Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

29. März 2019

Sprechen wir über Europa

Über das gefährdete Europa diskutierten am Mittwoch, 20.03.2019 an der OTH Amberg-Weiden der frühere tschechische Kulturminister Daniel Herman und Matthias Riedl, Professor an der Central European University (CEU) in Budapest.
"Wir sind eine weltoffene und gastfreundliche Hochschule", begründet Andrea Klug, Präsidentin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden die Einladung an die beiden Pro-Europäer, "diese Podiumsrunde sehe ich auch als Element unserer Positionierung."

Zusammen mit den Kooperationspartnern, dem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und der Westböhmischen Universität Pilsen, wolle man vor den Wahlen zum Europa-Parlament den Studierenden ein Forum bieten, ihre Vorstellungen von Europa zu formulieren: "Fragen, die junge Menschen im Europa der 28 bewegen, vor dem Hintergrund des Brexit, des erstarkenden Nationalismus, der Flüchtlings- und Eurokrise." Auch, damit die Vielzahl positiver Errungenschaften nicht vergessen würden, die gerade Studenten grenzübergreifend verbinde: "Freiheit im Studium, Praktikum und auf dem europäischen Arbeitsmarkt."

Moderator Professor Bernt Mayer, Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft, ist zusammen mit dem Kompetenzzentrum Bayern-Mittelosteuropa und dem Sprachenzentrum an der OTH Ausrichter des Zwiegesprächs, an dem sich rund 50 Gäste, darunter 25 aus dem ostböhmischen Pardubice, beteiligen. Der Wirtschaftspsychologe versucht die Motivation für die derzeitigen Konflikte zu hinterfragen: "Wie verhalten sich die Briten, was ist in Ungarn los?"

Für die zweite Frage ist Riedl der ideale Ansprechpartner: Der Professor an ausgerechnet der kleinen, aber feinen Zentraleuropäischen Universität in Budapest, die schon Václav Klaus nicht in Prag haben wollte, weil sie ihm zu linksliberal erschien, und die gerade Ministerpräsident Viktor Orbán aus Ungarn vertreibt. Die Vermittlung zivilgesellschaftlicher Tugenden, die Mäzen George Soros fördert, läuft dessen autokratischem Regierungsstil zuwider. Riedl, aufgewachsen in Etzenricht, über die USA an die CEU gekommen und dort Leiter des Zentrums für Religionsstudien, verheiratet mit einer Ungarin,gesegnet mit zweisprachig aufgewachsenen Kindern, wird deshalb künftig wohl nach Wien pendeln müssen, um seine Lehrtätigkeit fortzusetzen.

Historischer und mit starkem katholischen Akzent betrachtet der laisierte Priester und ehemalige Minister Daniel Herman, die Lage der Europäischen Union. Herman musste am Schicksal der eigenen katholisch-jüdischen Familie erfahren, was es bedeutet, wenn Nationalismus und Rassismus zu Leitbildern europäischer Politik werden. Das Ergebnis, vielmillionenfacher Mord und Vertreibung, sei Gründungsmotor der europäischen Einigung gewesen.

Der Vorsitzende der Ackermanngemeinde auf tschechischer Seite fordert deshalb die Rückbesinnung auf gemeinsame Werte: "Europa sucht die eigene Seele." Die eigene Identität sei in der jüdisch-christlichen Tradition zu finden. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt er aber auch: "Der Islam gehört zur selben Familie, man muss hier klar zwischen Religion und Islamismus unterscheiden."

Einigen Zuhörern und Riedl selbst ist der theologische Europa-Ansatz angesichts trivialerer Probleme zu hoch gehängt: "Es geht bei der Bildungspolitik los", fordert Riedl mehr Wissen über die Nachbarn als Grundlage für gegenseitiges Verständnis: "Als ich nach Ungarn kam, merkte ich, dass wir in der Schule kein Wort über unsere Nachbarländer gelernt haben." Und die Ignoranz halte an: "Die Berichterstattung der deutschen Presse über Mittelosteuropa ist eine Katastrophe - aber wenn Trump hustet, dann steht das überall ganz groß."

Riedl, der im Zusammenhang mit dem Erasmus-Programm Kontakte zur viel geschmähten Brüsseler Bürokratie pflegt, stellt den EU-Behörden insgesamt ein gutes Zeugnis aus: "Auch bei der Flüchtlingskrise gab es von der EU-Kommission vernünftige Vorschläge." Es seien die nationalen Regierungen, die Lösungen blockierten: "Wir haben rund vier Millionen Erasmus-Studenten", lobt er den kontinentalen Austausch, "da geht europäisches Geld hin." Stattdessen redeten Politiker die EU bei jeder Gelegenheit schlecht: "Dabei ist Ungarn eines der größten Nehmerländer." Diese Unehrlichkeit dürften die Bürger nicht durchgehen lassen.

Herman sieht keine vernünftige Alternative zur Europäischen Union, fordert aber die Institutionen im Sinne der Katholischen Soziallehre zu verbessern: "Wir müssen uns wieder auf die Subsidiarität besinnen", die die christdemokratischen Gründerväter verankert hätten - also die Beschränkung Brüssels auf die großen Leitlinien der Sicherheits- und Außenpolitik. Und als Schlusswort zitiert der Minister a.D. Tschechiens verstorbenen Dichterpräsidenten Václav Havel: "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht."

Quelle: onetz.de | Jürgen Herda

29. März 2019

Mluvme o Evropě

O ohrožené Evropě diskutovali ve středu 20.3.2019 na Východobavorské technické vysoké škole (OTH) Amberg-Weiden dřívější český ministr kultury Daniel Herman a Matthias Riedl, profesor na Central European University (CEU) v Budapešti.
"My jsme světu otevřená a pohostinná vysoká škola", zdůvodňuje Andrea Klug, prezidentka Východobavorské technické vysoké školy Amberg-Weiden pozvání obou Pro-Evropanů, "tuto pódiovou diskuzi vnímám také jako důkaz naší pozice."

Spolu s kooperačními partnery Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a Západočeskou univerzitou Plzeň byl záměr nabídnout před volbami do Evropského parlamentu studujícím fórum k formulování jejich představ o Evropě: "Otázky, které hýbou mladými lidmi v Evropě osmadvacítky, na pozadí Brexitu, sílícího nacionalizmu, uprchlické krize a krize Evropy." Také aby se nezapomnělo na velké množství pozitivních vymožeností, které právě studenty spojují přes hranice: "Svoboda ve studiu, praxe a umístění na evropském pracovním trhu."

Moderátor profesor Bernt Mayer, děkan Fakulty ekonomiky podniku, společně s kompetenčním centrem Bavorsko-Střední Evropa při OTH je ten, který bude usměrňovat rozmluvu, které se účastní kolem 50 hostů, mezi nimi 25 z východočeských Pardubic. Hospodářský psycholog se pokusil kriticky vysledovat motivaci současných konfliktů: "Jak se chovají Britové, co se děje v Maďarsku?"

Pro druhou otázku je Riedl ideálním partnerem do diskuze. Je profesorem na vysloveně malé, ale vybrané Středoevropské univerzitě v Budapešti, kterou již Václav Klaus nechtěl v Praze mít, protože se mu zdála příliš levicově liberální a kterou právě ministerský předseda Viktor Orbán z Maďarska vyhání. Zprostředkování předností občanské společnosti, které podporuje mecenáš George Soros, je zjevně v rozporu s jeho autokratickým stylem vládnutí. Riedl, který vyrostl v Etzenrichtu, přes USA se dostal na CEU, kde je vedoucím Centra náboženských studií, ženatý s Maďarkou, požehnaný dvojjazyčně vyrůstajícími dětmi, bude proto v budoucnu muset zřejmě dojíždět do Vídně, aby mohl pokračovat ve své pedagogické činnosti.

S historickým a silně katolickým akcentem sleduje lajcizovaný kněz a bývalý ministr Daniel Herman situaci v Evropské unii. Herman musel na osudu vlastní katolicko-židovské rodiny poznat, co to znamená, když se nacionalizmus a rasizmus stanou vodítky evropské politiky. Výsledek, mnohamilionová vražda a vyhnání, byly zakládacím motorem evropského sjednocení. Předseda sdružení Ackermanngemeinde na české straně požaduje proto zpětné uvědomění si společných hodnot: "Evropa hledá vlastní duši." Vlastní identitu je třeba najít v židovsko-křesťanské tradici. Na dotaz našich novin ale také říká: "Islám patří do stejné rodiny, zde se musí jasně rozlišovat mezi náboženstvím a islamizmem."

Některým posluchačům a Riedlovi samotnému se zdá být teologický přístup k Evropě vzhledem k triviálním problémům příliš vysoko nasazen: "Začíná to u politiky vzdělávání", Riedl požaduje více vědomostí o sousedech jako základ pro vzájemné porozumění: "Když jsem přišel do Maďarska, zpozoroval jsem, že jsme se ve škole neučili ani slovo o našich sousedních zemích." A ignorance přetrvává: "Zpravodajství německého tisku o střední východní Evropě je katastrofa - ale když Trump zakašle, pak to stojí všude velkými písmeny."

Riedl, který v souvislosti s programem Erasmus udržuje kontakty s příliš haněnou bruselskou byrokracií, vystavuje úřadům EU celkově dobré vysvědčení: "I při uprchlické krizi přicházely od Evropské komise rozumné návrhy." Podle něj jsou to národní vlády, které blokovaly řešení: "My máme kolem čtyř milionů Erasmus studentů", chválí kontinentální výměnu, "a tam jdou evropské peníze." Namísto toho mluvili politici při každé příležitosti o EU špatně: "Přitom je Maďarsko jedním z největších příjemců." Tuto neupřímnost by občané neměli nechat projít.

Herman nevidí žádnou rozumnou alternativu k Evropské unii, požaduje ale zlepšení institucí ve smyslu katolického sociálního učení: "Musíme si znovu vzpomenout na subsidiaritu", kterou zakotvili křesťansko-demokratičtí otcové zakladatelé - tedy omezení Bruselu na hlavní vůdčí linie bezpečnostní a zahraniční politiky. A jako závěrečné slovo cituje český ministr mimo službu zemřelého prezidenta - spisovatele Václava Havla: "Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, nýbrž jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne."

Zdroj: onetz.de | Jürgen Herda

Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB