Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

12. November 2018

Polizeizusammenarbeit über Grenzen

Seit dem hundertsten deutsch-tschechischen Stammtisch im Frühjahr steht jeden Monat ein grenzüberschreitendes Thema im Mittelpunkt. Im Novemberstammtisch ging es um die polizeiliche Zusammenarbeit. Die Polizei schnappt schnell zu.
So auf der Autobahn in Tschechien, als die tschechische Polizei einen Transport von vier in Deutschland gestohlenen nagelneuen Traktoren stoppte. Vorausgegangen war eine koordinierte Fahndung des Gemeinsamen Zentrums (GZ) der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Schwandorf - Petrovice. Was dort geleistet wird, war Thema beim letzten Deutsch-Tschechischen Stammtisch in der Pizzeria La Strada in Schönsee.  

Als Gäste beim Stammtisch begrüßte CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger Markus Leitl, Ersten Polizeihauptkommissar und Reinhard Roßbach, Koordinator, beide im GZ in Schwandorf tätig. Den Informationen aus erster Hand von Markus Leitl über die bilaterale Polizeiarbeit zwischen den beiden Nachbarländern schloss sich eine ausgiebige Diskussion an. 810 km lang ist die deutsch-tschechische Grenze in Bayern (357 km)  und Sachsen (453 km). Seit 2007, dem Jahr des Schengen-Beitritts und der offenen Grenzen koordinieren Polizeiexperten von beiden Ländern in Schwandorf und Petrovice in Nordböhmen den grenzüberschreitenden Polizeieinsatz. Derzeit sind von den 100 Mitarbeitern 64 in Schwandorf und 36 in Petrovice stationiert. Beide Zentren arbeiten rund um die Uhr, um vorwiegend illegalen Flüchtlingen, Schleusern, Drogenkriminellen und Diebstahldelikten auf die Spur zu kommen. Alle Beamten im GZ sind zweisprachig, für den schnellen Informationsaustausch unabdingbare Voraussetzung.

Die 2007 begonnene Zusammenarbeit verbesserte der im  Oktober 2016 in Kraft getretene Deutsch-Tschechischen Vertrag über die polizeiliche Zusammenarbeit die rechtlichen Grundlagen erheblich. Damit wurde die Grundlage für eine noch engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Polizei- und Zollbehörden der beiden Nachbarländer geschaffen. Das Abkommen gilt als eines der fortschrittlichsten Polizeikooperationsverträge in Europa. Im täglichen Lageaustausch werden die Aufgaben verteilt. Die meisten personellen Kapazitäten werden in der Ermittlungsunterstützung gebraucht, dazu kommt die operative Unterstützung in der grenzüberschreitenden Observation, die Nachverfolgung und die Begleitung bei Rückführungen. „Unsere Vorzüge sind die direkte und schnelle Kommunikation, die Überwindung der Sprachbarriere, die Online-Anbindung an die Daten- und Kommunikationsnetze der deutschen und tschechischen Polizei“ konstatierte Markus Leitl, bevor er noch ein paar Fälle aus grenzüberschreitenden Polizeieinsätzen schilderte. „Wie erreicht man das GZ“ war eine naheliegende Frage eines Gastes beim Stammtisch. Die Arbeitsstelle in Schwandorf ist in der Weinbergstr. 47 unter der Nummer 09431 – 881 – 1555 telefonisch zu erreichen.   

Nach den hochinteressanten Polizeiinformationen ging es gesellig weiter. Deutsch-Tschechischer Stammtisch heißt ja jeden Monat auch lockere Runde von Deutschen und Tschechen. Alle hoben gerne das Glas zur Verabschiedung von Marie Eliášová, der Europäischen Freiwilligen, die ein Jahr im CeBB verbrachte und für die Organisation des Stammtischs verantwortlich war. Sie hat sich in Schönsee sehr wohl gefühlt und war eine von allen Kollegen und Stammtischgästen geschätzte Mitarbeiterin des CeBB.

Der nächste Stammtisch ist am 5. Dezember im Restaurant in Rybník, Religion und Bräuche sind jahreszeitlich die naheliegenden Themen.

12. November 2018

Policejní spolupráce přes hranice

Od stého česko-německého štamtišu na jaře je každý měsíc na programu jedno přeshraniční téma. Při listopadovém štamtišu to byla policejní spolupráce. Policie se toho rychle chopila.
Jako na dálnici v Česku, když česká policie zastavila transport čtyř fungl nových, v Německu ukradených traktorů. Tomu předcházelo koordinované pátrání společného centra (GZ) česko-německé policejní a celní spolupráce Schwandorf - Petrovice. Co je náplní jeho práce, bylo tématem při posledním česko-německém štamtišu v Pizzerii La Strada v Schönsee. 

Jako hosty u štamtišu představila vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger Markuse Leitla, hlavního policejního komisaře a Reinharda Roßbacha, koordinátora, oba pracující v GZ Schwandorf. Na informace z první ruky od Markuse Leitla o bilaterální policejní spolupráci mezi oběma sousedními zeměmi navázala bohatá diskuze. Česko-německá hranice je dlouhá 810 km, v Bavorsku 357 km a Sasku 453 km. Od roku 2007, roku přistoupení k Schengenu a otevřených hranic, koordinují policejní experti obou zemí ve Schwandorfu a Petrovicích v Severních Čechách přeshraniční policejní akce. V současné době je ze 100 pracovníků umístěno 64 ve Schwandorfu a 36 v Petrovicích. Obě centra pracují nepřetržitě 24 hodin, aby přišli na stopu převážně nelegálním uprchlíkům, převaděčům, drogovým kriminálníkům a krádežím. Všichni úředníci v GZ ovládají oba jazyky, pro rychlou výměnu informací nezbytný předpoklad. 

V roce 2007 započatou spolupráci zlepšila významně česko-německá smlouva o policejní spolupráci, která vstoupila v platnost v říjnu 2016 a spolupráci dala právní oporu. Tím byl vytvořen základ pro ještě užší spolupráci mezi policejními a celními úřady obou sousedních zemí. Dohoda platí za jednu z nejpokrokovějších policejních kooperačních smluv v Evropě. Úkoly jsou rozdělovány při denní výměně informací o situaci. Většina personálních kapacit je potřebná na podporu vyšetřování, k tomu přistupuje operativní podpora při hlídání hraničního prostoru, pronásledování a doprovázení při zpětném vracení osob. "K našim výhodám patří přímá a rychlá komunikace, překonání jazykové bariéry, online napojení na datové a komunikační sítě české a německé policie" konstatoval Markus Leitl, předtím, než vylíčil několik případů z přeshraničních policejních nasazení. "Jak se lze zastihnout GZ" zněla nejsnadnější otázka jednoho z hostů štamtišu. Pracoviště ve Schwandorfu je v ulici Weinbergstr. 47 a telefonicky jej lze kontaktovat na čísle 0049 9431 881 1555. 

Po nanejvýš zajímavých policejních informacích se pokračovalo družně dál. Česko-německý štamtiš je každý měsíc také uvolněným společenským posezením Čechů a Němců. Všichni rádi pozvedli sklenici na rozloučenou s Marií Eliášovou, evropskou dobrovolnicí, která strávila rok v CeBB a byla zodpovědná za organizaci štamtišu. V Schönsee se cítila velmi dobře a byla pro všechny kolegy a hosty štamtišu oceňovanou spolupracovnicí CeBB. 
Příští štamtiš je 5. prosince v Restauraci Rybník, náboženství a zvyky jsou s ohledem na roční dobu nejbližšími tématy.

Fotogalerie • Fotogalerie

Markus Leitl, Leiter des Bundespolizeikontingents der GZ (stehend links) und Reinhard Roßbach, Koordinator des Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit (links) |
CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger nimmt Abschied von EVS-Freiwilligen Marie Eliášová) |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB