Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. März 2019

Ein Leuchtturm der Völkerverständigung

Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer besuchte am Freitag, 22.03.2019 das Centrum Bavaria Bohemia.
Seit einem Jahr ist Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene der Bayerischen Staatsregierung. Ihre Tour durch Bayern führte sie nun zu einem der bayerischen Flaggschiffe der Völkerverständigung mit Tschechien.

Beim Besuch im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist zu spüren: Die von Ministerpräsident Markus Söder übertragene Aufgabe ist ihr auf den Leib geschneidert. Sudetendeutscher Familienhintergrund, Geschichtsbewusstsein, politisches Gespür und Netzwerke für die zu betreuenden Menschen wirksam einzusetzen, das sind ihre Werkzeuge, mit denen sie die Aussiedler, Spätaussiedler und Vertriebene erreicht. Immerhin wird ein Drittel der Bevölkerung Bayerns diesem Kreis zugeordnet.

"Dem CeBB geht ein guter Ruf voraus. Ich bin heute gekommen, weil mich das Projekt interessiert und weil es meine Arbeit unterstützt", sagte Sylvia Stierstorfer zur zweiten Trägervereinsvorsitzenden Gabi Dlubal, Bürgermeisterin Birgit Höcherl und CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger beim Empfang. Am Beginn des Rundgangs durch das ehemalige Kommunbräuhaus stieß auch Hans Eibauer dazu, der über die kontroversen Diskussionen erzählte, die sich zwischen Abbruch und Sanierung, Nutzung als Tourismuszentrum für den Oberpfälzer Wald und bayerisch-böhmischen Kulturzentrum bewegten. Die Abgeordnete sparte nicht mit Komplimenten für die Beharrlichkeit, an der Idee festzuhalten und diesen Leuchtturm für die Region und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen.

Im Raum bb-info ist beim Blättern in den Prospekten für die Beauftragte der Staatsregierung mit Händen zu greifen, in welcher breitgefächerter Vielfalt sich die touristischen und kulturellen Angebote zwischen den Nachbarländern bewegen. Dazwischen haben das CeBB-Mitarbeiterteam und die Tourismusfachkraft des Schönseer Landes ihre Schreibtische, von hier werden die Projekte des CeBB gesteuert. Die größeren sind "Barockregion Bayern-Böhmen", "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2019" und "Kulturstadt Bayern-Böhmen".

Die rund 180 Anfragen an die Koordinierungsstelle im vergangenen Jahr kommen noch dazu und werden vom CeBB-Team mit erledigt. Um diese sehr gefragte Einrichtung intensiver betreuen zu können, hat der Trägerverein beim Freistaat zusätzliche Mittel beantragt, um dafür eine eigene Mitarbeiterstelle schaffen zu können. Sylvia Stierstorfer sagte gerne ihre Unterstützung zu. "Ich bin begeistert, was hier für die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit geleistet wird", betonte Sylvia Stierstorfer abschließend.

27. März 2019

Maják dorozumění národů

Poslankyně zemského sněmu Sylvia Stierstorfer navštívila v pátek 22. 3. 2019 Centrum Bavaria Bohemia.
Již rok je poslankyně zemského sněmu Sylvia Stierstorfer zmocněnkyní bavorské státní vlády pro vysídlence a migranty. Její cesta Bavorskem ji nyní přivedla na jednu z bavorských vlajkových lodí národního porozumění s Českem.

Při návštěvě v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) je to cítit: úkol, který jí svěřil ministerský předseda Markus Söder je jí ušit na tělo. Sudetoněmecké rodinné zázemí, historické povědomí, cit pro politiku a schopnost účinně využít sítě pro lidi, o které se má starat – to jsou její nástroje, s kterými dokáže oslovit vystěhovalce, pozdní vysídlence a vyhnance. Přece jen, třetina obyvatelstva Bavorska se řadí k tomuto okruhu lidí.

"CeBB předchází dobrá pověst. Dnes jsem přišla, protože mne ten projekt zajímá, a protože to podporuje mou práci", řekla Sylvia Stierstorfer místopředsedkyni spolku Gabi Dlubal, starostce Birgit Höcherl a vedoucí CeBB Dr. Veronice Hofinger při svém přijetí. Na začátku prohlídky bývalého obecního pivovaru se k nim přidal i Hans Eibauer, který vyprávěl o kontroverzních diskuzích, které se pohybovaly mezi zbouráním a sanací, využitím jako turistického centra pro Hornofalcký les a česko-bavorským kulturním centrem. Poslankyně nešetřila komplimenty na tvrdošíjnost, s jakou se setrvalo na té myšlence a umožnilo vytvořit tento maják pro region a přeshraniční spolupráci.

V místnosti bb-info je při listování prospekty pro zmocněnkyni státní vlády zřejmé, v jak široce rozvětvené rozmanitosti se pohybují turistické a kulturní nabídky mezi sousedními zeměmi. Mezi tím má své pracovní stoly tým pracovníků CeBB a odborná pracovnice pro cestovní ruch oblasti Schönsee, odsud jsou řízeny projekty CeBB. K těm větším patří "Barokní region Čechy-Bavorsko", "Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko 2019" a "Město kultury Čechy-Bavorsko".

K tomu je třeba přičíst kolem 180 dotazů na koordinační místo v uplynulém roce, které tým CeBB vedle toho také vyřizuje. Aby bylo možné toto velmi žádané zařízení intenzivně spravovat, požádal zřizovatelský spolek Svobodný stát Bavorsko o dodatečné prostředky, aby za ně mohl vytvořit vlastní pracovní místo. Sylvia Stierstorfer ráda přislíbila svou podporu. "Jsem nadšená z toho, co se zde dělá pro česko-bavorskou spolupráci", zdůraznila Sylvia Stierstorfer na závěr.
Rendert Time: 0,039 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB