Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

05. Oktober 2018

KulturTour für Ehrenamtliche

Wie jedes dankt Bavaria Bohemnia e.V. seinen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern für ihr Engagement mit der Einladung zu einer Kulturtour. Im Jahreszeitraum 01.07.17 bis 30.06.18 leisteten an die 40 Mitglieder rund 928 Stunden.
Bei der Fahrt in die Region Mittelböhmen zwischen Pilsen und Prag sprach 1. Vorsitzende Irene Träxler den ehrenamtlich Tätigen ihren ausdrücklichen Dank aus. Dies auch im Namen des gesamten Vorstands und seitens des Mitarbeiterteams. Sie schloss in ihre Dankesworte diejenigen mit ein, die aus terminlichen Überschneidungen leider nicht mitfahren konnten. Die Ehrenamtlichen gewährleisten vor allem die Öffnung des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) an den Wochenenden und sind bei Veranstaltungen unentbehrlich. Das Schönseer Land kann sich glücklich schätzen, dass sich mit dem Einsatz der Ehrenamtlichen Kulturinteressierte und Touristen an Samstagen und Sonntagen im CeBB mit der integrierten Tourist-Info mit Prospekten, Veranstaltungsflyern und Wander-/Radkarten eindecken können. Immer wieder ist von den Besuchern großes Lob über die Öffnung an den Wochenenden mit den Worten „das ist ja ein Service“ zu hören.  

Die erste Station, der ehemalige Atombunker Misov im Truppenübungsplatzes Brdy, war ein Eintauchen in die Zeit des Kalten Kriegs. „Javor 51“ wurde im Jahre 1965 zur Lagerung  von Atomsprengköpfen  der Sowjetunion gebaut. Von 1965 bis 1990 war das der geheimste Ort in der Tschechoslowakei. „Top secret“, niemand wusste, was sich dahinter verbarg. Nach der Wende und der Bildung der beiden Staaten Tschechische Republik und Slowakei lagerte die tschechische Regierung in dem Bunker mehrere Tonen der aus dem  Umlauf gezogenen Währung ein. Bis 2008 nutzte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den Bunker zur Aufbewahrung der sterblichen Überreste von ca. 4400 Wehrmachtsoldaten, die inzwischen auf dem Militärfriedhof im Cheb (Eger) beigesetzt sind. Seit der Eröffnung eines Atommuseums im Jahr 2013 ist die Anlage durch die noch vorhandene sechseinhalb Tonnen schwere Panzertür für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Museum ist ein Mahnmal des unsinnigen atomaren Wettrüstens. Es zeigt von Besuchern gefundene Gegenstände, Exponate zum Kalten Krieg und zu den sowjetischen und amerikanischen Atomprogrammen in dieser Zeit. Ein Modell der auf Nagasaki abgeworfenen Atombombe erinnert an 1945.  

Für die fast 50-köpfige Gruppe ging es weiter zum Renaissanceschloss Březnice (Bresnitz) ca. 50 km südöstlich von Pilsen. Im Schloss begegneten sich Philippine Welser und Erzherzog Ferdinand II. wohl zum ersten Mal. Dort schlossen die beiden 1557 heimlich die Ehe. Im verborgenen deshalb, da die Hochzeit einer Bürgerlichen, die zwar einer reichen Augsburger Kaufmanns- und Patrizierfamilie entstammte, mit einem Kaisersohn in der damaligen Zeit nicht standesgemäß war. Die Schlossführung ermöglichte einen Blick in die Repräsentationsräume und die beiden Speisesäle, den kleinen aus der Rokokozeit, der großen aus der Renaissance mit einer beeindruckenden Kassettendecke. Entsprechend der Einrichtung sind die Räume im Schloss benannt: Barocksalon, Biedermeiersalon, Empiresalon. Bemerkenswert ist die Lokšan Bibliothek mit einer bemalten Balkendecke, mit Wandmalereien und zeitgenössischen Bücherschränken – die älteste Bibliothek Böhmens. Den Besuch in Březnice  rundete ein Abstecher zur renovierten Synagoge, die schon 1821 einer Feuerbrunst zum Opfer fiel und ein Spaziergang im 20 ha großen Schlosspark im Stil eines englischen Gartens ab.

05. Oktober 2018

Cesta za kulturou pro dobrovolné pomocníky spolku

Jako každý rok děkuje spolek Bavaria Bohemia e.V. svým neplaceně činným členům za jejich angažovanost pozváním na cestu za kulturou. V ročním období 1.7.2017 až 30.6.2018 odpracovalo 40 členů kolem 928 hodin na čestné bázi.
Při cestě do regionu Středních Čech vyslovila předsedkyně spolku Irene Träxler mezi Plzní a Prahou neplaceně činným členům svůj výslovný dík. Učinila tak i jménem celého představenstva a za tým pracovníků CeBB. Její poděkování patřilo i těm, kteří se cesty z termínových důvodů bohužel nemohli zúčastnit. Tito neplacení pomocníci zajišťují především provoz Centra Bavaria Bohemia o víkendech a  při pořádaných akcích jsou nepostradatelní. Oblast Schönsee má to štěstí, že díky dobrovolně činným členům si zájemci o kulturu a turisté mohou v CeBB vyzvednout integrované turistické informace s prospekty, letáky o akcích a mapy pro pěší turistiku a cyklistiku. Neustále slyšíme od návštěvníků velkou chválu za víkendovou otevírací dobu se slovy "tomu se říká servis".

První zastávka, atomový bunkr Míšov na vojenském cvičišti Brdy, umožnila přenést se do doby studené války. "Javor 51" byl postaven v roce 1965 za účelem skladování atomových hlavic Sovětského svazu. Od roku 1965 až do roku 1990 to bylo nejtajnější místo Československa. "C????????? ????????", nikdo nevěděl, co se za tímto nápisem skrývalo. Po politickém obratu a vytvoření obou států České republiky a Slovenska skladovala česká vládu v bunkru několik tun staré měny, stažené z oběhu. Do roku 2008 využíval bunkr lidový spolek péče o válečné hroby (Deutsche Kriegsgräberfürsorge) k uložení tělesných pozůstatků cca. 4400 vojáků Wehrmachtu, kteří byli mezitím pochování na vojenském hřbitově v Chebu. Od otevření atomového muzea v roce 2013 je zařízení přístupné pro veřejnost přes pancéřové dveře, vážící šest a půl tuny. Muzeum je památníkem nesmyslného atomového zbrojení. Ukazuje návštěvníkům nalezené předměty, exponáty studené války a sovětských i amerických atomových programů v tomto období. Model atomové bomby, svržené na Nagasaki, připomíná rok 1945.

Téměř 50členná skupina pokračovala v cestě dál k renesančnímu zámku Březnice cca 50 km jihovýchodně od Plzně. V zámku se zřejmě poprvé setkali Filipína Welserová a arcivévoda Ferdinand II. Tam oba v roce 1557 tajně uzavřeli manželství. V tajnosti proto, že manželství neurozené ženy se synem císaře, i když tato pocházela z bohaté augsburgské patricijské rodiny, neodpovídala stavovským zvyklostem tehdejší doby. Při provázení zámkem si mohla skupina prohlédnout reprezentační prostory a obě jídelny, malou z období rokoka a velkou renesanční jídelnu s působivým kazetovým stropem. Prostory v zámku jsou pojmenovány v souladu s jejich zařízením: barokní salon, biedermeierský salon, empírový salon. Pozoruhodná je Lokšanská knihovna 
s malovaným trámovým stropem, nástěnnými malbami a dobovými skříněmi na knihy – nejstarší knihovna v Čechách. Návštěvu v Březnici završila zajížďka k renovované synagoze, která již v roce 1821 padla za oběť požáru a procházka v zámeckém parku ve stylu anglické zahrady o rozloze 20 ha. 
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB