Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. November 2016

Begleitband zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung: "Tschechien und Bayern"

Im Verlag Collegium Carolinum ist ein neues Buch mit Gegenüberstellungen und Vergleichen vom Mittelalter bis zur Gegenwart erschienen. Der Konferenzband vereint 18 Beiträge von deutschen und tschechischen Autoren.
Dargestellt werden etwa die Rolle der Herzöge, der Umgang mit Religion und Minderheiten, Parteien, Söldner und Armenfürsorge, die Automobilproduktion und Fußballvereine.

"Rücken an Rücken" – lässt sich so das Verhältnis von Tschechen und Bayern über Jahrhunderte hinweg veranschaulichen? In beiden Ländern geht der Blick heute meist in andere Richtungen als zum Nachbarn. In der Vergangenheit waren jedoch die Gemeinsamkeiten und Verbindungen meist größer und bedeutsamer, als es uns heute bewusst ist.

Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung ist der Anlass, um dem oft unbeachteten Gleichartigen und Verwandten, den Parallelen und Gemeinsamkeiten durch die Jahrhunderte hindurch und in den verschiedensten gesellschaftlichen Feldern nachzuspüren. Beide Länder waren nicht nur während der Herrschaft Karls IV. miteinander verbunden.

Dieser Band zeigt, dass Bayern und Tschechien vom Mittelalter bis zur Gegenwart sehr oft ähnliche oder vergleichbare Entwicklungen durchliefen und von denselben Einflüssen und Phänomenen betroffen waren. Beide Länder standen nicht nur Rücken an Rücken – bestimmend waren meist das Neben- und Miteinander.

Der Band trägt die ISBN-Nummer 978-3-944396-59-0, umfasst 374 Seiten mit 45 schwarz-weiß Abbildungen und kostet 34,80 €. Er ist im Buchhandel, auf der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung in Nürnberg oder direkt beim Collegium Carolinum erhältlich.

15. November 2016

Doprovodný svazek k Česko-bavorské zemské výstavě: "Česko a Bavorsko"

V nakladatelství Collegium Carolinum vyšla nová kniha obsahující konfrontace a porovnání od středověku až po současnost. Konferenční svazek sjednocuje 18 příspěvků českých a německých autorů.
V knize se popisuje například role knížat, vztah k náboženství a menšinám, stranám, žoldnéřům a k péči o chudé, k výrobě automobilů a fotbalovým spolkům.

"Zády k sobě" - lze takto názorně vysvětlit vztah Čechů a Bavorů po staletí? V obou zemích je dneska obrácen pohled jiným směrem než k sousedovi. V minulosti byly společné rysy a vzájemné kontakty většinou širší a významnější, než jsme si toho dnes vědomi.

Česko-bavorská zemská výstava je podnětem k tomu, abychom se pokusili pátrat po často nepovšimnuté podobnosti a příbuznosti, paralelách a společných rysech napříč stoletími a v nejrůznějších společenských oblastech. Obě země byly navzájem spojeny nejen za vlády Karla IV.

Tento svazek ukazuje, že Česko a Bavorsko prošlo od středověku až do současnosti srovnatelným vývojem a působily na ně stejné vlivy a fenomény. Obě země si nestály k sobě jen zády - určující bylo většinou soužití vedle sebe a spolu.

Svazek nese číslo ISBN 978-3-944396-59-0, obsahuje 374 stran s 45 černobílými ilustracemi a stojí 34,80 €. 
K dostání je v knižním obchodě, na Česko-bavorské zemské výstavě v Norimberku nebo přímo u Collegia Carolinum
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB