Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

09. April 2018

KoOpf-Shuttle zur Kunst

Exkursion von Cham zum Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf und Luftmuseum Amberg.
Über 20 Mitglieder und Partnerorganisationen umfasst das oberpfälzische Netzwerk KoOpf an Kultur- und Kunsteinrichtungen aus der gesamten Oberpfalz, darunter Amberg, Schwandorf, Cham und Furth im Wald. Für diese Kulturkooperative, in der Jugendkunstschulen, Museen, Kunst- und Kulturvereine zusammenarbeiten, steht der Name KoOpf. Seit der Gründung 1999 versteht sich KoOpf auch als „grenz- und genreüberschreitend“, so gehören die Art Centrum Galerie 4 in Cheb, die Galerie der Gebrüder Spillar in Domazlice und die Galerie Klattau/Klenova in Klatovy und selbst das niederbayerische Bild-Werk Frauenau mit dazu. Ziel ist, die Oberpfalz und das angrenzende Böhmen als spannenden Raum für zeitgenössische Kunst darzustellen und zu stärken. Die Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktivitäten der  in KoOpf zusammengeschlossenen Partner werden in einer gemeinsamen Broschüre vorgestellt, die dank der Förderung des Bezirks Oberpfalz zweisprachig, deutsch und tschechisch, erscheinen kann. In der fast 50-seitigen Broschüre finden sich die Jahresprogramme der 20 Mitglieder, darunter auch das Museum SPUR Cham, die Städtische Galerie Cordonhaus Cham und der KunstBetrieb Cham. Die KoOpf-Programme liegen kostenlos in den beteiligten Einrichtungen, bei Tourist-Infos etc. aus.

Eine der kommenden Aktionen im Rahmen von KoOpf ist ein Kunst-Shuttle am Sonntag, den 22. April von Cham zum Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf und zum Luftmuseum Amberg. Die Exkursion folgt der Idee, die Kunstorte in der Oberpfalz sichtbar zu vernetzen.

Abfahrt am 22.4. ist um 13 Uhr vom Parkplatz Stadellohe in Cham. Der Bus fährt zunächst zum Oberpfälzer Künstlerhaus Kebbelvilla in Schwandorf, dort findet eine Führung mit Andrea Lamest, der Leiterin des Hauses, durch die Ausstellung „regarding: paper“ statt sowie eine Besichtigung der Ateliers im Oberpfälzer Künstlerhaus. Die Ausstellung regarding: paper stellt zeitgenössische Positionen vor, in denen Papier als Arbeitsmaterial eine wesentliche Rolle einnimmt. Das Medium Papier ist in unterschiedlichen Ausprägungen in der aktuellen Kunst präsent, eine beachtliche Spannbreite wird von den vier Künstlerinnen und Künstlern Nicola Müller, Cut-Out (München), Renate Höning, Collage sowie Schnitt- und Fadenbilder (Regensburg), Reinhard Wöllmer, Farbrelief und Zeichnung (Nürnberg) sowie Pavel Trnka, Zeichnung (Prag) im Oberpfälzer Künstlerhaus vertreten sein. Vom Oberpfälzer Künstlerhaus fährt das Kunst-Shuttle weiter zum Luftmuseum Amberg, wo dessen Leiter Wilhelm Koch durch das außergewöhnliche Haus und speziell die Ausstellung „PULSE  -  Isabelle & Alexis, Paris“ führen wird. Die beiden kreativen Fotografen fangen geheimnisvolle Landschaften auf der ganzen Welt ein - von Marokko bis in die USA, von der Türkei bis nach Norwegen - und setzen bunte Wolken in diese Bilder ein. Das schafft eine lebendige, ephemere Szenerie.

Der Fahrpreis für die Bus-Exkursion von Cham nach Schwandorf und Amberg am 22.4. beträgt 10.- €, die im Bus zu entrichten sind. Info und Anmeldung zur Shuttlefahrt bitte im Cordonhaus Cham unter Tel. 0 9971/8579 420 oder cordonhaus@cham.de.

09. April 2018

KoOpf shuttle bus za uměním

Exkurze z Chamu do Hornofalckého domu umělců Schwandorf a do Vzdušného muzea Amberg.
Více než 20 členů a partnerských organizací zahrnuje hornofalcká síť KoOpf z řad kulturních a uměleckých zařízení z celého regionu Horní Falc, mj. z Ambergu, Schwandorfu, Chamu a Furthu im Wald. Tato kulturní kooperace, v rámci které spolupracují umělecké školy pro mládež, muzea, umělecké a kulturní spolky, nese název KoOpf. Od svého založení v roce 1999 se KoOpf vnímá také jako „přeshraniční a nadžánrová síť“, spadají sem tedy také Art Centrum Galerie 4 v Chebu, Galerie bratří Špillarů v Domažlicích a Galerie Klatovy/Klenová a dokonce dolnobavorský spolek Bild-Werk Frauenau. Cílem je prezentovat a upevňovat Horní Falc a sousední Čechy jako poutavý prostor pro současné umění. Výstavy, kulturní akce a aktivity partnerů spadajících pod KoOpf jsou představeny ve společné brožuře, která je díky podpoře ze strany Hornofalckého kraje vydávána dvojjazyčně - v českém a německém jazyce. V této téměř 50-stránkové brožuře zájemci naleznou roční programy 20 členů, mezi nimi také Muzea SPUR Cham, Městské galerie Cordonhaus Cham a umělecké školy KunstBetrieb Cham. Programy KoOpf jsou bezplatně k odběru v zúčastněných zařízeních, v turistických informacích atd.

Jedna z plánovaných akcí v rámci KoOpf je umělecký shuttle bus v neděli 22. dubna z Chamu do Hornofalckého domu umělců Schwandorf a do Vzdušného muzea Amberg. Exkurze sleduje myšlenku viditelně propojit umělecká místa v Horní Falci.

Odjezd dne 22. 4. je v 13 hodin z parkoviště Stadellohe v Chamu. Autobus jede nejdříve do Hornofalckého domu umělců Kebbelvilla ve Schwandorfu, zde se bude konat komentovaná prohlídka výstavy „regarding: paper“ s Andreou Lamest, ředitelkou zařízení, a návštěva ateliérů v Hornofalckém domě umělců. Výstava regarding: paper představuje současné pozice, ve kterých zaujímá papír jako pracovní materiál zásadní roli. Médium papír je v různých výrazech přítomné v aktuálním umění, čtyři umělkyně a umělci - Nicola Müller, cut-out (Mnichov), Renate Höning, koláž a stříhání a nitkové obrazy (Řezno), Reinhard Wöllmer, barevný reliéf a kresba (Norimberk) a Pavel Trnka, kresba (Praha) zastupují v Hornofalckém domě umělců úctyhodný umělecký záběr. Z Hornofalckého domu umělců pojede umělecký shuttle bus dále do Vzdušného muzea Amberg, kde jeho ředitel Wilhelm Koch provede návštěvníky těmito neobyčejnými prostory a speciálně výstavou „PULZY  -  Isabelle & Alexis, Paříž“. Tito dva kreativní fotografové zachycují tajemné krajiny z celého světa - od Maroka až po USA, od Turecka až po Norsko - a do těchto obrazů zasazují pestrobarevná oblaka. To vytváří živou, pomíjivou scenerii.

Cena jízdného za autobusovou exkurzi z Chamu do Schwandorfu a Ambergu dne 22. 4. činí 10.- €, jízdné se hradí v autobusu. Informace a přihlášky k výletu shuttle busem v galerii Cordonhaus Cham na tel. +49 9971/8579 420 nebo cordonhaus@cham.de.
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB