Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

20. April 2018

Exkursion des CeBB mit Zdeněk Procházka

Das Centrum Bavaria Bohemia veranstaltete letzten Samstag eine Exkursion auf den Spuren von ehemaligen Glasschleifen, Glashütten und Hammerwerken im angrenzenden Böhmischen Wald.
Erfreulich groß war das Interesse an der Exkursion, zu der das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zusammen mit der Tschechische Agentur für Natur- und Landschaftsschutz und dem Geschichtsforscher, Verleger und Autor Zdeněk Procházka am letzten Samstag in die Nachbarregion Tachov (Tachau) eingeladen hatte. CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger begrüßte an die 50 Teilnehmer der bayerischen und tschechischen Seite, freute sich über den großen Zuspruch und dankte den Mitorganisatoren für die kurzfristige Vorbereitung.   

Ähnlich wie auf der bayerischen Seite reihten sich im angrenzenden Český les (Böhmischer Wald) Mühlen, Glasschleifen, Hammerwerke, Glas- und Eisenhütten an den Bachläufen, die in der Zeit zwischen dem späten 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts als Vorboten der Industriegeschichte für wirtschaftlichen Aufschwung sorgten. Erste Station der Erkundungstour war der einstige, 1716 erbaute Eisenhammer Hochofen bei Přimda (Pfraumberg). 150 Jahre lang verhütteten mehrere Generationen aus den nahegelegen Erzgruben Eisenerz zu Roheisen und verarbeiteten es zu landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen. Mitte des 19. Jahrhunderts rentierte sich die Eisenproduktion nicht mehr. Hier, wie an vielen anderen Orten im Český les, erhofften sich die Besitzer mit dem Umbau zu einer Glashütte ein neues Auskommen. Doch die Produktion von Tafelglas und gegossenem Glas endete 1925 schon nach fünfzig Jahren. Tomáš Peckert, Geschäftsführer des Naturschutzgebiets CCHO Český les, leitete den Blick der Gäste auf die Natur, die von allen Standorten Besitz ergriffen hat. Aus den Ruinen entwickeln sich Inseln von Biotopen und Rückzugsorten für Fauna und Flora.     

Dank des schier unerschöpflichen regionalgeschichtlichen Wissens und der detailreichen Schilderungen von Zdeněk Procházka war es den Teilnehmer der Erkundungstour leicht sich vorzustellen, welch lebendige und mit härtester Arbeit verbundene Orte die besuchten Ruinen einst waren.  Er hat eine Publikation in Vorbereitung, in der die 300 existierenden Mühlen, Hammerwerke, Eisenhütten, Glasschleifen und Papierwerke in der Region Tachov beschrieben werden. Keine einzige davon hat als Produktionsstätte überlebt, 170 davon sind verfallen, 50 sind ohne Funktion, bei 5 gibt es noch Reste der Einrichtung und die übrigen werden privat, gastronomisch oder touristisch genutzt.   

Nach einem Abstecher zum Friedhof in Svatá Kateřina (St. Katharina) mit Grabsteinen früherer Mühlenbesitzer ging es weiter zur Oberen Maxmühle, einer mitten im Wald versteckten Idylle, die immer mehr verfällt. „Wenn ich mir die Fotos anschaue, die ich bei meinem ersten Besuch vor dreißig Jahren archivierte und mit dem heutigen Zustand vergleiche, dann wird deutlich, wie der Zahn der Zeit an den Besitztümern nagt: Mauern verfallen, Gebäudeumrisse verschwinden, Wasserräder brechen zusammen, Antriebswellen verschwinden und die Natur überwuchert bald alles.“   

Über den Eisenhammer Reichenthal (Hraničky) und dem Denkmal Neulosimthal ging es zur letzten Station, der Ernestinen-Schleife (Arnoštova leštírna), in der die schweren Maschinen zur Glasherstellung, von einem Holzdach geschützt, für die Nachwelt erhalten bleiben. Mit kräftigen Applaus bedankte sich die Gruppe für den vom CeBB organisierten und von Zdeněk Procházka geführten Ausflug in die vorindustrielle Zeit.

20. April 2018

Exkurze CeBB se Zdeňkem Procházkou

Centrum Bavaria Bohemia pořádalo minulou sobotu exkurzi po stopách bývalých brusíren skla, sklářských hutí a kováren v příhraniční oblasti Českého lesa.
Potěšitelně velký byl zájem o exkurzi, na kterou zvalo minulou sobotu Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) společně s Českou agenturou pro ochranu přírody a krajiny a historikem, nakladatelem a autorem Zdeňkem Procházkou do sousedního regionu Tachovska. Vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofinger přivítala na 50 účastníků české a bavorské strany, vyslovila potěšení z velké odezvy a poděkovala spoluorganizátorům za přípravu akce.

Podobně jako na bavorské straně se i v příhraniční oblasti Českého lesa podél potoků řadily za sebou mlýny, brusírny skla, kovárny, sklárny a železárny, které se v době mezi pozdním 17. stoletím až do konce 19. století jako poslové průmyslových dějin postaraly o hospodářský rozmach oblasti. První zastávkou průzkumného výletu byla někdejší vysoká pec a hamr u Přimdy, postavená v roce 1716. Během 150 let zde několik generací přetavovalo železnou rudu z blízkých rudných dolů na surové železo a zpracovávalo jej na zemědělské nářadí a stroje. V polovině 19. století se výroba železa již nevyplácela. Zde, jako na mnoha jiných místech v Českém lese vkládali majitelé své naděje do přestavby na sklářskou huť. Přesto však skončila výroba tabulového a litého skla již po 50 letech. Tomáš Peckert, jednatel chráněné krajinné oblasti CHKO Český les, usměrnil pohled hostů na přírodu, která si všechna stanoviště přivlastnila. Z ruin se vytvořily ostrovy biotopů a úniková místa pro faunu a floru.

Díky téměř nevyčerpatelným znalostem historie regionu a detailnímu vyprávění Zdeňka Procházky si účastníci průzkumného zájezdu mohli snadno představit, jak živé kdysi byly navštívené ruiny, spojené s těžkou prací. Připravuje publikaci, v které bude popsáno 300 existujících mlýnů, hamrů, železáren, brusíren skla a papíren v regionu Tachova. Žádná z nich nepřežila jako výrobní místo, 170 z nich se rozpadlo, 50 je nefunkčních, u pěti ještě existují zbytky zařízení a zbývající jsou užívány soukromě, gastronomicky, nebo turisticky.

Po zajížďce na hřbitov ve Svaté Kateřině s náhrobky dřívějších majitelů mlýna šla skupina dále k Hornímu Maxovu mlýnu, idyle, skryté uprostřed lesa, který se však stále více rozpadá. "Když se podívám na fotky, které jsem archivoval při mé první návštěvě před třiceti lety a porovnám je s dnešním stavem, pak je zřejmé, jak zub času na tom majetku zapracoval: zdi se rozpadají, obrysy budov mizí, vodní kola se zřítila, náhonové hřídele mizí a příroda brzy všechno přebují."
 
Přes hamr Reichenthal (Hraničky) a památník Neulosimthal pokračovala skupina k poslední zastávce Arnoštově leštírně (Ernestinen-Schleife), ve které zůstanou těžké stroje k výrobě skla, chráněny dřevěnou střechou, zachovány pro okolní svět. Skupina poděkovala mohutným potleskem za výlet do předindustriálního světa, organizovaný Centrem Bavaria Bohemia a vedený Zdeňkem Procházkou.

Fotogalerie • Fotogalerie

Mit großem Interesse verfolgten die Exkursionsteilnehmer die Informationen von Zdeněk Procházka, rechts im Vordergrund |
In der Ernestinen-Schleife (Arnoštova leštírna) mussten sich die Glasmacher mit schweren Maschinen schinden |
Zdeněk Procházka, rechts im Bild, erläutert die Geschichte der Eisenhütte Hochofen bei Přimda (Pfraumberg). Nur mehr Mauerreste sind zu sehen. Links im Bild Tomáš Peckert, Geschäftsführer des Naturschutzgebiets CCHO Český les |
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB