Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

07. Mai 2018

Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Informationsfahrt nach Pilsen

Teil des Programms der zweitägigen Fahrt von Mitgliedern der Bayerischen Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am 2. und 3. Mai 2018 war auch ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der tschechisch-bayerischen Zusammenarbeit. Von Seiten des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) folgten der Einladung CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger und Hans Eibauer, Vorstand der Kulturstiftung Bavaria Bohemia. 
Die Informationsfahrt in die Metropole Westböhmens, Kulturhauptstadt Europas 2015 und Partnerstadt von Regensburg initiierte Grünen MdL Jürgen Mistol aus Regensburg, dem die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarland Tschechien sehr am Herzen liegt. Der Delegation gehörten neben ihm Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote (Oberfranken) und die Landtagsabgeordneten Kerstin Celina (Unterfranken), Christine Kamm (Schwaben) und Thomas Mütze (Unterfranken) an. Vor dem Informationsaustausch im Restaurant U Mansfelda besuchten die Abgeordneten das Unternehmen ZF Engineering Plzen s.r.o., einer von 20 Hauptentwicklungsstandorten der weltweit agierenden ZF Friedrichshafen AG.  Direktor Dr. Mathias Eickhoff informierte über die Schwerpunkte der Software- und Prozessschmiede mit fast 400 Mitarbeitern: Mit dabei war Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes von der IHK Regensburg für Oberpfalz und Kelheim und Karla Stanková, die Leiterin des IHK-Regionalbüros Pilsen.

Jürgen Mistol freute sich, dass zum Informationsaustausch mit Landtagsabgeordneten viele wichtige Akteure grenzüberschreitender Institutionen anwesend waren. Unter Ihnen die Euregio Egrensis mit Geschäftsführer Harald Ehm und Förderberater Robert Jodelbauer, Tandem Pilsen mit Direktor Jan Lontschar, der Geschichtspark Bärnau – Tachov mit Václav Vrbík, die Netzwerkmanagerin Lucie Valentova vom Beratungsbüro bayerischer – tschechischer Grenzraum beim Bezirk Oberpfalz und vom CeBB Leiterin Dr. Veronika Hofinger und Hans Eibauer.

Die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit informierten über die Schwerpunkte der Arbeit, über laufende Projekte und das große Netzwerk, das beide  Nachbarseiten verbindet. Veronika Hofinger nannte die Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit, eine bedeutende Aufgabe, die dem CeBB Ende 2016 vom Kultusministerim übertragen wurde. Weiter informierte sie über das dreijährige EU-geförderte Projekt "Barockregion Bayern Böhmen" mit zwei tschechischen Partnern, darunter auch das Depot 2015.  Längstes Projekt ist das vom DTZF geförderte Projekt „Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen“, das vom DTZF gefördert wird und zusammen mit Tandem Pilsen als tschechischer Partner umgesetzt wird.

Das CeBB befasst sich  in diesem Jahr zudem mit einem zeitgeschichtlichen Schwerpunktthema, dem Jahrhundertzeitraum 1918 – 2018 mit Veranstaltungen zu den markanten Jahrestagen in den 8er Jahren.  Hans Eibauer erläuterte die Finanzierung des CeBB auf der Grundlage eines Mehrsäulenmodells. Der Freistaat Bayern fördert seit dem DHH 2013 / 2014 das CeBB institutionell, ein wichtiger Beitrag zur Gesamtfinanzierung. Mit wachsenden Aufgaben wird der Finanzierungsbedarf auch größer. Die Trägerschaft liegt in Händen des gemeinnützigen Vereins Bavaria Bohemia, der viel ehrenamtliches Engagement einbringt. Mit der Kulturstiftung wird versucht, weitere Mittel zu gewinnen.    

07. Mai 2018

Frakce Spojenectví 90/Zelení zemského sněmu na informační cestě do Plzně

Součástí programu dvojdenní cesty členů frakce Spojenectví 90/Zelení Bavorského zemského sněmu ve dnech 2. a 3. května 2018 bylo také setkání zástupkyň a zástupců česko-bavorské spolupráce. Ze strany Centra Bavaria Bohemia (CeBB) přijali pozvání vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger a Hans Eibauer, člen představenstva Kulturní nadace Bavaria Bohemia.
Informační cestu do metropole Západních Čech, Evropského hlavního města kultury 2015 a partnerského města Řezna, inicioval poslanec zemského sněmu za Zelené Jürgen Mistol z Řezna, kterému leží spolupráce s Českem velmi na srdci. K delegaci patřili kromě něj místopředsedkyně zemského sněmu Ulrike Gote (Horní Franky) a poslanci zemského sněmu Kerstin Celina (Dolní Franky), Christine Kamm (Švábsko) a Thomas Mütze (Dolní Franky). Před výměnou informací v Restauraci U Mannsfelda navštívili poslanci podnik ZF Engineering Plzeň s.r.o., jednu z 20 vývojových lokalit celosvětově působící společnosti ZF Friedrichshafen AG. Ředitel Dr. Mathias Eickhoff informoval o hlavních bodech vývoje software a technologických procesů s téměř 400 zaměstnanci. Přítomen byl také Dr. Jürgen Helmes, hlavní jednatel z IHK Řezno pro Horní Falc a Kelheim a Karla Staňková, vedoucí regionální kanceláře IHK Plzeň.

Jürgen Mistol byl potěšen, že při výměně informací byla přítomna řada důležitých aktérů přeshraničních institucí. Mezi nimi Euregio Egrensis s jednatelem Haraldem Ehmem a poradcem Robertem Jodelbauerem, Tandem Plzeň s ředitelem Janem Lontscharem, Historický park Bärnau - Tachov s Václavem Vrbíkem, manažerka sítě Lucie Valentová z Poradenské kanceláře česko-bavorského pohraničí u kraje Horní Falc a z CeBB vedoucí Dr. Veronika Hofinger a Hans Eibauer. 

Aktéři přeshraniční spolupráce informovali o hlavních bodech své práce, o probíhajících projektech a velké síti, která propojuje obě sousední strany. Veronika Hofinger jmenovala koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci, významný úkol, kterým bylo CeBB pověřeno koncem roku 2016 ministerstvem kultury. Dále informovala o tříletém projektu, dotovaném EU, „Barokní region Čechy Bavorsko“ s dvěma českými partnery, mezi které patří také Depot 2015. Nejdéle trvajícím projektem je Projekt "Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko" podporovaný ČNFB a který je realizován společně s Tandemem Plzeň jako českým partnerem.

CeBB se navíc v letošním roce zabývá s jedním stěžejním historickým tématem, obdobím století 1918 - 2018 s akcemi k významným výročím v osmičkových letech. Hans Eibauer objasnil financování CeBB na základě vícezdrojového modelu. Svobodný stát Bavorsko podporuje CeBB od období 2013 / 1014 institucionálně, což je důležitým příspěvkem k celkovému financování. S rostoucími úkoly roste také potřeba finančních prostředků. Nositelem je obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia, který se významně angažuje dobrovolnou prací svých členů. Prostřednictvím Kulturní nadace se CeBB snaží získat další prostředky. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB