Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

21. März 2018

Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Das Depot ist fertig! Übergabe des historischen Österreicher Stadels von der Stadt Regensburg an den Freistaat Bayern am 9. April 2018
Die Stadt Regensburg übergibt den Österreicher Stadel an den Freistaat Bayern - fertig zum Einzug für das Depot des Museums der Bayerischen Geschichte. Das historische Gebäude an der Donaulände wurde in den vergangenen beiden Jahren saniert und für die Zwecke des Museums entsprechend ausgerüstet.

Bei der feierlichen Übergabe von der Stadt Regensburg an den Freistaat Bayern wird bereits Objekt Nr. 1 einziehen: der monumentale Wandteppich aus dem Plenarsaal des Bayerischen Landtags, der mit seinen knapp 7 x 7 Metern zu den größten Exponaten des künftigen Museums zählt.

Im Österreicher Stadel, einem denkmalgeschützten Lagergebäude in direkter Nachbarschaft zum neuen Museum der Bayerischen Geschichte, entstand dessen zweite Herzkammer: das Depot für die Sammlung. Das Gebäude wurde saniert und mit moderner Lagertechnik ausgerüstet. Die vielen Objekte und Spenden aus der Bevölkerung, die bereits ihren Weg in die Museumssammlung gefunden haben, werden dort verwahrt und stehen für die vielfältigsten Präsentationen bereit.

21. März 2018

Muzeum bavorských dějin v Řeznu

Úschovna je hotova! Předání historické Rakouské stodoly městem Řezno Svobodnému státu Bavorsko dne 9. dubna 2018.
Město Řezno předá Rakouskou stodolu Svobodnému státu Bavorsko – hotovou k nastěhování jako depozitář Muzea bavorských dějin. Historická budova u dunajského přístaviště byla v uplynulých dvou letech sanována a pro účely muzea odpovídajícím způsobem vybavena. 

Při slavnostním předání městem Řezno Svobodnému státu Bavorsko se již nastěhuje objekt č. 1 - monumentální nástěnný koberec z plenárního sálu zemského sněmu, který patří svou velikostí téměř 7 x 7 m k největším exponátům budoucího muzea. 

V Rakouské stodole, památkově chráněné skladištní budově v přímém sousedství nového Muzea bavorských dějin, tak vznikla jeho druhá srdeční komora – depozitář sbírky. U budovy byla provedena sanace a byla vybavena moderní skladovací technikou. Množství objektů a darů od obyvatelstva, které již našly svou cestu do muzejní sbírky bude zde uschováno a připraveno pro nejrozmanitější prezentace.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB