Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

31. Oktober 2018

Sonderausschreibung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zur Stärkung des deutsch-tschechischen literarischen Austausches

Die Jahre 2018 und 2019 werden – insbesondere im Zusammenhang mit der Leipziger Buchmesse als Impulsgeber – den Fokus der deutschen Lesergemeinschaft verstärkt auf die tschechische Literatur lenken. Dies ist eine erfreuliche Tendenz und zugleich eine Notwendigkeit, denn der deutsch-tschechische literarische Austausch verläuft, anders als die stark ausgeprägte kulturelle Zusammenarbeit der Bürgerinnen und Bürger beider Länder, ziemlich einseitig und die aktuelle tschechische Literatur kann sich unter der Fülle des Angebots ausländischer Buchtitel auf dem deutschen Markt nur schwer behaupten. 
Dabei gehört gerade der literarische Austausch zu den wichtigsten Vermittlern von Kultur und Sprache des jeweiligen Landes und seiner Bewohner, zugleich gab es in der Geschichte von Tschechen und Deutschen immer wieder literarische Verbindungspunkte und auch gemeinsame literarische Traditionen, an die es anzuknüpfen gilt. 

Als Beitrag zur Stärkung des deutsch-tschechischen literarischen Austausches schreibt der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds neben seinen traditionellen Projektbereichen eine gesonderte Förderung für Projekte aus, die zur besseren Bekanntmachung und Stärkung der Rolle der tschechischen Literatur und Sprache in Deutschland beitragen werden. Der Zukunftsfonds tut dies auch aus Anlass der Präsentation Tschechiens als Gastland der Leipziger Buchmesse 2019, was er als einen wichtigen Impuls versteht und begrüßt.

Mit dieser Ausschreibung sollen zum einen die deutschen Verleger und Kulturinstitutionen dazu angeregt werden, sich stärker der Herausgabe und Bekanntmachung aktueller tschechischer Literatur zuzuwenden, zum anderen wird eine Stärkung der deutschen Bohemistik und Intensivierung der Kontakte und Beziehungen zwischen den deutschen und tschechischen Autoren, Übersetzern und Wissenschaftlern angestrebt. Die Ausschreibung besteht aus drei Förderprogrammen, deren gemeinsamer Nenner darin besteht, die Bedeutung von Sprache und Literatur für die gegenseitige Verständigung zu akzentuieren.

Mehr Informationen auf den Webseiten des DTZF und im Downloadbereich unter diesem Artikel.

31. Oktober 2018

Mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti k posílení česko-německé literární výměny

V letech 2018 a 2019 se pozornost německých čtenářů – především v návaznosti na Lipský knižní veletrh a jeho impulsy – ve zvýšené míře zaměří na českou literaturu. Tato tendence je nejenom velmi vítaná, ale zároveň také nutná: česko-německá literární výměna totiž na rozdíl od velmi rozvinuté kulturní spolupráce občanů obou zemí probíhá dosti jednostranně a současná česká literatura se v konkurenci se silnou nabídkou zahraničních titulů na německém knižním trhu prosazuje jen s velkými obtížemi. 
Právě literární výměna přitom patří k nejdůležitějším zprostředkovatelům kultury a jazyka té které země a jejích obyvatel. V minulosti Čechů a Němců vždy existovaly společné literární průsečíky  a společné literární tradice, na něž lze do budoucna navázat. 

Jako příspěvek k posílení česko-německé literární výměny vypisuje Česko-německý fond budoucnosti vedle svých tradičních projektových oblastí mimořádnou podporu projektů, které přispějí k lepšímu poznání a posílení role české literatury a českého jazyka v Německu. Fond budoucnosti tak činí i v kontextu prezentace České republiky jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019, který vítá a vnímá jej jako významný impuls.

Cílem této výzvy je jednak povzbudit německá nakladatelství a kulturní instituce, aby se více zaměřily na vydávání a popularizaci současné české literární tvorby. Prostřednictvím výzvy by dále mělo dojít k posílení německé bohemistiky a zintenzivnění kontaktů a vztahů mezi německými a českými autory, překladateli a vědci. Výzva sestává ze tří programů podpory, jejichž společným jmenovatelem je zdůraznění významu jazyka a literatury pro vzájemné porozumění.

Více informací na webových stránkách ČNFB a v sekci download pod tímto článkem.
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB