Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

12. Juli 2018

Ausschreibung des Adalbert Stifter Vereins

Der Adalbert Stifter Verein vergibt pro Jahr vier Stipendien à 500 €. Gefördert werden Studenten, Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller, die sich mit der Kultur und Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern, insbesondere ihrer Wechselwirkung mit der tschechischen Kultur und den anderen Kulturen dieses Raumes beschäftigen.
Für die Bewerbung genügt ein formloser Antrag (Anschreiben, Exposé, Lebenslauf), aus dem das konkrete Projekt sowie der Werdegang des Antragstellers/der Antragstellerin erkennbar sind. Im Fall von wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten können Kurzgutachten der Betreuer(innen) beigelegt werden. Der gesamte Antrag soll fünf Seiten nicht überschreiten.

Über die Vergabe der Stipendien entscheidet der Vorstand des Adalbert Stifter Vereins dreimal pro Jahr in seinen Sitzungen. Für die kommende Sitzung sollte der Antrag bis 20. Juli 2018 unter folgender Adresse eingegangen sein:

Adalbert Stifter Verein e.V.
Hochstraße 8
81669 München

12. Juli 2018

Výběrové řízení spolku Adalberta Stiftera

Spolek Adalberta Stiftera rozděluje ročně čtyři stipendia po 500 €. Podporováni jsou studenti, vědci, umělci a spisovatelé, kteří se zabývají kulturou a historií Němců v českých zemích, zejména jejich vzájemným působením s českou kulturou a jinými kulturami tohoto prostoru.
Pro ucházení se stačí neformální žádost (průvodní dopis, expozé, životopis), z níž je patrný konkrétní projekt i životní dráha žadatele / žadatelky.

V případě vědeckých kvalifikačních prací může být připojen krátký posudek konzultanta. Celá žádost by neměla mít více než pět stran.

O udělení stipendií rozhoduje představenstvo spolku Adalberta Stiftera třikrát ročně na svých zasedáních. Pro příští zasedání by žádost měla dojít do 20. července na následující adresu: 

Adalbert Stifter Verein e.V.
Hochstraße 8
81669 München
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB