Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

24. April 2018

Der böhmische Samurai

Bernhard Setzwein, einer der bekanntesten und einfühlsamsten Autoren von Romanen, Texten und Rundfunkbeiträgen mit bayerisch-böhmischen Hintergrund las am Donnerstag, 19.04,18 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) vor über 50 Gästen aus seinem im letzten Jahr erschienen Buch „Der böhmische Samurai“. Für seine literarische Arbeit, fast immer die Wechselbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen im Blick, hat er im Jahr 2007 den Preis "Brückenbauer | Stavitel mostů" vom CeBB erhalten.
Die Lesung war Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung „Ronsperg und Stockau auf historischen Fotografien aus der Sammlung Beer“ und wurde vom CeBB mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse im Landkreis Schwandorf veranstaltet.

Nach begrüßenden und einleitenden Worten von CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger bezeichnete Bernhard Setzwein das CeBB „als einen Ort, der wie kein zweiter prädestiniert ist“ für die Lesung aus dem „böhmischen Samurai“, der in der gräflichen Familie der Coudenhove-Kalergi spielt, Schlossherren in Ronsperg, dem tschechischen Poběžovice. Als wichtigsten Antrieb zum Schreiben des Romans nannte Bernhard Setzwein Gespräche mit jungen Leuten, die völlig ahnungslos über die Geschehnisse um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert im nahen Böhmen waren und auch noch nie etwas über den Gründer der paneuropäischen Bewegung gehört hatten.

Im Eröffnungskapitel - der Roman beginnt 1896 – schildert Setzwein das Aufeinanderprallen von böhmischer Provinz mit dem weltgewandten Adel. Das zweite Kapitel schreibt den Dezember des Jahres 1899. Das kosmopolitische Flair, das in der Familie Coudenhove-Kalergi zuhause ist, zieht Freunde weit über die böhmischen Grenzen hinaus an. Ein indischer Gast, der sich über längere Zeit am Schloss aufhielt, verfolgte die Idee des Panislamismus. Dieser indische Exot in der böhmischen Provinz gab Richard Graf Coudenhove-Kalergi den Anstoß, seine paneuropäischen Ideen zu formulieren und zu verfolgen.

In den von Kapitel zu Kapitel überleitenden Worten enthüllte der Autor seine Gedanken hinter den Sätzen, die auf 448 Seien die bewegte Geschichte einer außergewöhnlichen Familie zu einem einfühlsam geschriebenen Buch formen.  Nach der einstündigen Lesung signierte Bernhard Setzwein sein Buch und war gefragter Gesprächspartner vieler Besucher.

24. April 2018

Český Samuraj

Bernhard Setzwein, jeden z nejznámějších a nejvnímavějších autorů románů, textů a rozhlasových příspěvků s česko-bavorskou tématikou předčítal ve čtvrtek 19. 4. 2018 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) více než 50 hostům ze své knihy "Český Samuraj", která vyšla v posledním roce. Za svou literární práci, mající téměř vždy na zřeteli střídavé vztahy mezi Bavorskem a Čechami, obdržel od CeBB v roce 2007 cenu "Brückenbauer | Stavitel mostů".
Čtení bylo součástí rámcového programu výstavy "Poběžovice a Pivoň na historických fotografiích ze sbírky Beera" a bylo pořádáno CeBB s přátelskou podporou spořitelny Sparkasse im Landkreis Schwandorf.

Po přivítání hostů a úvodních slovech vedoucí CeBB Dr. Veroniky Hofinger označil Bernhard Setzwein CeBB "jako místo, které je předurčeno jako žádné jiné" pro čtení z "Českého Samuraje", který se odehrává v hraběcí rodině Coudenhove-Kalergi, zámeckých pánů v Poběžovicích. Jako důležitý podnět k napsání románu označil Bernhard Setzwein rozhovory s mladými lidmi, kteří neměli žádné tušení o dění na přelomu 19. a 20. století v blízkých Čechách a také ještě nikdy nic neslyšeli o zakladateli panevropského hnutí.

V úvodní kapitole – román začíná rokem 1896 -  líčí Setzwein jak na sebe naráží česká provincie a světově zkušená šlechta. Druhá kapitola popisuje dění v prosinci roku 1899. Kosmopolitická atmosféra, která vládla v rodině Coudenhove-Kalergi, přitahuje přátele z daleka za českými hranicemi. Jeden indický host, který se v zámku zdržoval po delší čas, se zabýval myšlenkou panislamismu. Tento indický exot v české provincii podnítil Richarda, hraběte Coudenhove-Kalergi k tomu, aby zformuloval své panevropské myšlenky a dále se jim věnoval.

V pasážích, tvořící přechody mezi kapitolami, odhalil autor své myšlenky, které na 448 stránkách zhmotňují pohnutou historii jedné mimořádné rodiny a utvářejí tak citlivě napsanou knihu. Po hodinovém čtení podepisoval Bernhard Setzwein svou knihu a byl pro mnohé návštěvníky žádaným partnerem pro krátký rozhovor.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB