Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

14. Dezember 2018

Baufälliges Schloss sucht nach Nutzung

Die Aufgaben für die Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit, seit 2016 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee angesiedelt, sind herausfordernd, wie ein Arbeitsgruppentreffen im November in Poběžovice (Ronsperg) zeigte.  
Wie lässt sich für ein baufälliges Schloss mit großer europäischer Geschichte eine Nutzung finden. Dies sind Fragen, mit denen sich die Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit im CeBB auseinandersetzt. Den Auftrag, Kulturkontakte zu koordinieren und Kulturprojekte zu beraten, erhielt das CeBB im Dezember 2015 von den damaligen Ministern Dr. Ludwig Spaenle (Freistaat Bayern) und Daniel Herman (Tschechische Republik).  Vorausgegangen war im Mai 2015 die Unterzeichnung eines Memorandums zwischen den beiden Ministern als Absichtserklärung, die kulturelle Zusammenarbeit und den Austausch zu forcieren.

Das in diesem Jahr zweite Treffen der Arbeitsgruppe, das als Begleitgremium der Koordinierungsstelle im CeBB fungiert, traf sich auf Anregung des Europapolitikers Bernd Posselt, 1. Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, in Poběžovice (Ronsperg) aus guten Gründen. Einmal ist sie Partnerstadt der Gemeinden des Schönseer Landes, zum anderen sollte für das Schloss dringend eine Nutzung gefunden werden. Das ortsprägende Baudenkmal ist auf das engste mit Richard Graf Coudenhove-Kalergi (1994 – 1972) verbunden, dem europäischen Vordenker und Gründer der Paneuropa-Union im Jahr 1924. Zum Abschluss des Treffens führte Infozentrumleiterin Dominika Adamcová die bayerischen und tschechischen Gäste durch das baufällige Schloss, das im heutigen Zustand den früheren Glanz  der Räume nur mehr erahnen lässt. Die Experten zeigten sich ziemlich ratlos gegen über der gewaltigen Aufgabe, eine finanzierbare Lösung zu finden. Bernd Posselt schwebt vor, aus dem Schloss ein europäisches Haus zu machen, das die Paneuropäischen Gedanken von Graf Coudenhove-Kalergi wach hält. Es gab in den ersten Jahren nach der Wende bereits Versuche, das marode stattliche Baudenkmal zu sanieren und im Ostflügel eine Begegnungsstätte unterzubringen, doch es kam nicht über erste bauerhaltende Erneuerungen an den verwinkelten Dachflächen hinaus. Der Rundgang im Schloss schärfte auf jeden Fall das Problembewusstsein bei den zehn Kulturexperten, die zuvor im Sitzungsraum des Rathauses eine umfangreiche Tagesordnung behandelten. Mit dabei Gäste vom Collegium Bohemicum und vom DEPO Pilsen, die ihre Aktivitäten vorstellten.

CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger, die seit Anfang des Jahres auch für die Koordinierungsstelle verantwortlich ist, gab eingangs einen Überblick über die Anfragen, die im Lauf des Jahres an das CeBB herangetragen wurden. Die Wünsche sind vielfältig und in einigen Fällen leicht zu erfüllen, weil nur passende Ansprechpartner auf der Nachbarseite ausfindig zu machen sind. Komplizierter wird es bei komplexen Themen, zu denen meist schwierige Finanzierungsfragen, Beurteilung von Projektideen, Beratung von Akteuren und längerfristig angelegte Kooperationen gehören. Interessant ist, wie sich die Anfragen nach Ländern aufteilen: In 2018 gingen bis Oktober insgesamt 164  ein, 108 aus Deutschland, 53 aus Tschechien und 3 aus anderen Ländern. Mit auf der Liste steht beispielsweise die Grenzlandblaskapelle Dietersdorf, die Interesse zeigte, auf der Nachbarseite ein Weihnachtskonzert zu geben. Terminüberschneidung mit Advent im Wald ließen aus einer Einladung aus Hora Sv. Václava leider nichts werden, vielleicht klappt ein Auftritt im kommenden Jahr. Ein hochinteressantes Projekt bahnt sich auf Vermittlung des CeBB zwischen bayerischen, tschechischen Universitätsinstituten und Kommunen im Grenzgebiet an, das sich mit Kunst in der Landschaft (land art) befasst. „Wenn der Bayerische Landtag der beantragten Verbesserung der Finanzierung der Koordinierungsstelle im neuen Doppelhaushalt zustimmt, dann können wir die Aktivitäten der Koordinierungsstelle im Sinne der Vereinbarung von 2016 noch stärker ausbauen“ versprach CeBB-Leiterin Veronika Hofinger beim Blick ins kommende Jahr.

14. Dezember 2018

Pro zchátralý zámek se hledá využití

Úkoly Koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci, které má od roku 2016 své sídlo v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, jsou velkou výzvou, jak ukázalo setkání pracovní skupiny v listopadu v Poběžovicích.
Jak lze najít pro zchátralý zámek s velkou evropskou historií využití. Toto jsou otázky, s nimiž se Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci důkladně zabývá. Pověření, koordinovat kulturní kontakty a poskytovat poradenství u kulturních projektů, dostalo CeBB v prosinci 2016 od tehdejších ministrů Dr. Ludwiga Spaenleho (Svobodný stát Bavorsko) a Daniela Hermana (Česká republika). Tomu předcházel v květnu 2015 podpis memoranda oběma ministry jako prohlášení záměru, zintenzivnit kulturní spolupráci a výměnu názorů. 

Již druhé setkání pracovní skupiny v tomto roce, které funguje jako doprovodné grémium Koordinačního místa v CeBB, se sešlo na podnět evropského politika Bernda Posselta, předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, v Poběžovicích z dobrých důvodů. Jednak je to partnerské město obcí oblasti Schönsee a jednak by se mělo pro zámek naléhavě najít využití. Pro místo charakteristická stavební památka je úzce spojena s hrabětem Richardem Coudenhove-Kalergim (1994–1972) evropským myslitelem a zakladatelem Panevropské unie v roce 1924. Na závěr setkání provedla vedoucí informačního centra Dominika Adamcová bavorské a české hosty zchátralým zámkem, který v dnešním stavu nechává jen tušit dřívější lesk prostor. Experti projevili značnou bezradnost vůči ohromnému úkolu, najít financovatelné řešení. Bernd Posselt si pohrává s nápadem, udělat ze zámku evropský dům, který by udržoval panevropské myšlenky hraběte Coudenhove Kallergi. V prvních letech po společenském obratu již existovaly pokusy sanovat zchátralou velkolepou stavební památku a ve východním křídle zřídit místo pro setkávání, ale nedostalo se to přes první obnovovací práce pro zachování stavby na rozložité ploše střechy. Okružní prohlídka zámku každopádně přispěla k uvědomění si problému u deseti kulturních expertů, kteří se předtím věnovali rozsáhlému programu v zasedací místnosti radnice. Byli u toho hosté z Collegium Bohemicum a DEPO Plzeň, kteří představili své aktivity. 

Vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger, která je od začátku roku zodpovědná i za Koordinační místo, úvodem podala přehled o žádostech, které byly v průběhu roku směrovány na CeBB. Ta přání jsou rozmanitá a v některých případech je lze snadno splnit, protože je pouze třeba najít vhodné kontaktní partnery na straně sousedů. Složitější je to u komplexních témat, k nimž patří většinou složité otázky financování, posouzení projektových nápadů, poradenství pro aktéry a dlouhodobě zamýšlené kooperace. Je zajímavé, jak jsou rozděleny dotazy dle zemí: V roce 2018 došlo do října celkem 164 poptávek, z toho 108 z Německa, 53 z Česka a 3 z jiných zemí. Na seznamu je například pohraniční dechovka Grenzlandblaskapelle Dietersdorf, která projevila zájem, zahrát vánoční koncert u sousedů. Překrývání termínů s akcí Advent v lese neumožnilo přijmout pozvání z Hory sv. Václava, snad to vyjde s vystoupením v příštím roce. Velmi zajímavý projekt se rýsuje na základě zprostředkování CeBB mezi univerzitními institucemi a obcemi v pohraničí, který by se zabýval uměním v krajině (land art). "Když Bavorský zemský sněm odsouhlasí podanou žádost o zlepšení financování koordinačního místa v novém dvouletém rozpočtu, pak můžeme aktivity Koordinačního místa ve smyslu dohody z roku 2016 ještě výrazněji rozšířit" slíbila vedoucí CeBB Veronika Hofinger 
s výhledem na příští rok.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB