Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

18. Oktober 2018

„1918 und 1968“ – Blick auf einschneidende Ereignisse in den ersten fünfzig Jahren im Nachbarland

1918: Gründung der 1. Tschechoslowakischen Republik und 1968: der Prager Frühling – das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzte mit Vortrag und digitaler Ausstellung seinen Blick auf zeitgeschichtliche Wendepunkte der letzten 100 Jahre fort.
CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger hat für das Jahresthema "Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Europäische Haus. Begegnungsveranstaltungen im Jubiläumsjahr 2018" die  Euregio Egrensis als Förderpartner mit dem von der EU finanzierten Dispofonds gewonnen. Die seit September im CeBB laufenden drei parallelen Fotoausstellungen „Das Jahr 1918 in Prag in historischen Fotografien“, „Pilsen im August 1968“ und „Durch das Objektiv der Geheimpolizei“ werden seit Dienstag von einer digitalen Präsentation des Tschechischen Zentrums München über die Jahre 1918 und 1968 ergänzt, die Direktor Jiří Rosenkranz überbrachte und mit einem Touch auf die Bildschirme in Gang setzte. Er bezeichnete in seinen einführenden Worten die fünfzig Jahre auseinanderliegenden Ereignisse als Schlüsseljahre für das heutige Tschechien, das schon das ganze Jahr in zahlreichen Veranstaltungen an die historischen Zusammenhänge und an die Protagonisten der Staatsgründung von 1918 und des Prager Frühlings von 1968 erinnert. Für die Bürger des Nachbarlands waren die Monate vor dem 21. August eine Phase der Hoffnung. Mit der brutalen Niederschlagung des Aufbruchs durch sowjetische Panzer endete der von Dubcek in Gang gesetzte Auflockerungsprozess im Desaster. 21 Jahre später hat die Samtene Revolution 1989 die Weichen in Richtung Demokratie und Europa gestellt.

Die Programmvielfalt des Frühjahrs zu 100 Jahren Zeitgeschichte setzte das CeBB im Herbst nicht nur mit Ausstellungen, sondern am vergangenen Dienstag auch mit einem Vortrag von Rainer Christoph fort, den Veronika Hofinger als unermüdlichen Initiator von grenzüberschreitenden Projekten willkommen hieß. Früher als Lehrer und Schulleiter, jetzt als pensionierter Rektor, gehört er zu den treibenden Kräften der Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarländern. Der Brückenbauerpreisträger unterstützte vom Start des CeBB im Jahr 2006 den Trägervereins als Mitglied  - viele gemeinsame Projekte entstanden, insbesondere im Kontext mit der Goldenen Straße, Karl IV. und Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Für den Kenner der bayerisch – böhmischen Geschichte war das Jubiläum 100 Jahre 1. Tschechische Republik Anlass, sich mit 1918 als Jahr der Staatsgründung und der Zeit vor und nachher intensiv zu befassen und die staatliche Neuordnung nach dem Ende der Donaumonarchie in einen Vortrag nachzuzeichnen.

„Zwischen unseren Nachbarländern gab es signifikante Verquickungen, vieles in der böhmischen Geschichte hatte seine spiegelbildlichen Auswirkungen in der Oberpfalz“ meinte Rainer Christoph eingangs bei der Betrachtung der Jahrhunderte vom Mittelalter bis zu Neuzeit. Mit dem Ende des 1. Weltkriegs waren die bayerische, die preußische und die Habsburger Monarchie Österreich – Ungarn am Ende. Bewegungen aus dem Volk proklamierten als neue Staatsform die Republik. Das Kriegsende am 28. Oktober 1918 gilt als Gründungstag Tschechoslowakische Republik, geführt vom Philosphieprofessor Tomáš Garrigue Masaryk. „Die Welt erhebt sich“ titelte am 29. 10.18. das Prager Tagblatt. Nur ein paar Tage später rief am 8. November Kurt Eiser nach dem Sturz des letzten bayerischen Königs Ludwig III. in München den Freistaat Bayern aus. Die Tschechoslowakische Republik führte T.G. Masaryk als Staatspräsident bis 1935, dreimal (1920, 1927 und 1934) wurde er wiedergewählt. Neben den Tschechen mit 51,5 % und den Deutschen mit 23,4 % waren die Slowaken mit 14 % die größten Volksgruppen. Als Verfechter eines liberalen und demokratischen Humanismus vertrat er zwar eine gemäßigte Richtung, konnte aber die Scharfmacher in der tschechischen Fünf-Parteien-Regierung nicht zu einem Ausgleich mit den großen Minderheiten bewegen. Ihnen mehr Autonomierechte einzuräumen, wäre der Schlüssel für eine konfliktärmere Politik gewesen.

Die nächste Veranstaltung in der Reihe ist der bb-talk am Mittwoch, den 24.10. Um 18 Uhr diskutieren zwei deutsche und zwei tschechische Gäste bei „1968: Eine Generation, zwei Welten“ über ihre Erlebnisse in dieser aufgewühlten Zeit.

18. Oktober 2018

"1918 a 1968" - pohled na důležité události v prvních padesáti letech v sousední zemi.

1918: založení 1. Československé republiky a 1968: Pražské jaro - Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pokračovalo přednáškou a digitální výstavou ve svém pohledu na dobové historické události posledních sto let.
Vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger získala pro téma letošního roku "Od panevropské myšlenky ke společnému evropskému domu. Setkávací akce v jubilejním roce 2018" Euregio Egrensis jako dotačního partnera s dispofondem, financovaným EU. Tři paralelní foto-výstavy, probíhající od září v CeBB "Rok 1918 v Praze na historických fotografiích", "Plzeň v srpnu 1968" a "Objektivem tajné policie" jsou od úterý doplněny digitální prezentací Českého centra Mnichov o letech 1918 a 1968, kterou přinesl ředitel Jiří Rosenkranz a dotykem obrazovky uvedl do chodu. Ve svém úvodním proslovu označil události, které od sebe dělí padesát let, za klíčové pro dnešní Česko, které si celý rok připomíná historické souvislosti a protagonisty založení státu z roku 1918 a Pražského jara z roku 1968. Pro občany sousední země byly měsíce před 21. srpnem fází naděje. Brutálním potlačením cesty ke svobodě sovětskými tanky skončil proces uvolnění, spuštěný Dubčekem, katastrofou. O 21 let později Sametová revoluce roku 1989 udala směr k demokracii a do Evropy.

S programovou rozmanitostí jara ke 100 letům soudobé historie pokračoval CeBB na podzim nejen výstavami, nýbrž minulé úterý i přednáškou Rainera Christopha, kterého Veronika Hofinger přivítala jako neúnavného iniciátora přeshraničních projektů. Dříve jako učitel a ředitel školy, nyní v penzi, patří stále k hnacím silám spolupráce mezi oběma sousedními zeměmi. Nositel ceny Brückenbauer podporoval od vzniku CeBB v roce 2006 zřizovatelský spolek centra jako člen - vzniklo mnoho společných projektů, zejména v kontextu se Zlatou cestou, Karlem IV. a Plzní, Evropským hlavním městem kultury 2015. Pro znalce česko-bavorských dějin bylo jubileum 100 let 1. Československé republiky podnětem, aby se intenzivně zabýval rokem 1918 jako rokem založení státu a dobou před ním i po něm a vykreslil nové státní uspořádání po konci dunajské monarchie v samostatné přednášce.

"Mezi našimi sousedními zeměmi existovaly signifikantní provázanosti, mnohé v českých dějinách mělo své zrcadlové účinky v Horní Falci" zmínil Rainer Christoph úvodem při hodnocení staletí od středověku do novověku. S koncem 1. světové války byly bavorská, pruská a habsburská monarchie Rakousko-Uhersko na konci. Hnutí, vycházející z lidu, proklamovala novou formu státu - republiku. Konec války 28. října 1918 platí jako den založení Československé republiky pod vedením profesora filosofie Tomáše Garrigue Masaryka. "Svět se pozvedá" zněl titulek 29.10.1918 v deníku Prager Tageblatt. Jen o několik dní později vyhlásil Kurt Eiser 8. listopadu po zvrhnutí posledního bavorského krále Ludvíka III. v Mnichově Svobodný stát Bavorsko. Československou republiku vedl Tomáš Garrigue Masaryk jako státní prezident do roku 1935, třikrát (1920, 1927 a 1934) byl znovu zvolen. Kromě Čechů s 51,5 % obyvatel byli Němci s 23,4 % a Slováci se 14 % největší národnostní skupiny. Jako zastánce liberálního a demokratického humanismu zastupoval sice umírněný směr, nemohl však štváče v české vládě pěti stran přimět k vyrovnání s velkými menšinami. Přiznat jim více autonomních práv, by bylo klíčem k méně konfliktní politice. Příští akce v této sérii je bb-talk ve středu, 24.10. V 18 hodin spolu budou diskutovat dva němečtí a dva čeští hosté k tématu "Rok 1968: Jedna generace, dva světy" o svých zážitcích v této zjitřené době.
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB