Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

01. April 2019

Brückenbauerpreis würdigt grenzüberschreitendes Engagement

Bavaria Bohemia e.V. zeichnete am 1. April zum dreizehnten Mail Persönlichkeiten, Organisationen, Initiativen und Partnerprojekte mit dem Preis "Brückenbauer | stavitel mostů" aus.
Preisträger sind in diesem Jahr zwei Tschechen, ein Deutscher, ein deutsch-tschechisches Pfarrerehepaar und ein Verein. In seiner Festrede würdigte der Pilsner Oberbürgermeister Martin Baxa die Preisträgerinnen und Preisträger für ihr grenzüberschreitendes Engagement und das Centrum Bavaria Bohemia als Kulturdrehscheibe zwischen der Oberpfalz und der Region Pilsen sowie zwischen Bayern und Tschechien.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2019, das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) und dem Landkreis Schwandorf gefördert wird. Das Patronat über die bedeutende Veranstaltung lag in den Händen der OVEG (Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH), die Preise aus Glas gestaltete wie in allen Jahren vorher das Schönseer Unternehmen Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH.

Die 140 Gäste der Preisverleihung aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Förderinstitutionen, Projekten, Hochschulen, Schulen und viele frühere Brückenbauerpreisträger begrüßte Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende des Trägervereins des CeBB mit herzlichen Worten. Als Hausherrin eröffnete die 1. Bürgermeisterin der Stadt Schönsee, Birgit Höcherl, die in ihrer Eigenschaft als 1. Vorsitzende des Paschervereins Schönseer Land e.V. selbst zu den Ausgezeichneten gehörte, die Veranstaltung. Dr. Birgit Seelbinder, Präsidentin der Euregio Egrensis, hob in ihrem Grußwort die wichtige Rolle des CeBB für das Zusammenwachsen im bayerisch-tschechischen Grenzraum hervor und würdigte die Preisträger: „Die Preisträger praktizieren ‚Europa‘ bewusst in ihrem Beruf und im privaten Umfeld.“

Oberbürgermeister Martin Baxa betonte in seiner Festrede die Brückenfunktion zwischen der Bayern und Tschechien, die das CeBB immer stärker ausübt. Gerade vor dem Hintergrund eines Rückfalls in nationalistische Tendenzen sei „das Schaffen und Eröffnen von Räumen für Dialoge, das Kennenlernen und das Verständnis der Kultur und Geschichte anderer Gesellschaften“ die beste Antwort. „Umso mehr schätze ich alle, die heute den Brückenbauer-Preis erhalten, umso mehr schätze ich das Tun des Centrum Bavaria Bohemia“, so der Oberbürgermeister und stellvertretende Vorsitzende der tschechischen Bürgerlich-Demokratischen Partei.

Nach der Verleihung der Brückenbauerpreise 2019 drückte Thomas Ebeling, Landrat und Vorsitzender des CeBB-Kuratoriums in seinem Schlusswort seine Freunde über die großartige Veranstaltung und die hervorragende Organisation aus. Er dankte dem CeBB-Team, den ehrenamtlichen Helfern, den Sponsoren, der Musik und lud ein zu anregenden Gesprächen beim Ausklang mit Buffet.

Die Auszeichnung "Brückenbauer | Stavitel mostů", die zum ersten Mal 2007 verliehen wurde, honoriert den unermüdlichen und überwiegend ehrenamtlichen Einsatz von Bürgern und Institutionen für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens.


Preisträger 2019:

Kategorie Kulturinitiativen | Organisationen
  • Pascherverein Schönseer Land e.V

Kategorie Persönlichkeiten 
  • Vladimír LíbalKlabava, Künstler und Kulturakteur 
  • Ludwig Rechenmacher, Regensburg, Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 
  • Kateřina Kovačková, Pilsen, Literaturwissenschaftlerin und Autorin 
  • Cordula Winzer-Chamrád und Petr Chamrád, Regensburg, Pfarrer 

Video zur Preisverleihung auf YouTube: https://youtu.be/FICuMfAYCpk

01. April 2019

Cena Stavitel mostů oceňuje přeshraniční aktivitu

Spolek Bavaria Bohemia e.V. vyznamenal 1. dubna již po třinácté osobnosti, organizace, iniciativy a partnerské projekty cenou "Brückenbauer | Stavitel mostů".
Laureáty cen jsou v tomto roce dva Češi, jeden Němec, jeden česko-německý duchovní manželský pár a jeden spolek. Ve své slavnostní řeči ocenil plzeňský primátor Martin Baxa laureátky a laureáty za jejich přeshraniční aktivitu a Centrum Bavaria Bohemia jako kulturní točnu mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí i mezi Českou republikou a Bavorskem.

Udílení cen se konalo v rámci projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko 2019, který je podporován Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) a okresem Schwandorf. Patronát nad touto významnou událostí převzala společnost OVEG (Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH), ceny ze skla vytvořila, stejně jako každý rok předtím, společnost ze Schönsee - Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH.

140 hostů udílení cen z oblasti politiky, kultury, hospodářství, dotačních institucí, projektů, vysokých škol, škol a mnoho dřívějších laureátů ceny Stavitele mostů přivítala srdečnými slovy Gabi Dlubal, místopředsedkyně zřizovatelského spolku CeBB. Jako hostitelka zahájila tuto akci starostka města Schönsee Birgit Höcherl, která ze své funkce jako předsedkyně spolku Pascherverein Schönseer Land e.V. sama patřila mezi oceněné. Dr. Birgit Seelbinder, prezidentka sdružení Euregio Egrensis, vyzdvihla ve svém uvítacím projevu důležitou roli CeBB pro sbližování v česko-bavorském příhraničí a ocenila laureáty cen: „Laureáti cen praktikují ‚Evropu‘ vědomě ve svém povolání i soukromé sféře.“  

Primátor Martin Baxa ve své slavnostní řeči zdůraznil funkci mostu mezi Českou republikou a Bavorskem, kterou CeBB stále intenzivněji plní. Právě na pozadí návratu k nacionalistickým tendencím je podle jeho slov „vytváření a zřizování prostorů pro dialog, poznávání a porozumění kultur a historie jiných společností“ tou nejlepší odpovědí. „O to více si vážím všech, kteří dnes obdrží cenu Stavitele mostů, o to více si vážím činnosti Centra Bavaria Bohemia“, uvedl primátor a místopředseda ODS.

Po udílení cen Stavitele mostů 2019 vyjádřil Thomas Ebeling, předseda okresního úřadu a předseda kuratoria CeBB, ve své závěrečné řeči radost z této velkolepé kulturní akce a vynikající organizace. Poděkoval týmu CeBB, pomocníkům v rámci čestného úřadu, sponzorům, hudebníkům a na závěr pozval hosty k podnětným rozhovorům u občerstvení.

Cena "Brückenbauer | Stavitel mostů", která byla poprvé udílena v roce 2007, oceňuje neúnavné nasazení občanů a institucí převážně v rámci čestného úřadu v oblasti porozumění mezi sousedními regiony České republiky a Bavorska.


Laureáti 2019 

Kategorie Kulturní iniciativy | Organizace
  • Pascherverein Schönseer Land e.V.

Kategorie Osobnosti 
  • Vladimír LíbalKlabava, umělec a kulturní aktér 
  • Ludwig Rechenmacher, Řezno, Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc 
  • Kateřina Kovačková, Plzeň, filoložka a spisovatelka 
  • Cordula Winzer-Chamrád a Petr Chamrád, Řezno, duchovní

Video k udílení cen na YouTube: https://youtu.be/FICuMfAYCpk

Fotogalerie • Fotogalerie

Brückenbauer 2019 | Stavitelé mostů 2019
Grußwort / zdravice | Birgit Höcherl
Grußwort / zdravice | Dr. Birgit Seelbinder
Festrede / slavnostní řeč | Mgr. Martin Baxa
Brückenbauer / Stavitel mostů | Pascherverein Schönseer Land e.V.
Brückenbauer / Stavitel mostů | Vladimír Líbal
Brückenbauer / Stavitel mostů | Ludwig Rechenmacher
Brückenbauer / Stavitel mostů | Kateřina Kovačková
Brückenbauer / Stavitel mostů | Cordula Winzer-Chamrád & Petr Chamrád
Schlusswort / závěrečná řeč | Thomas Ebeling
 | Double K&K
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,53 MB