Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. April 2018

Begegnung mit Respekt - Eröffnung der Ausstellung „Begegnungen – Setkání“ in München

Vor einem großen Auditorium mit grenzüberschreitend Engagierten, jungen Menschen, dem tschechischen Botschafter in Deutschland, der tschechischen Generalkonsulin in Bayern, Staatsminister Bernd Sibler, Abgeordneten aller Fraktionen und Kommunalpolitikern eröffnete Landtagspräsidentin Barbara Stamm MdL die Ausstellung „Begegnungen – Setkání“ mit Maximilianeum mit Fotografien von Herbert Pöhnl unter Mitwirkung von Edmund Stern.
Die klare Botschaft von Landtagspräsidentin Barbara Stamm als Gastgeberin: „Es soll gut weitergehen mit der bayerisch-tschechischen Freundschaft, wir dürfen die Zeit nicht stillstehen lassen, wir müssen in den grenzüberschreitenden Beziehungen weiterarbeiten, das erwartet die junge Generation.“ Wir warten nicht, bis die Regierungsbildung in Tschechien abgeschlossen ist, wir machen einfach weiter, war ihr Appell an die 250 Gäste der Ausstellungseröffnung am Mittwoch, 25. April im Bayerischen Landtag.    

In seinem Grußwort sprach Tomáš Jan Podivínský, Botschafter Tschechiens in Deutschland, eingangs von den Krisen, die derzeit Europa in Unruhe versetzen. „Am schlimmsten ist die Vertrauenskrise, die sich in Europa an vielen Stellen zeigt. Sie zu überwinden, braucht es Empathie, Offenheit, aufeinander zugehen und Partnerschaften, meinte der Botschafter, der sich freute, dass die heute anwesenden Klassen mit Schülerinnen und Schüler aus Wunsiedel und Zwiesel den politisch Verantwortlichen zeigen, dass unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor allem von den ganz normalen Leuten getragen an Schulen, in den Kommunen, im Kulturbereich, im Tourismus und im Wirtschaftsleben getragen wird.  

Dr. Veronika Hofinger, Leiterin des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, hatte die Ehre, die einführenden Worte zum Werk der beiden Ausstellungsmacher, Herbert Pöhnl aus Viechtach und Edmund Stern aus Zwiesel, zu sprechen. In ihrer mit starkem Applaus bedachten Würdigung der treffsicheren, humorvollen, spontanen und arrangierten fotografischen Begegnung mit Menschen im bayerisch tschechischen Grenzraum stellte sie die mehrjährige Arbeit der beiden Brückenbauerpreisträger in den Kontext der grenzüberschreitenden Beziehungen. „Wenn wir Europa retten wollen, wo geht das besser als im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet“ meinte sie in Anspielung auf die vom Botschafter sorgenvoll erwähnten Krisen im europäischen Gefüge.  

Nach einer Diskussionsrunde auf dem Podium mit den beiden Künstlern, Euregio Bayerischer Wald Geschäftsführer Kaspar Sammer, einer deutschen Schülerin und einem tschechischen Schüler am Gymnasium Zwiesel nützten die Eröffnungsgäste den Stehempfang im Steinernen Saal des Maximilianeums zum freundschaftlichen Gedankenaustausch, zum Betrachten der Bilder und zu Gesprächen mit den Künstlern und den hochrangigen Gästen.  

Das CeBB war organisatorisch in die Vorbereitungen der Ausstellungspräsentation eingebunden. Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. führte die Delegation aus Schönsee an, zu der auch 1. Bürgermeisterin Birgit Höcherl gehörte.

27. April 2018

Setkání s respektem - otevření výstavy „Begegnungen – Setkání“ v Mnichově

Před velkým auditoriem s mladými lidmi, kteří se angažují v přeshraniční práci, českým velvyslancem v Německu, českou generální konzulkou v Bavorsku, státním ministrem Berndem Siblerem, poslanci všech frakcí a komunálními politiky otevřela předsedkyně a členka zemského sněmu Barbara Stamm výstavu „Begegnungen – Setkání“  v Maximilianeu s fotografiemi Hereberta Pöhla za spolupůsobení Edmunda Sterna.
Jasné poselství předsedkyně zemského sněmu Barbary Stamm jako hostitelky: "Česko-bavorské přátelství by se mělo dále rozvíjet, nesmíme nechat zastavit čas, musíme v přeshraničních vztazích dále pracovat, to očekává mladá generace." Nečekáme, až se ukončí vytváření vlády v Česku, my jednoduše jedeme dál - to byl apel, adresovaný 250 hostům zahájení výstavy ve středu 25. dubna v budově bavorského zemského sněmu.

Ve svém pozdravném projevu mluvil Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec Česka, zpočátku o krizích, které momentálně uvádějí Evropu do neklidu. "Nejhorší je krize důvěry, která se v Evropě ukazuje na mnoha místech. Překonat tuto krizi vyžaduje empatii, otevřenost, vstřícnost a partnerství", mínil velvyslanec, který měl radost z toho, že dnes přítomné třídy s žákyněmi a žáky z Wunsiedlu a Zwieselu politicky zodpovědným osobám ukáží, že naše přeshraniční spolupráce je realizována především zcela normálními lidmi na školách, v obcích, v kulturní oblasti, cestovním ruchu a v hospodářském životě.

Dr. Veronika Hofinger, vedoucí Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee měla tu čest, přednést úvodní slova k dílu obou tvůrců výstavy, Herberta Pöhnla z Viechtachu a Edmunda Sterna ze Zwieselu. V jejím hodnocení trefného, humorného, spontánního a aranžovaného fotografického setkání s lidmi v česko-bavorském pohraničí, doprovázeném mohutným potleskem, uvedla několikaletou práci obou nositelů ceny Stavitel mostů do kontextu přeshraničních vztahů. "Když chceme zachránit Evropu, kde to jde lépe, než v česko-bavorském pohraničí" zmínila se v narážce na krize v evropském společenství, o kterých se pln starostí zmínil velvyslanec.

Po diskuzním kole na pódiu s oběma umělci, jednatelem Euregia Bavorský les Kasparem Sammerem, německou žákyní a českým žákem gymnázia v Zwieselu, využili hosté raut v Kamenném sálu Maximilianea k přátelské výměně názorů, k prohlížení obrázků a k rozhovorům s umělci a prominentními hosty.

CeBB bylo organizačně zapojeno do přípravy prezentace výstavy. Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. přivedla delegaci ze Schönsee, ke které patřila i starostka Birgit Höcherl.

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Dr. Veronika Hofinger
 |
 |
 | Tomáš Jan Podivínský
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB