Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

09. Mai 2019

Das Europäische Festival der geistlichen Musik „Bayerischer Wald-Šumava“ wurde integraler Bestandteil des Kulturlebens der bayerisch-böhmischen Grenzregion

Das Europäische Festival der geistlichen Musik „Bayerischer Wald-Šumava“ wurde 1997 gegründet und im Laufe der vergangen zwei Jahrzehnte wurde er integraler Bestandteil des musikalischen und kulturellen Treibens der südwestböhmischen Region und des angrenzenden Bayerns. Das Festival verbinden vor allem die bayerischen und böhmischen Musikkörper und das Publikum und es hilft ihnen die Folgen der komplizierten Entwicklung der Wechselbeziehung im letzten Jahrhundert zu überwinden.

Dank seiner langjährigen Tradition hat es sich mit Hilfe starker Partner (Westböhmische Universität in Pilsen, Union der tschechischen Chöre) und regionaler bayerischer Subjekte (Musikkreis Bayern-Böhmen, Pfarrei Bodenmais) am Aufbau der kulturellen Identität der Region beteiligt. Dank dieser Tätigkeit und des Renommees des Festivals gelingt es weitere Subjekte anzusprechen. Das Festival baut sein Wirken vor allem auf bayerischer Seite weiter aus.
Dieses Jahr findet das Festival vom 17. Mai bis 02. Juni 2019 statt. Um das Eröffnungskonzert des Festivals in der Kirche St. Martin in Klentsch/Klenčí pod Čerchovem kümmert sich das renommierte Kammerensemble En arché. In Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität in Pilsen wird eines der Konzerte auch traditionell in Pilsen erklingen, wo am 22. Mai das Kammerorchester Consortium Musicum und auch der Festivalveranstalter, der Klattauer Kammerchor Collegium für geistliche Musik, einen Teil der Barockvesper aufführen. Ein weiterer dramaturgischer Höhepunkt des Festivals ist das Konzert des Festivalgründers Kammerchor Laetitia Prag aus den Werken des italienischen Barockkomponisten Antonio Caldara, das in der Kirche St. Martin am Berg in Klattau am 25. Mai stattfindet. Das Konzert wird mit Unterstützung der Stadt Klattau in Zusammenarbeit mit dem Verein Omnium, der die Kirche von St. Martin am Berg bei Klattau verwaltet, abgehalten. Auch in diesem Jahr gastieren bedeutende tschechische Chorkörper wie der gemischte Königsgrätzer Chor Jitro, der bereits erwähnte auf alte Musik spezialisierte Prager Chor En arché und der traditionelle Gesangschor Křížkovský aus dem schlesischen Troppau/Opava. 

Das diesjährige 23. Festival gipfelt am ersten Juniwochenende mit weiteren bemerkenswerten Aufführungen - am 02. Juni präsentiert das Collegium für Kirchenmusik und Consortium musicum im bayerischen Bogenberg eine Barockmesse des deutsch-tschechischen Komponisten Gunther Jacob, das bayerische Männervokalquartetts Lamer Winkel Viergesang tritt mit seinem Repertoire bayerischer geistlicher Volkslieder in der Kirche in Wassersuppen/Nemanice im Chodenland auf. Das diesjährige Festival endet am selben Tag mit dem Konzert des Klarinettenensembles Prachatitz/Prachatice im Saal des Klattauer Rathauses. 

Es besteht kein Zweifel, dass das diesjährige Europäische Festival für geistliche Musik im Rahmen Dutzender Konzerte in der Grenzregion qualitativ hochwertige Musik beschert und der Grenzregion viel zu bieten hat. Die Programmübersicht des diesjährigen Europäischen Festivals der geistlichen Musik "Böhmerwald-Bayerischer Wald" finden Sie hier.

09. Mai 2019

Evropský festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ se stal nedílnou součástí kulturního života česko-bavorského pohraničního regionu

Evropský festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ byl založen v roce 1997 a během uplynulých dvou desetiletí se stal nedílnou součástí hudebního a kulturního dění jihozápadočeského regionu a přilehlého Bavorska. Festival spojuje zejména česká a bavorská hudební tělesa i publikum a pomáhá jim překonávat důsledky komplikovaného vývoje vzájemných vztahů v minulém století.

Díky své dlouholeté tradici se za přispění silných partnerů (Západočeská univerzita v Plzni, Unie českých pěveckých sborů) či regionálních bavorských subjektů (Musikkreis Bayern-Böhmen, Pfarrei Bodenmais) podílí na budování kulturní identity regionu. Díky této činnosti a renomé festivalu se daří oslovovat další subjekty. Festival nadále rozšiřuje svoji působnost v lokalitách zejména na bavorské straně.
V letošním roce bude festival probíhat od 17. května do 2. června 2019. O zahajovací koncert festivalu v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem se postará renomovaný komorní sbor En arché. Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni zazní tradičně jeden z koncertů také v Plzni, kde 22. května komorní orchestr Consortium musicum a také pořadatel festivalu, klatovský komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu, přednesou část slavnostních barokních nešpor. Dalším dramaturgickým vrcholem festivalu bude koncert zakladatele festivalu komorního sboru Laetitia Praha z děl italského barokního skladatele Antonia Caldary konaný v Klatovech v kostele sv. Martina na Hůrce 25. května. Koncert se uskuteční za podpory Města Klatovy ve spolupráci se spolkem Omnium, spravujícím kostel sv. Martina na Hůrce u Klatov. Také v letošním roce festival hostí významná česká sborová tělesa jako například královéhradecký smíšený sbor Jitro, již zmíněný pražský sbor En arché specializující se na starou hudbu nebo tradiční Pěvecký sbor Křížkovský ze slezské Opavy.

Letošní 23. ročník festivalu vrcholí o prvním červnovém víkendu, jenž přinese další pozoruhodná vystoupení – 2. června přednesou Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum v bavorském Bogenbergu barokní mši českoněmeckého skladatele Gunthera Jacoba, bavorský mužský vokální kvartet Lamer Winkel Viergesang vystoupí se svým repertoárem bavorských lidových duchovních písní v kostele v chodských Nemanicích. Letošní festival zakončí v tentýž den koncert Klarinetového souboru Prachatice v sále klatovské radnice.

Není pochyb, že také tento ročník Evropského festivalu duchovní hudby přináší v rámci desítek koncertů do příhraničního regionu mnoho kvalitní hudby má příhraničnímu regionu co nabídnout.
Programový přehled letošního ročníku Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ najdete zde.
Rendert Time: 0,096 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB