Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

04. April 2017

Kulturfrühling bunt - Auftakt in Neunburg vorm Wald

Die gemeinsame Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und Tandem Pilsen begann am Montag, 03.04.2017 an der Mittelschule Neunburg vorm Wald. 
Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte der Mittelschule Neunburg vorm Wald und der Partnerschule Základní škola Poběžovice schmückten zusammen den auf dem Pausenhof stehenden Baum mit mit Bändern in den deutschen und tschechischen Nationalfarben.

Farbenfroh, lebendig, fröhlich, partnerschaftlich und mit Begeisterung umgesetzt - das war der Auftakt der Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" am Montag, 03.04.17 an der Mittelschule Neunburg vorm Wald. Bis Ende Juni werden bayerische und tschechische Schüler an 36 Aktionstagen an die 50 Bäume mit Bändern in den Nationalfarben der Nachbarländer schmücken. Die Aktion wird vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordiniert, Projektpartner ist Tandem Pilsen. Sie ist ein Beitrag zum grenzüberschreitenden Deutsch-Tschechischen Kulturfrühling 2017.

Schüler und Lehrkräfte der Mittelschule Neunburg v.W. und ihrer tschechischen Partnerschule, der Základní škola Poběžovice / Ronsberg, gestalteten die Auftaktveranstaltung "Kulturfrühling bunt" mit Sprachanimation, gemeinsamen Musikstücken und Tänzen. Die Kreativität und die Begeisterung der Beteiligten machten deutlich, dass aus der vor zwei Jahren begonnenen Zusammenarbeit der Schulen mittlerweile eine herzliche Freundschaft geworden ist. Miroslava Šebestová, die mit Bürgermeister Hynek Říha, Schulleiter Petr Lehner und zahlreichen Schülern aus Poběžovice gekommen war, und die Rektorin der Mittelschule Irene Träxler begrüßten und führten durch das abwechslungsreiche Programm. Die Schülerinnen und Schüler der 9M aus Neunburg und der 8. Klasse der Schule aus Poběžovice zeigten mit einem deutsch-tschechischen Dialog ihre Sprachkenntnisse in der Nachbarsprache.

"Doch warum schmücken wir heute eigentlich Bäume mit Bändern in unseren Nationalfarben?", fragte Schulleiterin Irene Träxler in die Runde der Schüler. "Um die Freundschaft zwischen deutschen und tschechischen Schülern zu fördern" und "Um an das 20-jährige Jubiläum der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung zu erinnern" antworteten die Jugendlichen. Und tatsächlich: Die Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" ist ein Beitrag zum Deutsch-Tschechischen Kulturfrühling 2017, der anlässlich des Jahrestages ausgerufen wurde. Daran beteiligen sich 36 bayerische und tschechische Schulen sowie zwei Kindergärten. Bis Juni werden an die 50 Bäume gemeinschaftlich geschmückt werden und die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen symbolisieren. Koordiniert wird die Aktion vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), tschechischer Partner ist das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen. Förderpartner sind der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und der Landkreis Schwandorf.    

Den hohen Stellenwert dieses Schulprojektes und der deutsch-tschechischen Beziehungen für die Region unterstrichen mit ihrer Anwesenheit auch Landrat Thomas Ebeling und Martin Birner, Bürgermeister der Stadt Neunburg v.W. und Schulverbandsvorsitzender. Zum Auftakt gekommen waren ebenfalls der Leiter von Tandem Pilsen Jan Lontschar, Schulamtsdirektor Georg Kick, Bürgermeister aus der Region, Vertreter der beteiligten Schulen und Hans-Joachim Roggenbuck von der Firma MERO Germany AG, die das Schulprojekt als Werbepartner des CeBB ebenfalls unterstützt. Dieses wurde von Leiter Hans Eibauer und Maika Victor-Ustohal, Koordinatorin der Aktion, vertreten.  

Höhepunkt der Auftaktveranstaltung war das Schmücken von drei Bäumen auf dem Schulhof. Neben den Schülern kletterten natürlich auch die Ehrengäste auf die Leiter, um ein farbiges Fähnchen an einem der Bäume zu befestigen. Am selben Tag fanden weitere Aktionstage in Furth im Wald, Prag und Rokycany statt. 

Presse-Echo:
Bericht / zpráva - Oberpfalz TV - 04.04.17

04. April 2017

Pestré kulturní jaro - zahájení v Neunburgu vorm Wald

Společná umělecká akce Centra Bavaria Bohemia (CeBB) a Tandemu Plzeň "Pestré kulturní jaro" začala v pondělí 3. 4. 2017 na základní škole Neunburg vorm Wald.
Žáci a učitelský sbor základní školy Mittelschule Neunburg vorm Wald a partnerské Základní školy Poběžovice společně ozdobili strom stojící v areálu školy stuhami v českých a německých národních barvách.

Pestrobarevné, živé, radostné, partnerské a realizované s nadšením - takové bylo zahájení umělecké akce "Pestré kulturní jaro" v pondělí 3. 4. 2017 na základní škole Mittelschule Neunburg vorm Wald. Do konce června budou bavorští a čeští žáci v rámci 36 akčních dní zdobit téměř 50 stromů stuhami v národních barvách sousedních zemí. Akce je koordinována Centrem Bavaria Bohemia (CeBB), projektovým partnerem je Tandem Plzeň. Akce je příspěvkem k přeshraničnímu Česko-německému kulturnímu jaru 2017.

Žáci a vyučující základní školy Mittelschule Neunburg v.W. a jejich české partnerské školy, Základní školy Poběžovice, uspořádali úvodní akci "Pestré kulturní jaro" s jazykovou animací, společnými hudebními a tanečními představeními. Kreativita a nadšení účastníků zřetelně ukázaly, že se ze spolupráce mezi školami započaté před dvěma lety mezitím rozvinulo srdečné přátelství. Miroslava Šebestová, která přijela společně se starostou Hynkem Říhou, ředitelem školy Petrem Lehnerem a velkým množstvím žáků z Poběžovic, a ředitelka bavorské školy Irene Träxler přivítaly hosty a provedly je rozmanitým programem. Žákyně a žáci třídy 9M z Neunburgu a 8. třídy Základní školy Poběžovice ukázali při česko-německém dialogu své jazykové znalosti v oblasti jazyka svého souseda. 

"Proč ale dnes vlastně zdobíme stromy stuhami v našich národních barvách?", ptala se ředitelka školy Irene Träxler směrem k žákům. "Abychom podpořili přátelství mezi českými a německými žáky" a "Abychom si připomněli 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace", odpověděli žáci. A skutečně: Umělecká akce "Pestré kulturní jaro“ je příspěvkem k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017, který byl naplánován u příležitosti tohoto výročí. Účastní se ho 36 českých a bavorských škol a dále dvě mateřské školy. Do června bude společně ozdobeno téměř 50 stromů, které budou symbolizovat živost česko-německých vztahů. Akce je koordinována Centrem Bavaria Bohemia (CeBB), českým partnerem je Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Dotačními partnery jsou Česko-německý fond budoucnosti a okres Schwandorf.

Velký význam tohoto školního projektu a česko-německých vztahů pro region zdůraznili svou přítomností také vedoucí okresního úřadu Thomas Ebeling a Martin Birner, starosta města Neunburg v.W. a předseda svazu škol. Na zahájení akce přišli také ředitel Tandem Plzeň Jan Lontschar, ředitel školského úřadu Georg Kick, starostové z regionu, zástupci zúčastněných škol a Hans-Joachim Roggenbuck ze společnosti MERO Germany AG, která rovněž podporuje tento školní projekt jako reklamní partner CeBB. Ten byl zastoupen svým ředitelem Hansem Eibauerem a Maikou Victor-Ustohal, koordinátorkou akce.   
Vrcholem úvodní akce bylo ozdobení tří stromů na nádvoří školy. Kromě žáků šplhali na žebříky samozřejmě také čestní hosté, aby připevnili barevné stužky na jeden ze stromů. Ve stejný den se konaly další akční dny ve Furthu im Wald, Praze a Rokycanech. 

Ohlas v tisku: 
Bericht / zpráva - Oberpfalz TV - 04.04.17

Fotogalerie • Fotogalerie

Bänder in den Nationalfarben symbolisieren die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen. | Stuhy v národních barvách symbolizují živost česko-německých vztahů.
Gruppenfoto der Beteiligten aus Neunburg und Poběžovice. | Skupinová fotografie účastníků z Neunburgu a Poběžovic.
Eine kleine Unterhaltung in der Nachbarsprache geht den Schülern schon ganz gut von den Lippen. | Drobná konverzace v jazyce svého souseda jde žákům již pěkně od pusy.
Miroslava Šebestová, Lehrerin aus Poběžovice, begrüßt gemeinsam mit den Schülern die Gäste. | Miroslava Šebestová, učitelka z Poběžovic, vítá společně se žáky hosty akce.
"Warum schmücken wir heute eigentlich Bäume in den Nationalfarben?", fragt Schulleiterin Irene Träxler in die Runde der Schüler. | "Proč dnes vlastně zdobíme stromy stuhami v našich národních barvách?", ptala se ředitelka školy Irene Träxler směrem k žákům.
Unter den Ehrengästen ist Landrat Thomas Ebeling (1.v.r) und Bürgermeister Martin Birner (Mitte). | Mezi čestnými hosty byl vedoucí okresního úřadu Thomas Ebeling (1. zprava) a starosta Martin Birner (uprostřed).
Auch für diese beiden Partnerschulen ist Musik ein verbindendes Element. | I pro tyto dvě partnerské školy je hudba spojujícím článkem.
Höhepunkt der Auftaktveranstaltung war das gemeinsame Schmücken von drei Bäumen vor der Mittelschule. | Vrcholem úvodní akce bylo společné zdobení tří stromů před budovou školy.
Da durften natürlich auch Bürgermeister Martin Birner (links) und Landrat Thomas Ebeling nicht fehlen. | Nemohli zde samozřejmě chybět ani starosta Martin Birner (vlevo) a vedoucí okresního úřadu Thomas Ebeling.
Projektpartner in Aktion: CeBB-Leiter Hans Eibauer (vorn) und Tandem-Leiter Jan Lontschar. | Projektoví partneři v akci: Ředitel CeBB Hans Eibauer (vpředu) a ředitel Tandemu Jan Lontschar.
Die bunten Fähnchen machen auf den Deutsch-Tschechischen Kulturfrühling aufmerksam. | Pestrobarevné stužky upozorňují na projekt Česko-německé kulturní jaro.
Zum Abschluss tanzen Schüler und Lehrer gemeinsam um einen der Bäume. | Na závěr žáci a učitelé společně tančili kolem jednoho ze stromů.
Ausgelassene Freude über eine herzliche Partnerschaft zwischen den beiden Schulen. | Veliká radost ze srdečného partnerství těchto dvou škol.
Einer von fast 50 Bäumen, die bis Ende Juni auf bayerischer und tschechischer Seite geschmückt werden. | Jeden z téměř 50 stromů, které budou ozdobeny do konce června na české a bavorské straně.
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,33 MB / 3,53 MB