Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

12. Juli 2018

Linguistisches Projekt der Universität Regensburg sucht Respondenten

Im Rahmen des linguistischen Projektes "Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Slavic bilingual speech'', das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird, werden Respondenten gesucht.
Gesucht werden Personen, die aus der damaligen Tschechoslowakei in den 60er Jahren bis 1989 nach Deutschland geflüchtet sind und hier noch leben.

Als Vergleichsgruppe werden Sudetendeutsche gesucht, die nach 1955 geboren wurden und bis Ende der 60er Jahre (oder auch in die 70er Jahre hinein) in der Tschechoslowakei lebten und erst danach (bis 1989) in die Bundesrepublik zogen.

Zugleich sollten diese Personen nicht professionell mit der Sprache arbeiten.  

Interessenten können sich an das CeBB wenden, oder direkt an die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität:  

Aneta Bučková
Universität Regensburg Bohemicum
93040 Regensburg  
Telefon: 0941 943-5319  
Mail: Aneta.Buckova@sprachlit.uni-regensburg.de

12. Juli 2018

Lingvistický projekt Univerzity Řezno hledá respondenty

V rámci lingvistického projektu "Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Slavic bilingual speech'', který je financován Německým výzkumným společenstvím, se hledají respondenti.
Osoby, kteří emigrovali z tehdejšího Československa v 60. letech až do roku 1989 do Německa a zde ještě žijí, jsou cílovou skupinou projektu.

Jako srovnávací skupina jsou hledáni sudetští Němci, kteří se narodili po roce 1955 až do konce 60. let (nebo také až do let sedmdesátých), žili v Československu a teprve poté (do roku 1989) se přestěhovali do Spolkové republiky Německo.

Zároveň by tyto osoby neměly profesionálně pracovat s jazyky (např. tlumočníci).

Zájemci se mohou obrátit na CeBB, nebo přímo na vědeckou pracovnici univerzity: 

Aneta Bučková

Universität Regensburg Bohemicum 
93040 Regensburg   
Telefon: 0941 943-5319  
Mail: Aneta.Buckova@sprachlit.uni-regensburg.de
Rendert Time: 0,041 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB