Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

20. Dezember 2018

Prager Weihnachtszauber bei der KulturTour des CeBB

Der Prager Weihnachtszauber liegt nach dem Aufstieg auf die Turmgalerie des Klementinum zu Füßen: Ein phantastischer Ausblick über die Altstadt bis hinüber zum golden leuchtenden Hradschin. Ein Genuss für die Gäste der CeBB-KulturTour.
Die ausgebuchte Weihnachtstour von Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am dritten Adventssamstag geht auf der Busfahrt gleich mit einer freudigen Überraschung los. Ein süßer Gruß mit selbst gebackenen Lebkuchen von Susanne Setzer, der unermüdlichen Organisatorin der CeBB-KulturTouren, sagt mehr als viele Worte. Das Reiseleiterteam, zu dem auch Kamila Spichtinger und 2. Vorsitzende Gabi Dlubal gehören, nützte die zweistündige Fahrt, um auf den Aufenthalt in Prag mit vielen Informationen einzustimmen.

Vor dem Weihnachtskonzert im Klementinum im Herzen der Altstadt war genügend Zeit für die 50 Gäste, den Lichterglanz, kulinarische Düfte und den Zauber der vielen Stände bei den Weihnachtsmärkten am Altstädter Rathaus und am Wenzelsplatz zu erleben. Wem der Trubel zu viel war, schlenderte durch die kleinen Gassen der Altstadt mit offenen Geschäften und einladenden Restaurants und Kaffeehäusern. „Prag ist wirklich eine Reise wert – in der Adventszeit ganz besonders“ meinte eine der begeisterten Reiseteilnehmerinnen, die zum ersten Mal Prag erlebte und dies im üppigen Lichterglanz der Vorweihnachtszeit.

Kultureller Höhepunkt der Fahrt war der Besuch im Klementinum. Zuerst die Führung und anschließend das Konzert. Das Klementinum ist nach der Prager Burg der zweitgrößte barocke Gebäudekomplex in Prag. Das von den Dominikanern errichtete Kloster übernahm Mitte des 16. Jahrhunderts der Jesuitenorden. Nach dessen Auflösung im Jahr 1773 waren in den endlosen Räumen Kultur- und Bildungsinstitutionen untergebracht. Heute hat hier die Tschechische Nationalbibliothek ein beeindruckendes Zuhause. Der Blick in die Barockbibliothek mit zwanzigtausend Büchern, alten Globen, wunderschönen Fresken und den mit Intarsien verzierten Bibliotheksschränken zeigt, wie perfekt die böhmischen Barockbaumeister, unter ihnen Kilian Ignaz Dientzenhofer, ihr Kunsthandwerk verstanden. Blickfang im Vorsaal ist hinter dem Glas einer Vitrine das älteste Buch, ein Faksimile des Codex Vyssegradensi (Codex aus Vyšehrad). Der Codex besteht aus 108 Pergamentblättern im Format 41,5 cm × 34 cm, gilt als bedeutendste Bilderhandschrift des 11. Jahrhunderts in Tschechien und gehört zum Nationalen Kulturerbe des Landes. Ein Stockwerk darüber gibt der Meridiansaal Einblick, wie im 17. und 18. Jahrhundert astronomische Messungen und Berechnungen durchgeführt wurden. Die Meridianrinne auf dem Altstädter Ring erhielt von hier ihre genau Justierung. Wer die Strapazen von 172 engen Wendeltreppenstufen hinauf in die Aussichtsgalerie des Astronomischen Turms nicht scheute, den ließ der phänomenale Ausblick über die Stadt im Lichterglanz alle Anstrengungen beim Treppensteigen vergessen.

Das Weihnachtskonzert im Spiegelsaal des Klementinum war Verschnaufpause und stimmungsvoller Ausklang der KulturTour zusammen. Die prunkvolle Spiegelkapelle mit ihren Spiegelwänden, barocken Malereien und der Barockorgel besticht mit ihrer einzigartigen Akustik. Ein perfekter Rahmen für das Dvořák Symphony Orchestra Prague mit Cembalo, Violine und der Sopranistin Anna Dolejší als Solistin. Das Programm mit Werken von Vivaldi, Mozart und klassischen Weihnachtsliedern erlebten die Gäste aus der Oberpfalz als perfekte Einstimmung auf die kommenden Weihnachtstage.

Die nächste Fahrt unternimmt das CeBB am Samstag, 9. Februar 2019 zum Deutsch Tschechischen Kultur- und Repräsentationsball, der 2019 im städtischen Kulturhaus Beseda schon zum 11. Mal stattfindet. Im CeBB gibt es noch ein paar Restkarten. Anfragen, auch für das Kulturtourenprogramm 2019, nimmt Susanne Setzer telefonisch unter 09674 - 924879 oder per Mail unter susanne.setzer@cebb.de entgegen.

20. Dezember 2018

Kouzlo vánoční Prahy při cestě za kulturou CeBB

Kouzlo vánoční Prahy Vám po vystoupení na věžovou galerii Klementina leží u nohou: Fantastický výhled přes Staré město až na druhou stranu ke zlatě svítícím Hradčanům. Požitek pro hosty cesty za kulturou CeBB.
Vyprodaný vánoční zájezd spolku Bavaria Bohemia e.V. / Centra Bavaria Bohemia (CeBB) o třetí adventní sobotě začal hned v autobuse radostným překvapením. Sladký pozdrav v podobě vlastnoručně upečených perníčků od Susanne Setzer, neúnavné organizátorky cest za kulturou CeBB, říká víc než mnoho slov. Tým vedení zájezdu, ke kterému patří i Kamila Spichtinger a 2. předsedkyně Gabi Dlubal, využil dvouhodinovou jízdu, aby řadou informací naladil účastníky na pobyt v Praze. 

Před vánočním koncertem v Klementinu v srdci Starého města byl dostatek času pro 50 hostů, aby mohli zažít lesk světel, kulinární vůně a kouzlo mnoha stánků na vánočních trzích u Staroměstské radnice a na Václavském náměstí. Kdo měl toho ruchu příliš, loudal se malými uličkami Starého města s otevřenými obchody a zvoucími restauracemi a kavárnami. "Do Prahy se opravdu vyplatí jet – zvláště v adventním čase", zmínila se jedna z nadšených účastnic zájezdu, která zažila Prahu poprvé, a to v bohatém lesku světel předvánoční doby.

Kulturním vrcholem zájezdu byla návštěva Klementina. Nejdřív prohlídka s průvodcem a poté koncert. Klementinum je po pražském hradě druhým největším barokním komplexem budov v Praze. Klášter, založený Dominikány, převzal v polovině 16. století Jezuitský řád. Po jeho zrušení v roce 1773 byly v nekonečných prostorách umístěny kulturní a vzdělávací instituce. Dnes má zde své působivé sídlo Česká národní knihovna. Pohled do barokní knihovny s dvaceti tisíci knihami, starými glóby, nádhernými freskami a skříněmi na knihy, zdobenými intarziemi ukazuje, jak perfektně rozuměli svému řemeslu čeští barokní mistři, mezi nimi Kilian Ignác Dienzenhofer. Poutačem v předsálí je nejstarší kniha za sklem jedné vitríny, faksimile Vyšehradského kodexu. Kodex pozůstává ze 108 pergamenových listů ve formátu 41,5 cm x
34 cm, platí za nejvýznamnější obrazový rukopis 11. století v Česku a patří k národnímu kulturnímu dědictví země. O poschodí výše umožňuje Meridiánový sál nahlédnout, jak v 17. a 18, století byla prováděna astronomická měření a výpočty. Meridiánová rýna na Staroměstském náměstí dostala odsud svou přesnou justaci.  Kdo se nebál 172 úzkých schodů točitého schodiště, vedoucích nahoru do vyhlídkové galerie Astronomické věže, ten díky fenomenálnímu výhledu na město v lesku světel zapomněl na veškerou námahu při zdolávání schodů.

Vánoční koncert v zrcadlovém sále Klementina byl oddechovou přestávkou a působivým vyzněním cesty za kulturou zároveň. Okázalá zrcadlová kaple se svými zrcadlovými zdmi, barokními malbami a barokními varhanami okouzluje svou jedinečnou akustikou. Perfektní prostředí pro Dvořákův symfonický orchestr Praha s cembalem, houslemi a sopranistkou Annou Dolejší jako sólistkou. Program s díly Vivaldiho, Mozarta a klasickými vánočními písněmi zažili hosté z Horní Falce jako perfektní naladění na blížící se vánoční dny.

Příští cestu podnikne CeBB v sobotu, 9. února 2019 na Česko-německý kulturní a reprezentační ples, který se v roce 2019 koná v městském kulturním domě Beseda již po jedenácté. V CeBB je k dispozici ještě několik zbylých vstupenek. Dotazy, také k programu cest za kulturou v roce 2019, přijímá Susanne Setzer telefonicky na 0049 9674 924 879 nebo mailem na adrese susanne.setzer@cebb.de 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB