Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

05. Juli 2019

32. Wurzer Sommerkonzerte - Fiori Musicali

Unter dem Motto „Fiori Musicali“ laden ab Samstag, dem 27. Juli, die 32. WURZER SOMMERKONZERTE ein zu musikalischen Blüten von Klassik und Romantik bis zu beschwingten Melodien von Bernstein und Gershwin.

Das Kammerorchester Harmonia Praga mit den hervorragendsten Musikern aus den großen Prager Sinfonieorchestern unter der Leitung von Stefan Britvík, Chefdirigent der Symphony Prague, eröffnet die Konzertsaison mit der Deutschland-Premiere einer wieder aufgefundenen Symphonie des böhmischen Komponisten Jan Křtitel Vanhal und damit zugleich den „Tschechischen Musiksommer“.
Mit den „Ladystrings“ wird es „grenzenlos klassisch“, wenn das Streichquartett mit „Wolfgang Amadé – eine kleine Mozart-Revue“ einen Blick hinter die bekannten Klischees um den großen Komponisten wirft. Kolja Lessing, einer der vielfältigsten Geiger unserer Zeit, hat gemeinsam mit seinem langjährigen Duo-Partner, dem Gitarristen Johannes Monno, unter dem Motto „Klang der Saiten“ ein reizvolles Programm zusammengestellt, das er moderierend mit Lesungen aus den Briefen von Carl Phillipp Emanuel Bach begleiten wird.

Das Hornquartett Ensemble CORdial nimmt sein Publikum mit auf die Reise einmal rund um die Welt von Deutschland über Japan bis Australien und wieder zurück. Streifen Sie mit dem ECHO-Klassik-Preisträger NeoBarock auf Violine, Violoncello und Cembalo durch die Flora und Fauna des Barock und träumen Sie bei Musik von Biber, Couperin oder Telemann von der Schönheit barocker Gärten – eben Fiori Musicali. Zum Weiterträumen lädt das Arcis Saxophon Quartett mit seinem Programm „American Dreams“ von der Minimalmusic Steve Reichs bis zur Westside Story von Leonard Bernstein ein, ein junges Ensemble mit ansteckender Spielfreude, einer Temperaments-Explosion von Rhythmus und Farbe.
Das Prague Cello Quartet ist ein einzigartiges tschechisches Ensemble von vier Cellisten, deren Konzertshows nicht nur Werke berühmter Meister der Kammermusik umfassen, sondern ebenso populäre Filmmusiken, Jazz-, Pop- und Rockhits, ein Programm von Antonín Dvořák bis zur Queenslegende Freddie Mercury. Ebenfalls aus Prag kommt das Wind Quintet Prague, eine Erweiterung des 1991 gegründeten „Prager Mozart Trios“ in der seltenen Besetzung mit zwei Klarinetten, zwei Hörnern und Fagott. Neben Mozart haben die Musiker unbekannte Raritäten tschechischer Meister im Gepäck.

Ganz ohne Worte kommt Nexus Baroque in seinem Programm „Bach summt, Bach flüstert“ aus. Berühmteste Arien und Choräle von Johann Sebastian Bach erklingen rein instrumental, ganz ohne Text, gespielt auf Blockflöten, Barocklaute, Barockcello, Cembalo und Orgel. FolkloreClassic mit der Jirí Janoušek Zimbalgruppe und der jungen Geigerin Markéta Janoušková bringen auf Geigen, Bratsche, Cello, Kontrabass, Klarinette, Zimbal (Hackbrett) und Gesang mitreißende und heute noch lebendige Volksmusik aus Tschechien und der Slowakei nach Wurz. Klaviermusik vom Feinsten mit Werken von Beethoven, Schumann und Schubert erklingt, wenn Natalia Ehwalds poetisches Spiel von höchster Musikalität dem Klavier besonders bewegende Töne entlockt.

Elf und neun Jahre jung sind die beiden Schwestern Dascha & Sascha Klimas und bereits mit ersten Preisen bei Wettbewerben ausgezeichnet. Ihr vielseitiges Programm auf Geige und Klavier mit Werken von Bach über Brahms und Rachmaninov bis Debussy ist geprägt von genialer Virtuosität. Ein Konzert für die ganze Familie und ein Ansporn für Kinder und Jugendliche! Mit einem Konzert der Extraklasse am Sonntag, den 7. September um 18 Uhr schließen die Wurzer Sommerkonzerte ihre Tore.

Das Stamitz Quartett ist eines der besten und anerkanntesten europäischen Streichquartette. Aus ihrem mehr als 250 Werke umfassenden Repertoire bringen die vier Musiker Werke von Haydn, Dvořák und Smetana im historischen Pfarrhof zu Gehör und lassen die Saison mit letzten musikalischen Blüten „Fiori Musicali“ ausklingen.

05. Juli 2019

32. ročník Letních koncertů ve Wurzu - Fiori Musicali

Pod mottem „Fiori Musicali“ zve 32. ročník LETNÍCH KONCERTŮ VE WURZU od soboty 27. července na hudební květy klasicismu a romantismu až po vzletné melodie Bernsteina a Gershwina.

Komorní orchestr Harmonia Praga s nejznamenitějšími hudebníky z velkých pražských symfonických orchestrů pod vedením Štefana Britvíka, šéfdirigenta symfonického orchestru Symphony Prague, zahájí koncertní sezónu německou premiérou znovu objevené Symfonie E dur českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala, a tím také zároveň „České hudební léto“.
Se skupinou „Ladystrings“ zažijete „klasiku bez hranic“, kdy tento smyčcový kvartet v rámci programu „Wolfgang Amadé – malá revue s Mozartem“ nahlédne za hranice známých klišé kolem tohoto velkého skladatele. Kolja Lessing, jeden z nejrozmanitějších houslistů naší doby, sestavil společně se svým dlouholetým hudebním partnerem, kytaristou Johannesem Monnem, působivý program pod mottem „Zvuk strun“, který bude doprovázet formou moderace se čteními z dopisů Carla Phillippa Emanuela Bacha.

Hornové kvarteto Ensemble CORdial vezme své publikum na cestu kolem světa z Německa přes Japonsko do Austrálie a zase zpátky. Toulejte se s držitelem ceny ECHO-Klassik, souborem NeoBarock, s houslemi, violoncellem a cembalem barokní flórou a faunou a sněte při hudbě Bibera, Couperina nebo Telemanna o kráse barokních zahrad – Fiori Musicali. Snít i nadále Vás zve soubor Arcis Saxophon Quartett se svým programem „American Dreams“ sahajícím od hudebního minimalismu Stevea Reicha až po Westside Story Leonarda Bernsteina, mladý soubor s nakažlivou radostí ze hry, temperamentní explozí rytmů a barev. 
Kvarteto Prague Cello Quartet je jedinečný český soubor čtyř cellistů, jejichž koncertní show nezahrnují pouze díla známých mistrů komorní hudby, ale také populární filmovou hudbu, jazzové, popové a rockové hity, program Antonína Dvořáka až po legendu skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Rovněž z Prahy přijíždí soubor Wind Quintet Prague, rozšíření souboru „Prager Mozart Trio“ založeného v roce 1991, ve vzácném obsazení se dvěma klarinety, dvěma rohy a fagotem. Kromě Mozarta mají tito hudebníci v repertoáru také neznámé rarity českých mistrů. 

Zcela beze slov si ve svém programu „Bach si brouká, Bach šeptá“ vystačí soubor Nexus Baroque. Nejslavnější árie a chorály Johanna Sebastiana Bacha zazní v instrumentální podobě, zcela beze slov, v podání na zobcových flétnách, barokní loutně, barokním cellu, cembalu a varhanách. Hudební projekt FolkloreClassic s Cimbálovou muzikou Jiřího Janouška a mladou houslistkou Markétou Janouškovou přinese do Wurzu v obsazení housle, viola, cello, kontrabas, klarinet, cimbál a zpěv strhující a dodnes stále živou lidovou hudbu z České republiky a Slovenska. Klavírní hudba par excellence s díly Beethovena, Schumanna a Schuberta zazní, když poetická mistrovská hra Natalie Ehwald vyloudí z klavíru obzvláště dojemné tóny. 

Jedenáct a devět let je sestrám Dasche & Sasche Klimasovým a již byly vyznamenány prvními cenami v hudebních soutěžích. Jejich mnohostranný program na housle a klavír s díly Bacha přes Brahmse a Rachmaninova až po Debussyho je charakteristický svou geniální dokonalostí. Koncert pro celou rodinu a motivace pro děti a mládež! S koncertem extratřídy v neděli 7. září v 18 hodin uzavřou Letní koncerty ve Wurzu své brány. 

Stamicovo kvarteto je jedním z nejlepších a nejuznávanějších evropských smyčcových kvartet. Ze svého repertoáru zahrnujícího více než 250 děl nechají tito čtyři hudebníci na historickém farním dvoře zaznít díla Haydna, Dvořáka a Smetany a ukončí sezónu posledními hudebními květy „Fiori Musicali“.

Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB