Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

04. Dezember 2017

14. Mitgliederversammlung am 26.11.17

Bavaria Bohemia e.V. kann bei der 14. Mitgliederversammlung am 26.11.2017 auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der Verein peilt die 500-Mitglieder-Marke an
„Im zurückliegenden Jahr hat das CeBB hochinteressante Projekte erfolgreich realisiert und sein Renommee als grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe erneut gesteigert.“ Dieses Fazit zog am vergangenen Sonntag Gabi Dlubal, 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V, die in Vertretung von Vorsitzender Irene Träxler den Jahresbericht bei der 14. Mitgliederversammlung des Trägervereins des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) vorstellte. 

Stellv. Landrat Arnold Kimmerl überbrachte die Grüße des Landrats und unterstrich in seinem Grußwort die wichtige Rolle des CeBB für die Region,  den Landkreis Schwandorf und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen von Gabi Dlubal stand der Dank an die 487 Mitglieder, an den Vorstand, an die ehrenamtlich Tätigen, an die Sponsoren, an das Kuratorium, an die unterstützenden Kommunen, an die europäischen, bayerischen, deutschen und tschechischen Förderpartner, die Kulturstiftung und an das sehr engagierte Mitarbeiterteam mit Hans Eibauer an der Spitze.   Schatzmeister Josef Braun erläuterte im Kassenbericht die Finanzlage des Vereins, die auf einem Mehrsäulenmodell beruht. Die wichtigsten Pfeiler der Finanzierung des CeBB waren in 2017 der Freistaat Bayern, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, die EU-ETZ-Förderung, die kommunale Seite mit Landkreis Schwandorf, Stadt Schönsee, weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten, das Sponsoring von Unternehmen im Partnerkreis aus Unternehmen, Spenden und Mitgliedsbeiträge. Große Bedeutung hat für das CeBB das Engagement der ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder, die nach einer Zusammenstellung von Erich Schlicker vom 01.07.16 bis 30.06.17 insgesamt 841,75  Stunden leisteten. Die Bereitschaft, an Samstagen und Sonntagen und bei Veranstaltungen freiwilligen Dienst zu machen, ist den Mitgliedern hoch anzurechnen.  

CeBB-Leiter Hans Eibauer gab der Versammlung einen umfassenden Bericht über die Umsetzung der Projekte dieses Jahres. Bei den beiden vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projekten  „Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen“ und „Kulturfrühling bunt“ profitierten sehr stark partnerschaftlich verbundene Schulen, aber auch lange Jahre erfolgreiche und in der Region beliebte Veranstaltungsformate, wie das bayerisch-böhmische Volkstanztreffen und die Musik- und Biernacht. Mit dem Projekt „Kulturregion Bayern-Böhmen 2017“ realisierte das CeBB erstmals ein vom Finanzministerium gefördertes Programm. Am Schluss seines Berichts freute sich Hans Eibauer, dass der Vorstand rechtzeitig die Weichen stellte und Dr. Veronika Hofinger ab Januar kommenden Jahres die Leitung des CeBB übernehmen wird. Sie kennt aus ihrer früheren Tätigkeit als LAG-Regionalmanagerin und einer zweijährigen Teilzeitmitarbeit in den Anfangsjahren im CeBB die Zielsetzung des Hauses, die mit der Übernahme der Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit eine bedeutende Erweiterung erfuhr.

Dr. Veronika Hofinger, seit September als stellv. Leiterin im CeBB tätig, ist seit ihren ersten Wochen dabei, zusammen mit dem Team das Programm und die Projekte 2018 vorzubereiten. Sie gab der Mitgliederversammlung eine Vorschau auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr, beim Projekt „Barockregion Bayern Böhmen“ auf den dreijährigen Zeitraum bis zum Herbst 2020.  2018 wird das CeBB neben traditionellen Terminen, den Kulturtouren, den monatlichen Stammtischen, den Tschechisch-Crashkursen und der Preisverleihung Brückenbauer einen zeitgeschichtlichen Akzent setzen: Die hundert Jahre von 1918 bis 2018 sind gerade in den 8er Jahren reich an markanten historischen Ereignissen mit deutscher, tschechischer und bayerischer Dimension. Das CeBB wird diese Anlässe in Ausstellungen, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen aufgreifen.  Die zukünftige Leiterin des CeBB bat um breite Unterstützung und warb dafür, das CeBB mit seinem vielschichtigen Themenspektrum als Bereicherung für die Region zu sehen.  

Dr. Rudolf Ebneth, zusammen mit Hans Eibauer Vorstand der Kulturstiftung Bavaria Bohemia, ging kurz auf die Aufgaben der Stiftung ein und freute sich, jetzt erstmals eine vom CeBB geplante Ausstellung mit einer Zuwendung aus den Erträgen der Stiftung unterstützen zu können. Nach den ausführlichen Berichten erteilte die Mitgliederversammlung dem Schatzmeister die Entlastung. Im letzen Tagesordnungspunkt „Wünsche, Anträge, Sonstiges“ dankte Hans Eibauer Susanne Setzer und den Vorstandsmitgliedern Gabi Dlubal und Kamila Spichtinger für die Organisation der Kulturtouren, die 2018 wieder interessante Ziele ansteuern.  

04. Dezember 2017

14. členská schůze dne 26. 11. 2017

Spolek Bavaria Bohemia e.V. se mohl v rámci 14. členské schůze dne 26. 11. 2017 ohlédnout na velmi úspěšný rok. Spolek má „našlápnuto“ na 500 členů.
„V uplynulém roce CeBB úspěšně zrealizovalo velice zajímavé projekty a opět zvýšilo své renomé jako přeshraniční kulturní točna.“ Takto minulou neděli tento rok shrnula Gabi Dlubal, místopředsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V, která v zastoupení předsedkyně Irene Träxler v rámci 14. členské schůze zřizovatelského spolku Centra Bavaria Bohemia (CeBB) představila výroční zprávu. 

Místopředseda okresního úřadu Arnold Kimmerl předal pozdrav od předsedy okresního úřadu a podtrhl ve své řeči důležitou roli CeBB pro region, okres Schwandorf a přeshraniční spolupráci. Ústředními body další řeči Gabi Dlubal bylo poděkování směřované na 487 členů, na představenstvo, na pomocníky v rámci čestného úřadu, na sponzory, kuratorium, podporující obce, okresy a kraj, na evropské, bavorské, německé a české dotační partnery, na kulturní nadaci a na velice angažovaný tým spolupracovníků s Hansem Eibauerem v čele. Pokladník Josef Braun vysvětlil ve své zprávě finanční situaci spolku, která se opírá o vícepilířový model financování. Nejdůležitějšími pilíři financování CeBB byly v roce 2017 Svobodný stát Bavorsko, Česko-německý fond budoucnosti, dotace od EU z programu EÚS, komunální oblast s okresem Schwandorf, městem Schönsee, dalšími okresy a městy, sponzoring ze strany podniků z okruhu partnerů, dary a členské příspěvky. Velký význam má pro CeBB nasazení členů spolku působících v rámci čestného úřadu, kteří podle přehledu vypracovaného Erichem Schlickerem v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 odpracovali celkem 841,75 hodin. Ochota členů dobrovolně pracovat o sobotách a nedělích a při pořádání akcí je vysoce ceněna.   

Ředitel CeBB Hans Eibauer předložil na schůzi rozsáhlou zprávu o realizaci projektů v tomto roce. Z obou projektů „Kultura bez hranic - Setkávání Čechy-Bavorsko“ a „Pestré kulturní jaro“ podporovaných Česko-německým fondem budoucnosti velice výrazně profitovaly partnersky spřízněné školy, ale také dlouhé roky úspěšné a v regionu velice oblíbené kulturní akce, jako jsou česko-bavorské Setkání s lidovými tanci a Noc s hudbou a pivem. S projektem „Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017“ CeBB poprvé realizoval program podporovaný ministerstvem financí. Na konci své zprávy vyjádřil Hans Eibauer svou radost z toho, že představenstvo včas předalo kormidlo a Dr. Veronika Hofinger od ledna příštího roku převezme vedení CeBB. Ze své dřívější činnosti jako regionální manažerka lokální akční skupiny a dvouleté spolupráce na částečný úvazek v prvních letech CeBB zná vytyčené cíle centra, které zaznamenaly s převzetím koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci významné rozšíření. 

Dr. Veronika Hofinger, od září působící v CeBB jako zástupkyně ředitele, se od prvních týdnů účastní společně s týmem na přípravách programu a projektů na rok 2018. Členské schůzi předložila přehled kulturních akcí v příštím roce, v rámci projektu „Barokní region Čechy-Bavorsko“ na tříleté období do podzimu 2020.  V roce 2018 se CeBB kromě tradičních akcí, cest za kulturou, každoměsíčních štamtišů, intenzivních kurzů češtiny a udílení cen Stavitel mostů zaměří na téma současných dějin: Sto let od roku 1918 do roku 2018 je bohatých právě na významné historické události v letech končících na číslo 8 s českou, německou a bavorskou dimenzí. CeBB se bude těmto událostem věnovat v rámci výstav, přednášek a diskuzních akcí.  Budoucí ředitelka CeBB požádala o širokou podporu a přimlouvala se, aby byl CeBB se svým rozmanitým tematickým spektrem vnímán jako obohacení pro region.   

Dr. Rudolf Ebneth, tvořící společně s Hansem Eibauerem představenstvo Kulturní nadace Bavaria Bohemia, se krátce věnoval úkolům nadace a vyjádřil radost z toho, že nyní poprvé bude moci podpořit plánovanou výstavu CeBB finančním příspěvkem z výnosů nadace. Po podrobných zprávách byla členskou schůzí schválena činnost pokladníka. V rámci posledního bodu programu jednání „Přání, návrhy, ostatní“ poděkoval Hans Eibauer Susanne Setzer a členům představenstva Gabi Dlubal a Kamile Spichtinger za organizaci cest za kulturou, které v roce 2018 opět zamíří na zajímavá místa. 
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB