Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

26. März 2018

31. Wurzer Sommerkonzerte - „Ja Ka Scha – So ist das Leben“

Bunt wie ein Osternest und facettenreich wie das Leben gestaltet sich das Programm der diesjährigen WURZER SOMMERKONZERTE von Klassik über Romanzen zur Moderne, von Csárdás, Klezmer, Jazz bis zu feuriger Roma-Musik.
Mit dem „Zauber der Oboe“ am 28. Juli eröffnen Jan Adamus und sein Ensemble die Konzertsaison und damit zugleich den „Tschechischen Musiksommer“. Jan Adamus ist einer der führenden tschechischen Oboisten und ein Magier der Atemkunst. Er spielt minutenlang, ohne Luft zu holen.

Für den „Tschechischen Musiksommer“ in Wurz haben erlesene Ensembles Werke von Dvořák, Janáček, Suk, Smetana und Kodály im Gepäck: das Sedláček Quartett mit dem Oboisten Lukas Pavlíček, das Prager Škampa Quartett mit dem Klarinettisten Ib Hausmann, der neben einer eigenen Komposition auch Mozarts berühmtes Klarinettenquintett A-Dur zu Gehör bringt, das Pro Arte Streichtrio aus Prag und das Dvořák Klaviertrio.

Die Preisträger des Streichquartett-Wettbewerbs von Bordeaux 2016, das litauische Mettis Quartett, bringen Werke von Haydn, Beethoven, Schostakowitsch zu Gehör und stellen den Komponisten ihrer Heimat Anatolijus Šenderovas vor.

Romantisch wird es, wenn uns die Klaviervirtuosinnen Alexandra Mikulska in „Liebesträume“ mit Werken von Liszt und Chopin und Elzbieta Mazur in die „grenzenlose Fantasie“ von Chopin und Schumann entführen.

Zu einem besonderen Abend sind Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte und andere Helfer eingeladen. Sie treten an, um Leben zu retten und müssen oft psychische Belastungen verarbeiten. Das geht auch mit Hilfe von Musik! Prof. Thomas Loew, Universitätsklinikum Regensburg, gibt Hilfestellung für die Selbstheilung bei posttraumatischen Belastungsstörungen, begleitet vom Ferrara Duo mit Stefan Conradi, Gitarre, und Annina Holland-Moritz, Fagott.

Mit Gesa Hoppe, Mezzosopran, Klaus Schöpp, Flöte, und Katharina Hanstedt, Harfe, begeben wir uns auf Entdeckungsreisen durch impressionistische Klangwelten im Garten des historischen Pfarrhofs in Wurz. Naturstimmungen laden das Publikum zum Träumen ein mit Werken von Ibert, Bozza und Roussel, doch die unheimliche Schönheit des „Andreasgarten“ lässt auch in Wurz die Erde ein bisschen erbeben und rüttelt wach. Inspiriert von der Gefahr des Andreasgrabens in Kalifornien hat die Komponistin Ursula Mamlok mit ihrer einfallsreichen, emotionalen Klangsprache Naturerlebnis zur Metapher für Brüche im eigenen Leben in Musik gefasst. Lesung und Filmauszüge begleiten den Abend.

Die Liebhaber von Gypsy Musik werden bei Foaie Verde und bei „Klezmer pur“ mit Georg Winkler auf ihre Kosten kommen. Das ganze Spektrum feuriger Melodien voll Liebe, Lust und Leidenschaft und die Vielfalt der Folklore osteuropäischer Völker erklingt beim Abschlusskonzert mit Boris Lichtman und seinem Ensemble JaKaScha – „So ist das Leben“!

26. März 2018

31. letní koncerty ve Wurzu - „Ja Ka Scha – takový je život"

Pestrý jako velikonoční košík a ve své mnohotvárnosti bohatý jako život – tak je koncipován program letošních LETNÍCH KONCERTŮ WURZ. Od klasiky přes romance, od čardáše, klezmeru, jazzu až k ohnivé romské hudbě.
Koncertem "Kouzlo hoboje" dne 28. července otevře Jan Adamus a jeho soubor koncertní sezonu a tím zároveň i "České hudební léto". Jan Adamus je jedním z předních českých hobojistů a kouzelník s dechem. Dokáže hrát celé minuty, aniž by se potřeboval nadechnout.

Pro "České hudební léto" ve Wurzu mají vybrané soubory připraveny díla Dvořáka, Janáčka, Suka, Smetany a Kodályho. Budou to Sedláčkovo kvarteto s hobojistou Lukášem Pavlíčkem, pražské Škampovo kvarteto s klarinetistou Ib Hausmannem, který kromě vlastních skladeb nabídne k poslechu i Mozartovo slavné klarinetové kvinteto A dur, Smyčcové trio Pro Arte z Prahy a Dvořákovo klavírní trio.

Nositel ceny soutěže smyčcových kvartet z Bordeaux 2016, litevské Kvarteto Mettis nabídne k poslechu díla Haydna, Beethovena, Šostakoviče a představí skladatele své vlasti Anatolijuse Šenderovase.

Bude to romantické, když nás unesou klavírní virtuózky Alexandra Mikulska ve „Snech lásky“ s díly Lista a Chopina a Elzbieta Mazur do „bezmezné fantazie“ od Chopina a Schumanna.

Na tento neobyčejný večer jsou pozváni požárníci, policisté, záchranáři a další pomocníci. Ti zasahují, aby zachránili životy a musí často zvládnout psychické zátěže. To jde také s pomocí hudby! Prof. Thomas Loew, Universitätsklinikum Regensburg, poskytuje pomoc pro samoléčbu při posttraumatických zátěžových poruchách, v doprovodu Ferrara Duo se Stefanem Conradim, kytara, a Aninou Holland-Moritz, fagot.

Gezou Hoppe, mezzosoprán, Klausem Schöppem, flétna a Katharinou Hanstedt, harfa, se vydáme na objevitelské cesty přes impresionistické zvukové dálavy v zahradě historického Farního dvora ve Wurzu. přírodní nálady zvou publikum ke snění při poslechu děl od Iberta, Bozzy a Roussela, avšak děsivá krása "Andreasovy zahrady" i ve Wurzu trochu zatřese zem a vyburcuje z letargie. Inspirována Sanandreasovým zlomem v Kalifornii vytvořila skladatelka Ursula Mamlok svým nápaditým emocionálním zvukovým jazykem z přírodního zážitku metaforu pro zvraty ve vlastním životě v hudbě. Večer je doprovázen čtením a úryvky z filmu.

Milovníci romské hudby si přijdou na své při Foaie Verde a "Klezmer pur" s Georgem Winklerem. Celé spektrum ohnivých melodií, plných lásky, radosti a vášně a rozmanitost folkloru východoevropských národů zazní při závěrečném koncertu s Borisem Lichtmanem a jeho souborem JaKaScha – „Takový je život“!
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB