Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

14. November 2018

Gemeinsam Kochen steht hoch im Kurs

Begegnungen von Partnerschulen gehören für die grenzüberschreitende Verständigung zu den Eckpfeilern. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) macht für 2019 spannende Angebote.
Mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) und des Landkreises Schwandorf offerieren das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und Tandem Pilsen als tschechischer Partner den Schulen im kommenden Jahr eingespielte und neue attraktive Begegnungsangebote zum Vertiefen des grenzüberschreitenden Miteinanders. Was das Programmjahr 2019 den Schulen genau bietet, erfuhren in Schulpartnerschaften aktive Pädagogen bayerischer und tschechischer Schulen in der letzten Woche bei einem Informationstreffen zum Projekt „Kultur ohne Grenzen  - Begegnung Bayern Böhmen“, das seit 2012 unter Federführung des CeBB organisiert wird. Mit dem Einstieg von Tandem Pilsen als tschechischer Partner vor vier Jahren weitete das CeBB seine Angebote Richtung Jugend und Schulen deutlich aus.

„Schön, dass das gemeinsame Kochen weiter im Programm steht. Das kam bei den Schülern super an“ meinte eine Lehrerin, die beim Erfahrungsbericht über das grenzüberschreitende Miteinander in der Schulküche beim Besuch der tschechischen Partnerschüler ins Schwärmen geriet. Nach Kurzvorstellungen von Aktivitäten an den Schulen informierten Lucie Tarabová von Tandem Pilsen und Tereza Pechová vom CeBB über die Begegnungsangebote im kommenden Jahr.  Beide hoffen, dass die hervorragende Teilnehmerzahl des Jahres 2018 mit 600 Schülern aus beiden Ländern wieder erreicht wird und die Mero AG als Projektunterstützer im Boot bleibt. Das Programm ist für Realschulen, Gymnasien, Grund- und Mittelschulen differenziert aufgebaut. Um auf den Generationswechsel der Schulpartnerschaften betreuenden Lehrkräfte zu reagieren, werden interessierte Pädagogen Mitte Februar in der Region Pilsen zu einem Netzwerktreffen eingeladen. Zwei Tage ist Zeit zum Kennenlernen, Erfahrungsaustausch, Analysieren von Praxisbeispielen, Aufzeigen von Förderwegen und für offene Diskussionen.  Daraus sollte genug Motivation entstehen, sich aktiv in der Schulpartnerschaft einzubringen.

Die weiteren Angebote binden die Schüler von beiden Seiten ein. Realschülern und Gymnasiasten sind im Juni und Oktober Zielgruppe für den Projekttag „Grenzenlos“. Der eintägige Workshop befasst sich mit dem Thema „Grenze“. Im Jahr 30 nach dem Fall des Eisernen Vorhangs setzen sich Schülerinnen und Schüler bei Ortsbegehungen und Zeitzeugengesprächen damit auseinander, was vor 1989 die hermetisch abgeschlossene Grenze für die Menschen bedeutete. Für Grund- und Mittelschulen gibt es im kommenden Jahr neu einen „Stop-Motion“ Workshop, bei dem über Partnerschulen verbundene bayerische und tschechische Schüler einen Tag unter Anleitung eines Medienpädagogen die Stop-Motion Aufnahmetechnik kennenlernen. Die Sprachbox dieses Jahres wird 2019 von der Aktion „Deutsch-Tschechischer Pausenhof“ abgelöst. Sechs partnerschaftlich verbundenen Schulen bekommen eine großformatige, wetterfeste Platte und wetterfeste Farben, auf der die bayerisch-tschechische Grenze vorgezeichnet ist. Jetzt liegt es an den Schülern, an einem Begegnungstag die Platte kreativ zu gestalten und sie als Kunstobjekt im Pausenhof oder an einer Wand als sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit der Schulen zu installieren. Wegen der großen Begeisterung gibt es im kommenden Jahr sogar sechs Begegnungstage „So schmeckt es bei unserem Nachbarn“, bei denen Schüler und Lehrkräfte befreundeter Schulen gemeinsam ein landestypisches Menü unter Anleitung von professionellen Köchen zubereiten.

Weiter gehören zum Projekt „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen“ eine Reihe von Veranstaltungen mit langer Tradition im CeBB, darunter das bayerisch-böhmische Volkstanztreffen im Januar, die Musik- und Biernacht im August, Tschechisch Crashkurse an sechs Wochenenden, ein Studentenworkshop, der Diskussionsabend bb-talk und die Preisverleihung Brückenbauer.

14. November 2018

Společné vaření je vysoko v kurzu

Setkávání partnerských škol patří k pilířům přeshraničního porozumění. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) předkládá na rok 2019 napínavé nabídky.
S podporou Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) a okresu Schwandorf nabízí Centrum Bavaria Bohemia a Tandem Plzeň coby český partner v příštím roce zaběhnuté i nové atraktivní nabídky setkávání k prohloubení přeshraniční pospolitosti. Co přesně nabízí školám programový rok 2019, se pedagogové, aktivní ve školních partnerstvích na bavorských a českých školách, dozvěděli v minulém týdnu při informačním setkání k projektu "Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko", který je od roku 2012 organizován pod vedením CeBB. Vstupem Tandemu Plzeň jako českého partnera do projektu před čtyřmi lety rozšířilo CeBB výrazně své nabídky směrem k mládeži a školám.

"Je hezké, že společné vaření je nadále v programu. To mělo u žáků super ohlas", mínila jedna učitelka, která při zprávě o zkušenostech z přeshraničních společných akcí ve školní kuchyni při návštěvě českých partnerských žáků propukla v nadšení. Po krátkém představování aktivit na školách informovaly Lucie Tarabová z Tandemu Plzeň a Tereza Pechová z CeBB o nabídkách setkávání v nadcházejícím roce. Obě doufají, že vynikající počet účastníků roku 2018 s 600 žáky škol z obou zemí bude opět dosažen a společnost Mero AG, jako podporovatel projektu, zůstane na palubě. Program je postaven diferencovaně pro reálné školy, gymnázia, základní a střední školy. Abychom reagovali na generační výměnu učitelských sil, které se starají o školní partnerství, budou zajímající se pedagogové v Plzeňském kraji v polovině února pozváni na kontaktní setkání. Dva dny je čas na seznámení se, výměnu zkušeností, poukázání na možnosti podpory a pro otevřené diskuze. Z toho by měla vzniknout dostatečná motivace, aktivně se angažovat ve školním partnerství.

Další nabídky zapojují žáky obou stran. Žáci reálných škol a gymnázií jsou v červnu a říjnu cílovou skupinou projektového dne "Bez hranic". Jednodenní workshop se bude zabývat tématem "hranice". 30 let po pádu Železné opony se budou žákyně a žáci při obchůzkách míst a rozhovorech s dobovými svědky seznamovat s tím, co pro lidi znamenala před rokem 1989 hermeticky uzavřená hranice. Pro základní a střední školy bude v příštím roce nově "stop-motion" workshop, při kterém se čeští a bavorští žáci, propojení přes partnerské školy, po dobu jednoho dne a pod vedením mediálních pedagogů seznámí se záznamovou technikou "stop-motion". Jazykový box letošního roku bude v roce 2019 nahrazen akcí "Česko-německý přestávkový dvůr". Šest partnersky propojených škol dostane velkoformátovou desku a barvy, odolné proti povětrnostním vlivům, na které je před-značena česko-bavorská hranice. Teď bude záležet na žácích, aby při jednom setkávacím dni tuto desku kreativně upravili a poté ji instalovali jako umělecký objekt na přestávkovém dvoře nebo na zdi jako viditelný symbol spolupráce škol. Kvůli velkému nadšení se bude v příštím roce konat dokonce šest setkávacích dní "Tak to chutná u našich sousedů", při kterém žáci a učitelé spřátelených škol pod vedením profesionálních kuchařů připraví společně jídlo, typické pro danou zemi.

Dále patří k projektu "Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko" řada akcí s dlouhou tradicí v CeBB, mezi nimi česko-bavorské setkání u lidového tance v lednu, noc hudby a piva v srpnu, crash kurzy češtiny o šesti víkendech, jeden studentský workshop, diskuzní večer bb-talk a udělování ceny Stavitel mostů.
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB