Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

04. Mai 2018

KoOpf-Shuttle zur Kunst – Kunstinteressierte aus dem Landkreis Cham in Schwandorf und Amberg

Im Rahmen des Kunstnetzwerkes KoOpf, der Kulturkooperative in der Oberpfalz, besuchten Kunstinteressierte aus dem Landkreis Cham gemeinsam mit Anjalie Chaubal, Leiterin der Städtischen Galerie Cordonhaus Cham, und Bärbel Kleindorfer-Marx, Kulturreferentin des Landkreises Cham, das Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf und das Luftmuseum in Amberg, um die Kunstorte zu vernetzen.
Andrea Lamest, Leiterin des Oberpfälzer Künstlerhauses Kebbelvilla in Schwandorf, erwartete gemeinsam mit Andreas Hottner, dem Vorsitzenden des Fördervereins Oberpfälzer Künstlerhaus e.V. die Gäste aus Cham. Sie waren sichtlich begeistert von der Aktion, im September wird ein Gegenbesuch in Cham und Blaibach folgen. Nach einer Führung mit Andrea Lamest durch die Ausstellung „regarding: paper“, in der Papier als Arbeitsmaterial eine wesentliche Rolle einnimmt, stellte sie die Sammlung des Bezirks Oberpfalz vor, die jährlich in einer Ausstellung in der Kebbelvilla präsentiert wird. Andreas Hottner vom Förderverein bat die Besucher in die Ateliers im Oberpfälzer Künstlerhaus. Das Haus mit Ateliers und Wohnappartements wird vom Förderverein getragen und bietet Künstlerinnen und Künstlern Raum für längere Arbeitsaufenthalte. Mit dem derzeit im Künstlerhaus weilenden Maler Pavel Trnka aus Prag sprachen die Chamer über seine Arbeit und seinen Aufenthalt in der Oberpfalz.

Vom Oberpfälzer Künstlerhaus fuhr das Kunst-Shuttle weiter zum Luftmuseum Amberg, wo dessen Leiter Wilhelm Koch mit Witz und Humor durch das außergewöhnliche Haus, das direkt an der Vils liegt, führte. Auf drei Etagen finden sich im Luftmuseum künstlerische Positionen, die sich in vielfältiger Weise mit Luft beschäftigen. Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen das Programm des Hauses.

Über 20 Mitglieder und Partnerorganisationen umfasst das oberpfälzische Netzwerk KoOpf an Kultur- und Kunsteinrichtungen aus der gesamten Oberpfalz. Die Partner sind in einem gemeinsamen Jahresprogramm vorgestellt, das dank der Förderung des Bezirks Oberpfalz zweisprachig, deutsch und tschechisch, erschienen ist. Die KoOpf-Programme liegen kostenlos in den beteiligten Einrichtungen, bei Tourist-Infos etc. aus.

04. Mai 2018

KoOpf-Shuttle za uměním - zájemci z okresu Cham ve Schwandorfu a Amberku

V rámci sítě umění KoOpf, kulturní kooperativy v Horní Falci, navštívili zájemci o umění z okresu Cham společně s Anjalie Chaubal, vedoucí městské galerie Cordonhaus Cham a Bärbel Kleindorfer-Marx, kulturní referentkou okresu Cham Hornofalcký dům umělců ve Schwandorfů a Vzdušné muzeum v Amberku, aby propojili tato místa umění.
Andrea Lamest, vedoucí Hornofalckéhu domu umělců Kebbelvilla ve Schwandorfu očekávala společně s Andreasem Hottnerem, předsedou podpůrného spolku Oberpfälzer Künstlerhaus e.V. hosty z Chamu. Ti byli z akce viditelně nadšeni, v září bude následovat opětovaná návštěva v Chamu a Blaibachu. Po provázení výstavou „regarding: paper“ s Andreou Lamest, v které zaujímá papír jako pracovní materiál podstatnou roli, představila sbírku kraje Horní Falc, která je každoročně prezentována formou výstavy v Kebbelvile. Andreas Hottner z podpůrného spolku pozval hosty do ateliérů v Hornofalckém domě umělců. Dům s ateliéry a obytnými apartmány je provozován podpůrným spolkem a poskytuje umělkyním a umělcům prostor pro dlouhodobější pracovní pobyty. S malířem Pavlem Trnkou z Prahy, který se t.č. zdržoval v Domě umělců, mluvili hosté z Chamu o jeho práci a jeho pobytu v Horní Falci.

Od Hornofalckého domu umělců pokračovala cesta uměleckého "shuttle" dále k Vzdušnému muzeu Amberk, kde jeho vedoucí Wilhelm Koch provázel hosty s vtipem a humorem neobvyklým domem, který stojí přímo na řece Vils. Na třech podlažích se ve Vzdušném muzeu nachází umělecká díla, která se rozmanitým způsobem zabývají vzduchem. Střídající se zvláštní výstavy doplňují program domu.

Hornofalcká síť kulturních a uměleckých zařízení KoOpf zahrnuje přes 20 členů a partnerských organizací z celé Horní Falce. Partneři jsou představeni ve společném ročním programu, který vyšel díky podpoře kraje Horní Falc dvojjazyčně, česky a německy. Programové brožurky jsou k dispozici zdarma u zúčastněných zařízení, u Informací pro turisty atd.
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB