Kultur|Kreativ|Tage (Dny kulturní tvorby) se rozumí několikadenní akce v Řeznu a Plzni, které mají za cíl zviditelnění výsledků, procesů tvorby a umělecké zabývání se programovými oblastmi. Tak by mělo být širší veřejnosti prezentováno současné umění, kultura a kreativní sektor a zvát při velkém množství akcí k aktivní účasti.

O projektu EU „kultur|kontakt|kreativ“

Kooperační projekt Kulturního úřadu a Clustermanagementu pro kulturní a kreativní průmysly města Řezno, českého vedoucího partnera Plzně 2015 a Centra Bavaria Bohemia (CeBB) jako přidruženého partnera je podporován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020. Doba trvání projektu je od 1. července 2019 do 31. prosince 2021.

Projekt se obrací na všechny kulturně kreativní osoby mezi Řeznem a Plzní, které mají zájem o přeshraniční výměnu. 

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto | Peter Ferstl, Stadt Regensburg
Foto | Katharina Tenberge-Holzer
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB