Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

07. März 2017

Kaiser Karl IV. verabschiedet sich mit grandiosem Erfolg aus Nürnberg

Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2016/17 „Karl IV.“ ist am Sonntagabend zu Ende gegangen: 100.362 Besucher haben die umfangreiche Schau in Nürnberg gesehen, die anlässlich des 700. Geburtstages zunächst in der Nationalgalerie in Prag und seit dem 20. Oktober 2016 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen war.
Der bayerische Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle zeigt sich begeistert: „Die erste Bayerisch-Tschechische Landesaustellung war ein voller Erfolg. Unter der bewährten Federführung des Hauses der Bayerischen Geschichte wurde der Böhmenkönig und deutsche Kaiser Karl IV., der Vater der Goldenen Bulle von 1356, dabei als Brückenbauer zwischen Tschechien und Bayern sehr anschaulich präsentiert. Die Ausstellung ist das prominenteste Projekt der Vereinbarung zur kulturellen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien. Die daran beteiligten Einrichtungen haben diese historisch hoch interessante Persönlichkeit in ihren vielfältigen Facetten lebendig werden lassen.“ 

Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, freut sich: „Unsere Karl IV.-Landesausstellung war ein besonderes Projekt: bilateral, von hoher politischer Bedeutung und unter großem Zeitdruck realisiert. Herausgekommen ist eine außergewöhnliche Schau mit einer Vielzahl von Spitzenexponaten wie man sie so schnell nicht mehr in der Bundesrepublik sehen wird. Dass sie in so kurzer Zeit rund 100.000 Besucherinnen und Besucher in Nürnberg gesehen haben, spricht für die Landesausstellung. Pro Tag waren es im Durchschnitt 800 Besucher; und das im Winter. Den ersten Teil der Schau in Prag eingerechnet, haben wir 200.000 Menschen mit unserer gemeinsamen Tschechisch-Bayerischen Landesausstellung erreicht. Die Besucher des Begleitprogrammes noch gar nicht mitgerechnet. Ein super Erfolg! “

Prof. Dr. Julia Lehner, Kulturreferentin der Stadt Nürnberg lobt den verbindenden Charakter von Landesausstellung und Begleitprogramm: „Hochkarätige Exponate und eine exzellente Präsentation haben die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung in Nürnberg zu einem großartigen, grenzüberschreitenden Kulturereignis werden lassen. Ich freue mich sehr, dass das facettenreiche Begleitprogramm, mit dem das Kulturreferat der Stadt Nürnberg auf den 700. Geburtstag Kaiser Karls IV. und die Landesausstellung einstimmte, außerordentlich gut nachgefragt war und somit einen wertvollen Beitrag zum Erfolg dieses kulturhistorischen Schwerpunktjahres leisten konnte.“  

Diese Einschätzung kann der Direktor des Germanischen Nationalmuseums, Prof. Dr. G. Ulrich Großmann, nur bestätigen: „Die Ausstellung zeigte, zu welchen Höchstleistungen die Zusammenarbeit und der grenzüberschreitende kulturelle Austausch zwischen Prag und Nürnberg bereits im 14. Jahrhundert geführt hatte. Wir freuen uns, dass der Erfolg in dieser Tradition stehend mit der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung weitergeführt werden konnte.“ 

Der große Erfolg eines solchen Ausstellungsprojektes beruht nicht zuletzt auf dem unermüdlichen Einsatz zahlreicher Helfer. Das HdBG dankt den Partnern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung eine solch beeindruckende Schau nicht möglich gewesen wäre. Vor Ort waren dies vor allem das Germanische Nationalmuseum, die Stadt Nürnberg und die Metropolregion Nürnberg. Unterstützt wurde „Karl IV.“ darüber hinaus von der Stiftung Nürnberger Versicherungsgruppe und dem Freundeskreis des Hauses der Bayerischen Geschichte. Die Medienpartner Bayern 2 und Sat.1 Bayern haben mit umfangreicher Berichterstattung „Karl IV.“ medial begleitet. Die DB Regio Bayern gewährleistete die umweltfreundliche Anreise zu Kaiser Karl IV.

07. März 2017

Císař Karel IV. se loučí s Norimberkem s grandiózním úspěchem

Česko-bavorská zemská výstava 2016/17 "Karel IV." v neděli večer skončila. Rozsáhlou výstavu, která byla u příležitosti 700. výročí narození císaře k vidění nejdřív v Národní galerii v Praze a od 20. října 2016 v Germánském národním muzeu, shlédlo  v Norimberku 100.362 návštěvníků.
Bavorský státní ministr Dr. Ludwig Spaenle projevil nadšení: "První česko-bavorská zemská výstava byla zcela úspěšná. Pod osvědčeným vedením Domu bavorských dějin byl přitom český král a německý císař Karel IV., otec Zlaté buly z roku 1356, velmi názorně prezentován jako stavitel mostů mezi Čechami a Bavorskem. Výstava je nejprominentnějším projektem Dohody o kulturní spolupráci mezi Českem a Bavorskem. Instituce, které se na tom podílely, nechaly oživnout tuto historicky vysoce zajímavou osobnost v jejích mnohotvárných fazetách."

Dr. Richard Loibl, ředitel Domu bavorských dějin, se těší: "Naše zemská výstava o Karlovi IV. byla mimořádným projektem: byla bilaterální, vysokého politického významu a realizovaná pod velkým časovým tlakem. Vyšla z toho výjimečná přehlídka s množstvím špičkových exponátů, jaké již nebudou jen tak brzy ve spolkové republice k vidění. Skutečnost, že ji v Norimberku shlédlo v tak krátké době kolem 100.000 návštěvnic a návštěvníků, mluví za zemskou výstavu. Denně to bylo v průměru 800 návštěvníků, a to v zimě. Započteme-li první část přehlídky v Praze, oslovili jsme naší společnou česko-bavorskou zemskou výstavou 200.000 lidí. A to ještě vůbec nejsou započítáni návštěvníci doprovodného programu. Super úspěch!"

Prof. Dr. Julia Lehner, kulturní referentka města Norimberk chválí spojující charakter zemské výstavy a doprovodného programu: "Vysoce hodnotné exponáty a jejich excelentní prezentace učinily z Česko-bavorské zemské výstavy v Norimberku velkolepou přeshraniční kulturní událost. Mám velkou radost, že o pestrý doprovodný program, s kterým odbor kultury Města Norimberku naladil veřejnost na 700. výročí narození císaře Karla IV. a na zemskou výstavu, byl mimořádný zájem a tím velmi cenným způsobem přispěl k úspěchu roku, nesoucího se ve znamení této kulturně historické události."

Toto hodnocení může ředitel Germánského národního muzea, Prof. Dr. G. Ulrich Großmann jen potvrdit: "Výstava ukázala, k jakým špičkovým výkonům vedla spolupráce a přeshraniční kulturní výměna mezi Prahou a Norimberkem již ve 14. století. Těší nás, že úspěch této tradice mohl pokračovat s Česko-bavorskou zemskou výstavou."

Velký úspěch takového výstavního projektu spočívá
v neposlední řadě na neúnavném nasazení četných pomocníků.  Dům bavorských dějin děkuje partnerům
a sponzorům, bez jejichž podpory by tak působivá přehlídka nebyla bývala vůbec možná. Přímo v dějišti výstavy to byly především Germánské národní muzeum, Město Norimberk, a Metropolitní region Norimberk. Výstava "Karel IV." byla navíc podpořena Nadací Nürnberger Versicherungsgruppe a Kruhem přátel Domu bavorských dějin. Mediální partneři Bayern 2 a Sat.1 Bayern doprovázeli výstavu "Karel IV." mediálně obsáhlým zpravodajstvím. DB Regio Bayern zajistila ekologicky vlídný příjezd k císaři Karlovi IV. 
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB