Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

07. Mai 2018

Grünes Band Europas

Über 12.500 km und durch 24 Staaten zieht sich das Grüne Band entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer. Die Oberpfalz will zusammen mit der tschechischen Nachbarseite ihren ca. 200 km langen Grenzabschnitt „zum grünen Rückgrat zweier prosperierender Regionen entwickeln“, so Regierungspräsident Axel Bartelt in seiner Eröffnungsrede.
Die Umsetzungschancen sollen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, die das Kabinett beim letztjährigen Besuch in Amberg auf den Weg brachte, bis Ende des Jahres untersucht werden. An der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 03.05.2018, nahmen etwa achtzig Gäste im Centrum Bavaria Bohemia teil. 

Die Vorstellung der inhaltlichen Konzeption stieß auf starkes Interesse bei Landräten, Bürgermeistern, Naturschutzverbänden, Naturparken, Regions- und Regierungsvertretern auf bayerischer und tschechischer Seite. In Statements äußerten das Bayerische Staatministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, vertreten durch Ministerialdirektor Dr. Christian Barth, Jan Šíma vom tschechischen Umweltministerium und der neue Vorsitzende des Bunds Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, die Hoffnung, dass mit dem Grünen Band - neben den Nationalparken - ein weiteres Juwel an der bayerisch-tschechischen Grenze entsteht.  

Für das Planungsbüro Blum, Freising, Auftragnehmer der Machbarkeitsstudie, stehen 3 Ziele im Mittelpunkt:
  1. Biodiversität / Biotopvernetzung
  2. historische Kulturlandschaft und
  3. naturverträglicher Tourismus. 
In der Studie geht es noch nicht um einzelne Projekte, sondern um die Untersuchung des Potenzials: „Das Grüne Band ist ja schon da, wir heben den Schatz“ sagte der für die Studie verantwortliche Leiter Dipl. Ing. Peter Blum.

07. Mai 2018

Zelený pás Evropy

V délce přes 12 500 kilometrů a přes 24 států se táhne Zelený pás podél bývalé Železné opony od Barentsova až po Černé moře. Horní Falc chce společně s českou sousední stranou rozvinout svůj cca. 200 kilometrů dlouhý hraniční úsek na "zelenou páteř dvou prosperujících regionů", prohlásil vládní prezident Axel Bartelt ve svém proslovu.
Realizační šance mají být do konce roku prověřeny v rámci studie proveditelnosti, kterou inicioval kabinet při poslední návštěvě v Amberku. Zahajovací akce v Centru Bavaria Bohemia ve čtvrtek 3. 5. 2018 se zúčastnilo asi 80 hostů.

Představení obsahové koncepce se setkalo se značným zájmem u zemských radních, starostů, sdružení na ochranu přírody, přírodních parků, zástupců regionů a vlády na české a bavorské straně. Ve svých prohlášeních vyjádřily Bavorské státní ministerstvo pro životní prostředí a ochranu spotřebitele, zastoupené ministerským ředitelem Dr. Christianem Barthem, Janem Šímou z Českého ministerstva životního prostředí a novým předsedou Sdružení pro ochranu přírody v Bavorsku Richardem Megnerem naději, že se Zeleným pásem vznikne - vedle přírodních parků - další poklad na česko-bavorské hranici.

Pro plánovací kancelář Blum, Freising, příjemce zakázky studie proveditelnosti, jsou prioritní 3 cíle:
  1. biodiverzita / propojení biotopů,
  2. historická kulturní krajina a
  3. pro přírodu snesitelná turistika
Ve studii ještě nejde o jednotlivé projekty, nýbrž o zkoumání potenciálu: "Zelený pás je již tady, my vyzvedáváme poklad" řekl vedoucí Dipl. Ing. Peter Blum, zodpovědný za studii.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB