Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. Februar 2019

Nur mit Europa haben wir eine Chance

Europapolitiker, Brückenbauer Ehrenpreisträger, Paneuropaunionsvorsitzender und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft stellte im Centrum Bavaria Bohemia sein neues Buch "Bernd Posselt erzählt Europa" vor.
„Man könnte ihm stundenlang zuhören, jetzt habe ich den Glauben an Europa wiedergefunden“ meinte eine Zuhörerin nach Bernd Posselt’s leidenschaftlichem Plädoyer für ein starkes, nationale Egoismen hinter sich lassendes Europa.

Das Buch „Bernd Posselt erzählt Europa“ kam im Oktober heraus. In bisher 30 Veranstaltungen wie der Schönseer hat der Autor leidenschaftliche Überzeugungsarbeit für unser gemeinsames europäisches Fundament geleistet. 100 weitere Termine folgen. Wird sich seine Botschaft in der Europawahl im Mai niederschlagen? Dafür tut Bernd Posselt alles, wie sein Auftritt im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am Samstag, 23.02.2019 zeigte.

Dort traf er bei seiner Buchvorstellung am Samstagnachmittag viele Freunde aus dem grenzüberschreitend engagierten Kreis. Unter ihnen Landrat Thomas Ebeling als Schirmherr, Verleger Fritz Pustet und viele Bavaria Bohemia Mitglieder. Mit seinem Buch will er natürlich auch Menschen gewinnen, die er zum ersten Mal begegnet und die am Europa der heutigen Zeit zweifeln oder sogar verzweifeln. „Erwarten sie bitte nicht, dass ich hier eineinhalb Stunden aus meinem Buch lese. Ich erzähle ihnen vielmehr, was im Buch steht und woher sich mein leidenschaftliches Engagement für ein Europa der Einheit, aber auch der kleinräumigen Geborgenheit speist.“

Für seine Überzeugungsarbeit hat Bernd Posselt sein Buch nur in der Hand als kleine Stütze, redet frei und nützt seine Argumentationskunst. Anfangs ordnet er sich selbst ein. Das Schicksal seiner Familie hat ihm zum überzeugten Europäer gemacht. Der Vater kam aus dem Zweivölkerland Böhmen, die Mutter aus der Steiermark. Krieg und Vertreibung hatten die Eltern entwurzelt. Die Eltern erzogen Bernd Posselt und seine Geschwister in der neuen deutschen Heimat nahe zu Frankreich anti-nationalistisch. „Zu leugnen, dass die europäischen Völker mehr verbinde als trenne“ habe ich aus meiner Jugendzeit in mein Engagement als 19-jähriger bei der Gründung der Paneuropa-Jugend Deutschland mitgenommen. 

Wohin Bernd Posselt mit Europa will und wie er seinen „Bauplan für Europa“ beschreibt, versteht er natürlich auch als Botschaft an die Wähler bei der Europawahl am 26. Mai und als politisches Programm, für das er nach fünf Jahren Pause wieder als CSU-Europaabgeordneter leidenschaftlich kämpfen will. Er zitiert Winston Churchill, der in seiner wegweisenden Züricher Rede 1946 „von so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa errichten“ sprach. Was heißt „so etwas“ fragt Bernd Posselt und gibt Punkt für Punkt plausible Antworten: Föderalistisch, aber durchsetzungsstark. Die Minderheiten nicht als Sprengstoff, sondern als Kitt für Europa verstehen. Im Ergebnis eine starke Einheit mit kleinräumiger Geborgenheit schaffen. Er nützt die Chance, seinen Bauplan für Europa ganz ausführlich zu beschreiben, als Diskussionsredner Fragen zum Verhältnis zu Victor Orban, dem ungarischen Regierungschef, zum Beamtenparadies EU und zur Anzahl der Mitgliedsstatten stellen, ja sogar Europa in einer Abschwungphase sehen. Sein Credo sind Mehrheitsentscheidungen wie in einer parlamentarischen Demokratie, er sieht die Türkei nicht als Vollmitglied, denn es ist kein europäisches Land. Die Anmerkung zum Beamtenparadies will er so nicht  stehen lassen, denn die eingeleitete Entbürokratisierung schreitet voran. „Unter Juncker ist die Zahl der Verordnungen drastisch zurückgegangen. Der EU-Haushalt hat eine Verwaltungsquote unter 2 %, nicht mal so viel wie Nordrhein-Westfalen.“ Sein Verhältnis zu Victor Orban schildert er ausführlich, weil er ihn noch aus der Studentenzeit als progressiven Europäer kennt. Jetzt sieht er kommen, dass sich die EVP-Fraktion von ihm trennen muss.

Warum Bernd Posselt so leidenschaftlich von Europa erzählt, ist ihm an diesem Nachmittag im CeBB anzumerken. Er will bei der Europa-Wahl eine hohe Wahlbeteiligung erreichen und er will gegen die ankämpfen, die Europa zerlegen wollen. Deshalb setzt er sich nach der gefragten Signierstunde mit vielen persönlichen Sätzen in den Büchern gleich ins Auto, um rechtzeitig nach Weiden zur Abendlesung zu kommen.

26. Februar 2019

Jen s Evropou máme šanci

Evropský politik, nositel čestné ceny Stavitel mostů, předseda Panevropské unie a spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení představil v Centru Bavaria Bohemia svou novou knihu "Bernd Posselt vypráví Evropu".
"Mohla bych mu naslouchat celé hodiny, teď jsem víru v Evropu opět našla" řekla jedna posluchačka po vášnivé obhajobě silné Evropy Berndem Posseltem, Evropy, nechávající za sebou národní egoizmy.

Kniha "Bernd Posselt vypráví o Evropě" vyšla v měsíci říjnu. Při dosavadních 30 akcích, stejných jako byla ta v Schönsee, vykonal autor vášnivou přesvědčovací práci pro naše společné evropské základy. 100 dalších termínů bude následovat. Projeví se jeho poselství v evropských volbách v květnu? Bernd Posselt dělá proto všechno, jak ukázalo jeho vystoupení v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v sobotu, 23. 2. 2019.

Tam potkal při představení své knihy mnoho přátel, kteří se přeshraničně angažují. Mezi nimi zemský rada Thomas Ebeling jako patron, nakladatel Fritz Pustet a mnoho členů spolku Bavaria Bohemia. Svou knihou chce přirozeně získat také lidi, které potkává poprvé a kteří o dnešní Evropě pochybují nebo dokonce zoufají. "Nečekejte prosím, že Vám zde budu jeden a půl hodiny číst z mé knihy. Spíše Vám budu vyprávět, co v knize stojí a odkud se bere má vášnivá angažovanost pro Evropu jednoty, ale také pro bezpečí malých prostor."

Pro svou přesvědčovací práci drží Bernd Posselt svou knihu jen v ruce, jako malou oporu, mluví volně a používá své argumentační umění. Na začátku sám sebe zařadil do kontextu. Osud jeho rodiny z něj učinil přesvědčeného Evropana. Otec pocházel z Čech, země dvou národů, matka ze Štýrska Válka a vyhnání rodiče zbavily kořenů. Rodiče vychovávali Bernda Posselta a jeho sourozence v nové německé vlasti nedaleko Francie anti-nacionalisticky. "Popírání, že evropské národy více spojuje, než rozděluje" jsem převzal z doby mého mládí jako 19letý do mého angažmá při zakládání Panevropské mládeže Německa.

Kam se chce Bernd Posselt s Evropou dostat a jak popisuje svůj "Stavební plán pro Evropu", chápe přirozeně také jako poselství voličům při evropských volbách 26. května a jako politický program, pro který chce po pětileté přestávce znovu vášnivě bojovat jako evropský poslanec CSU. Cituje Winstona Churchilla, který ve své ukázkové řeči v Curychu 1946 mluvil "o založení něčeho takového jako Spojené státy evropské". Co znamená "něco takového" ptá se Bernd Posselt a bod za bodem dává na to srozumitelné odpovědi:
Federální, ale akceschopná. Menšiny chápat nikoliv jako výbušninu, nýbrž jako tmel Evropy. Ve výsledku tedy vytvořit jednotu s bezpečím malých prostor. Využívá šanci, podrobně popsat svůj stavební plán Evropy, jako diskuzní řečník klade otázky ke vztahu k Victoru Orbánovi, maďarskému předsedovi vlády, k úřednickému ráji EU a k počtu členských států, ba dokonce vidí Evropu ve fázi poklesu. Jeho krédem jsou rozhodnutí většiny jako v parlamentní demokracii, Turecko nevidí jako plného člena, neboť to není evropská země. Poznámku o úřednickém ráji EU nechce nechat jen tak stát, neboť zahájené odbyrokratizování pokračuje dál. "Za Junckera drasticky klesl počet nařízení. Rozpočet EU má podíl správy pod 2 %, ani ne tolik jako Severní Porýní Westfálsko." Svůj vztah k Victoru Orbánovi líčí podrobně, protože ho zná ještě ze studentského období jako progresivního Evropana. Teď vidí, že přichází doba, kdy se EPP bude muset s ním rozejít.

Proč Bern Posselt tak vášnivě vypráví o Evropě, lze na něm o tomto odpoledni v CeBB poznat. Chce dosáhnout při volbách do Evropského parlamentu vysokou volební účast a chce bojovat proti těm, kteří chtějí Evropu rozložit. Proto si po žádané hodince podepisování s mnoha osobními větami v knihách sedá hned do auta, aby se včas dostal do Weidenu k večernímu čtení.

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Bernd Posselt
Eröffnung durch Veronika Hofinger | Zahájení Veronikou Hofinger
Grußwort de Landrats Thomas Ebeling | Zdravice zemského rady Thomase Ebelinga
Veronika Hofinger | Bernd Posselt
Signierstunde | Autogramiáda
Nachgespräch mit Thomas Ebeling, Veronika Hofinger und David Vereš | Rozhovor s Thomasem Ebelingen, Veronikou Hofinger a Davidem Verešem
Rendert Time: 0,103 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB