Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

03. Juli 2018

Ja Ka Scha – So ist das Leben

Facettenreich wie das Leben selbst gestaltet sich das Programm der diesjährigen 31. WURZER SOMMERKONZERTE von Klassik über Romantik zur Moderne, von Csárdás, Klezmer, Jazz bis zu feuriger Roma-Musik.
Mit dem „Zauber der Oboe“ am 28. Juli eröffnen Jan Adamus und sein Ensemble die Konzert-saison und damit zugleich den „Tschechischen Musiksommer“. Jan Adamus ist einer der führenden tschechischen Oboisten und ein Magier der Atemkunst. Er spielt minutenlang, ohne Luft zu holen. Beim „Tschechischen Musiksommer“ in Wurz spielen das Sedláček Quartett mit dem Oboisten Lukas Pavlíček, das Prager Škampa Quartett mit dem Klarinettisten Ib Hausmann, das Pro Arte Streichtrio aus Prag und das Dvořák Klaviertrio. Es erklingen Werke von Dvořák, Janáček, Suk, Smetana, Kodály und vieles mehr – allesamt Konzerte mit spätsommerlicher Melancholie zum Dahinschmelzen.

Mit Kammermusik der Extraklasse begrüßen wir die Preisträger des Streichquartett-Wettbewerbs von Bordeaux 2016, das litauische Mettis Quartett. Die Klaviervirtuosinn Alexandra Mikulska mit ihren Programmen „Liebesträume“ von Liszt und Chopin und Elzbieta Mazur mit „Grenzen-lose Fantasie“ von Chopin und Schumann werden ihr Publikum faszinieren. Zu einem besonderen Abend sind Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte und Helfer eingeladen. Sie treten an, um Leben zu retten und müssen oft psychische Belastungen verarbeiten. Das geht auch mit Hilfe von Musik! Prof. Thomas Loew, Universitätsklinikum Regensburg, gibt Hilfe-stellung für die Selbstheilung bei posttraumatischen Belastungsstörungen, begleitet vom Ferrara Duo mit Stefan Conradi, Gitarre, und Annina Holland-Moritz, Fagott.

Mit Gesa Hoppe, Mezzosopran, Klaus Schöpp, Flöte, und Katharina Hanstedt, Harfe, begeben wir uns auf Entdeckungsreisen durch impressionistische Klangwelten im Garten des historischen Pfarrhofs in Wurz. Naturstimmungen laden das Publikum zum Träumen ein mit Werken von Ibert, Bozza und Roussel, doch die unheimliche Schönheit des „Andreasgarten“ lässt auch in Wurz die Erde ein bisschen erbeben und rüttelt wach. Inspiriert von der Gefahr des Andreasgrabens in Kali-fornien, hat die Komponistin Ursula Mamlok mit ihrer einfallsreichen, emotionalen Klangsprache Naturerlebnis zur Metapher für Brüche im eigenen Leben in Musik gefasst. Lesung und Filmaus-züge begleiten den Abend.

Romantische Miniaturen, Abendserenaden, fulminante mitreißende Kammermusik tauchen den Garten des Wurzer Pfarrhofs in einen bunten Klangrausch. Gypsy Musik auf höchstem Niveau verspricht Foaie Verde. Bei „Klezmer pur“ erleben wir ein virtuoses und vitales Mosaik von Lachen und Weinen, Tanz und Klage, Lebensfreude und Traurigkeit. Das ganze Spektrum feuriger Melodien voll Liebe, Lust und Leidenschaft und die Vielfalt der Folklore osteuropäischer Völker erklingt beim Abschlusskonzert mit Boris Lichtman und seinem Ensemble JaKaScha – „So ist das Leben“!  

Während der gesamten Konzertsaison wird im Wurzer Pfarrhof eine Fotoausstellung „30 Jahre WURZER SOMMERKONZERTE“ und eine Ausstellung des Oberpfälzer Kunstvereins mit Werken von Claudia Biller-Fütterer (Malerei), Bernd Seidl (Maler), Gerda Moser (Malerei), Inge Posorski (Malerei) und Hugo Braun-Meierhöfer (Holzobjekte) zu sehen sein.  

Vorverkauf bei den Vorverkaufsstellen von NT-ticket.de und unter www.okticket.de zum Preis von 20,- € | ermäßigt 10,- € | am Freitag, 10. August zu 10,- € | ermäßigt 5,- €.

03. Juli 2018

Ja Ka Scha – takový je život

Mnohotvárný jako život sám – tak se prezentuje program letošních 31. LETNÍCH KONCERTŮ VE WURZU od klasiky přes romantiku k moderně, od čardáše, klezmeru, jazzu až po ohnivou romskou hudbu.
S "Kouzlem hoboje" dne 28. července otevře Jan Adamus a jeho soubor koncertní sezonu a tím zároveň i "České kulturní léto". Jan Adamus je jedním z předních českých hobojistů a kouzelník dechového umění. Hraje celé minuty, aniž by se potřeboval nadechnout. V rámci "Českého hudebního léta" hrají Sedláčkovo kvarteto s hobojistou Lukášem Pavlíčkem, pražské kvarteto Škampa s klarinetistou Ib Hausmannem, smyčcové trio Pro Arte z Prahy a Dvořákovo klavírní trio. Zazní díla Dvořáka, Janáčka, Suka, Smetany, Kodályho a mnohých dalších – všechno koncerty s melancholií pozdního léta k rozplývání.

S komorní hudbou extra třídy přivítáme nositele ceny soutěže smyčcových kvartet z Bordeaux 2016, litevské kvarteto Mettis. Klavírní virtuosky Alexandra Mikulska se svým programem "Sny lásky" od Liszta a Chopina a Alzbieta Mazur s "Bezmeznou fantazií" od Chopina a Schumanna budou fascinovat své publikum. Na jeden zvláštní večer jsou zváni požárníci, policisté záchranáři a pomocníci. Zachraňují životy a často musí čelit psychické zátěži. A hudba jim v tom pomáhá! Prof. Thomas Loew, Universitní klinika Řezno, poskytne pomoc při samoléčbě u posttraumatických poruch způsobených zátěží, doprovázenou Duem Ferrara se Stefanem Conradim na kytaře a Anninou Holland-Moritz na fagotu.

S Gesou Hoppe, mezzosoprán, Klausem Schöppem, flétna, a Katharinou Hanstedt, harfa, se vydáme na objevitelskou cestu impresionistickými světy zvuků v zahradě historického farního dvora ve Wurzu. Nálady přírody zvou publikum ke snění s díly Iberta, Bozzy a Roussela, avšak hrozivá krása "Andreasovy zahrady" bude i ve Wurzu otřásat zemí a burcovat. Inspirována nebezpečím Andreasova příkopu v Kalifornii, vytvořila skladatelka Ursula Mamlok se svou nápaditou, emocionální řečí zvuků z přírodního zážitku metaforu pro zlomy ve vlastním hudebním životě. Čtení a úryvky z filmů doprovodí tento večer.

Romantické miniatury, večerní serenády, ale i velkolepá, strhující komorní hudba ponoří zahradu farního dvora ve Wurzu do pestrého zvukového opojení. Gypsy hudbu na nejvyšší úrovni slibuje Foaie Verde. Při "Klezmer pur" zažijeme virtuózní a vitální mozaiku smíchu a pláče, tance a nářku, radosti ze života a smutku. Toto celé spektrum ohnivých melodií, plných lásky, radosti a vášně a rozmanitost folklóru východoevropských národů zazní při závěrečném koncertu s Borisem Lichtmanem a jeho souborem JaKaScha - "Takový je život"!

Během celé koncertní sezony bude ve farním dvoře ve Wurzu k vidění fotografická výstava "30 let LETNÍCH KONCERTŮ VE WURZU" a výstava Hornofalckého spolku umění s díly Claudie Biller Fütterer (malba), Bernda Seidla (malba), Gerdy Moser (malba), Inge Posorski (malba) a Hugo Brauna-Meierhöfera (dřevěné objekty).

Předprodej u předprodejních míst NT-ticket.de a na www.okticket.de za cenu 20,- € | zlevněné za 10 € | v pátek 10. srpna za 10,- € | po slevě 5,- €.
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB