Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. Juni 2019

Sommerempfang 2019: Am geeinten Europa festhalten

Traditionsgemäß zum Sommeranfang veranstaltete der Verein Bavaria Bohemia e.V. im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee den Sommerempfang 2019. 
„Nichts soll uns wieder trennen“ bekräftigten Generalkonsulin Kristina Larischová, Regierungspräsident Axel Bartelt, sein Pilsner Amtskollege Josef Bernard und Bezirkstagspräsident Franz Löffler in ihren Grußworten beim vierten Partnerforum der Regionalkooperation Oberpfalz-Pilsen vor 130 Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Die Veranstaltungsregie setzte nach den Grußworten und dem Bilanzbericht des heuer auslaufenden dreijährigen Projekts „Oberpfalz und Region Pilsen. Gemeinsam in der Mitte Europas“ mit der Exkursion zur Bügellohe bewusst ein Zeichen der Versöhnung. Vor dem einzigen noch erhaltenen der ehemals elf Häuser auf der Bügellohe schlüpfte Maria Hammerer in die Rolle der vierfachen Mutter Maria Wachter, die nach der Vertreibung sieben Jahre auf der Bügellohe lebte. Ihre bewegende Lebensgeschichte zeichnet die Lebensumstände jener 59 Vertriebenen aus Wenzelsdorf nach, die zunächst in primitiven Holzhütten lebten – damals noch in der Erwartung, bald zurückkehren zu können.

Als Wenzelsdorf Anfang der 50er Jahre in Flammen aufging und verwüstet wurde, war klar, dass es kein Zurück mehr gab. Elf Familien bauten auf der Bügellohe Häuser aus Bruchsteinen und aus handgehauenen Balken, sogar ein Gasthaus mit Kegelbahn entstand. Die Bedingungen waren katastrophal: Kein Strom, Wasser aus dem Brunnen, und die Kinder mussten täglich drei Kilometer durch den Wald und im Winter im metertiefen Schnee zur Schule nach Stadlern. Der Doktor kam zu Fuß nur bei ganz schwierigen Fällen, Lebensmittel wurden im Tauschhandel gegen Klöppelspitzen erstanden und die Kraxe auf dem Rücken war das Transportmittel über Jahre.

Auch wenn das Leid für die aus dem böhmischen Wenzelsdorf vertriebenen deutschen Familien noch so groß war, dauerte es bis 1969, ehe der letzte Bewohner die Bügellohe verließ. In der Vergangenheit wird ein gestiegenes Interesse an der Geschichte der Bügellohe verzeichnet. Allein im vergangenen Jahre schilderte Maria Hammerer vor 30 Gruppen die Geschichte der Bügellohe in der Rolle der Maria Wachter. Buchungen sind über die Touristinformation Schönseer Land im CeBB möglich.

Der bei der Sommerhitze anstrengende Konferenztag klang locker und beschwingt beim Sommerempfang von "Bavaria Bohemia" aus. Landrat Thomas Ebeling als Kuratoriumsvorsitzender des CeBB hieß die vielen und gut gelaunte Gäste willkommen, unter ihnen Regierungspräsident Axel Bartelt, der Pilsner Hauptmann Josef Bernard, die Schönseer Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Trägervereinsvorsitzende Irene Träxler und Alois Hagl als Vorsitzender des Vereins „Partner für den Landkreis Schwandorf“, der für den Sommerempfang seit Jahren die finanzielle Grundlage gibt.

Nach dem Dank des Landrats Richtung CeBB-Leiterin Veronika Hofinger für das Engagement der Mitarbeiter und vielen ehrenamtlichen Helfer sowie an die beiden Simultandolmetscher, die mit der Hitze und manchmal sehr bayerischen Formulierungen zu kämpfen hatten, übernahm Josef Bernard das Mikrofon, um in sehr persönlichen Worten aus den Erlebnissen der Wendezeit in seiner Jugend die Sommerausstellung im CeBB zu eröffnen, die unter dem Titel „Gedächtnis der Nationen“ bis September im CeBB zu sehen ist.

Regierungspräsident Axel Bartelt pries danach das CeBB als idealen Veranstaltungsort und gab mit ein paar nachdenklichen und zum Schmunzeln anregenden Worten die Bühne frei für die Band „Dixie hot licks“ aus Pilsen und eröffnet das hervorragende Buffet der Pascherwirte. Am begehrtesten beim Sommerempfang waren kühle Getränke, Sonnenschirmplätze und die Stehtische bei der Band mit dem besten Ausblick auf tanzende Gäste, darunter schon als eingespieltes Tanzpaar Irene Träxler, Vorsitzende von "Bavaria Bohemia", und Regierungspräsident Bartelt.

27. Juni 2019

Letní setkání 2019: Trvat na sjednocené Evropě

Spolek Bavaria Bohemia e.V. pořádal tradičně na začátku léta v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee Letní setkání 2019.
"Nic by nás nemělo znovu rozdělovat" potvrdili generální konzulka Kristina Larischová, vládní prezident Axel Bartelt, jeho plzeňský kolega v úřadu Josef Bernard a prezident krajského sněmu Franz Löffler ve svých proslovech na čtvrtém Partnerském fóru regionální kooperace Horní Falc-Plzeň před 130 aktéry přeshraniční spolupráce.

Po pozdravných proslovech a bilanční zprávě k letos končícímu tříletému projektu "Horní Falc a Region Plzeň. Společně ve středu Evropy" dala režie akce exkurzí do Bügellohe vědomě znamení usmíření. Před jediným, ještě zachovaným z dříve jedenácti domů vklouzla Maria Hammerer do role čtyřnásobné matky Marie Wachter, která po vyhnání žila na Bügellohe sedm let. Její pohnutý životní osud vykresluje životní těžkosti oněch 59 vyhnanců z osady Václav, kteří žili zpočátku v primitivních dřevěných chatách - tenkrát ještě v očekávání, že se budou moci brzy vrátit domů. 

Když osada Václav začátkem 50. let vzplála v plamenech a byla zpustošena, bylo jasné, že návrat již není možný. Jedenáct rodin si postavilo na Bügellohe domy z lomových kamenů a ručně otesaných trámů, dokonce vznikl hostinec s kuželkovou dráhou. Podmínky byly katastrofální: Žádný proud, voda ze studny a děti musely denně docházet do školy ve Stadlern tři kilometry přes les a v zimě v metr vysokém sněhu. Doktor chodil pěšky jen k velmi těžkým případům, potraviny byly obstarávány výměnným obchodem za paličkované krajky a nůše na zádech byla po léta jediným dopravním prostředkem.

Ať bylo utrpení německých rodin, vyhnaných z české osady Václav jakkoliv velké, trvalo to do roku 1969, než poslední obyvatel opustil Bügellohe. V minulosti zaznamenáváme zvýšený zájem o historii Bügellohe. Jen v minulém roce líčila Maria Hammerer před 30 skupinami historii Bügellohe v roli Marie Wachter. Rezervace jsou možné přes Turistické informace oblasti Schönsee v CeBB.

Namáhavý konferenční den v letním vedru odezněl v uvolněné  a povznesené atmosféře při Letním setkání "Bavaria Bohemia". Zemský rada Thomas Ebeling jako předseda kuratoria CeBB přivítal četné a dobře naladěné hosty, mezi nimiž byli vládní prezident Axel Bartelt, plzeňský hejtman Josef Bernard, starostka Schönsee Birgit Höcherl, předsedkyně zřizovatelského spolku CeBB Irene Träxler a Alois Hagel jako předseda spolku "Partneři pro okres Schwandorf", který již po léta poskytuje Letním setkáním finanční základnu.

Po poděkování zemského rady na adresu vedoucí CeBB Veroniky Hofinger za angažovanost pracovníků a mnoha dobrovolných pomocníků jakož i simultánním tlumočníkům, kteří museli bojovat s horkem a někdy velmi bavorskými formulacemi, převzal mikrofon Josef Bernard, aby velmi osobními slovy ze zážitků z doby převratu v jeho mládí otevřel v CeBB letní výstavu, která je pod titulem "Paměť národů" do září k vidění v CeBB.

Vládní prezident Axel Bartelt chválil poté CeBB jako ideální místo pro akce a s několika slovy, podněcujícími k zamyšlení a úsměvu, přenechal pódium skupině "Dixie hot licks" z Plzně a otevřel vynikající bufet pašeráckých hospodských. Nejžádanější při Letním setkání byly chlazené nápoje, místa pod slunečníky, a stolky ke stání u kapely s nejlepším výhledem na tančící hosty, mezi nimi již jako sehraný taneční pár Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia, a vládní prezident Bartelt.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB