Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

11. Juli 2016

16. Kunstsymposium Strömungen | Proudění „HuckePack“

Das riesau efau. Kultur Forum Dresden veranstaltet vom 28.10 bis zum 06.11.2016 ein Symposium mit Vernissage. Bewerbungen können noch bis zum 21.08.2016 eingeschickt werden.
„Huckepack“ scheint ein recht simples Bild zu umreißen. Wie so oft aber trügt der erste Schein, bringt das Thema eine Fülle an kulturgeschichtlichen und aktuellen Assoziationen mit sich.  

Das Wichtigste in unserem Raum: Christopherus trägt das Christuskind über den Fluss, wobei das so getragene Kind größer als sein Träger ist. Real und symbolisch. Und da sind die beiden Wortteile. Die „Hucke“ als das vom Hausierer getragene Bündel, hucken als abgeleitetes Verb. Und das „Pack“. Es kann eine alte Maßeinheit, eine Form der Verpackung oder ein Bündel bezeichnen, alles recht unverdächtig. Aber man kann es auch als Schimpfwort verwenden. Um dieses Spannungsfeld geht es, wenn sich beim nächsten Symposium tschechische und deutsche Akteure zusammenfinden, um mit Blick auf die gesellschaftspolitischen Unterschiede beider Länder ihre Ideenkünstlerische zu bearbeiten.  

 • Die Symposien werden im jährlichen Wechsel durchgeführt, im Herbst 2016 in Dresden und im Sommer 2017 in Řehlovice. 
 • Für das 16. Kunstsymposium in Dresden können sich tschechische und deutsche Künstler mit ihren Konzept bewerben. Als Voraussetzung der Teilnahme bringen Sie/bringst du einen neuen Teilnehmer mit, den Sie/du während des Symposiums unterstützen/unterstützt.
 • Interessenten wenden sich bitte an Sylvia Angele, Sylvia.Angele@riesa-efau.de, Lenka Holíková, lenkahol@volny.cz oder Petra Widžová, petra.widzova@gmail.com
 • Einsendeschluss: 21.08.2016 bei riesa efau c/o Sylvia Angele. Eine Jury des riesa efau. Kultur Forum Dresden und des Kulturzentrums Řehlovice wird bis spätestens 21.08.2016 die Teilnehmer_innen auswählen.
 • Voraussetzung für die Teilnahme: Eine durchgängige Teilnahme während des Symposiums mit Anreise spätestens am Freitag, 28.10.2016 und Abreise am Sonntag, 6.11.2016 sowie ein Interesse am interkulturellen Austausch. Bitte bewerben Sie sich nur, wenn Sie jeden Tag am Symposium teilnehmen können!!    

Rahmenbedingungen:
 • Gruppengröße max. 12 Personen 
 • die Unterkunft incl. Frühstück für die auswärtigen Teilnehmer_innen wird in der Brücke/Most-Stiftung (Mehrbettzimmer)gestellt. 
 • Mittagessen übernimmt das riesa efau im Offenen Treff des Mehrgenerationenhauses 
 • Materialkostenzuschuss voraussichtlich pro Teilnehmer in Höhe von 50 € nach Absprache und Vorlage von Rechnungen bzw. Quittungen (vorbehaltlich der Förderung) 
 • Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, an der Gestaltung des Projekts mitzuwirken z.B. bei der Programmgestaltung, beim gemeinsamen Kochen, bei der Fotodokumentation und dem Layout für einen Online-Katalog. 
 • Die Ergebnisse des Symposiums werden im Projektraum „Runde Ecke“ des riesa efau ausgestellt und auf www.riesa-efau.de veröffentlicht.   

Das Projekt wird gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden Amt für Kultur und Denkmalschutz in Kooperation mit der Brücke/Most-Stiftung im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Kulturtage.

11. Juli 2016

16. Výtvarné sympózium Proudění | Strömungen „Každý nese své břímě“

Risau efau. Kulturní fórum Drážďany pořádá od 28. 10. do 6. 11. 2016 sympozium s vernisáží. Přihlášky mohou být zasílány ještě do 21. 8. 2016.
Téma „Každý nese své břímě“ vypadá na první pohled prostě. Ale první dojem často klame, český i německý název projektu (německy „huckepack tragen“ = nést na zádech/na ramenou) v sobě skrývají celou paletu kulturněhistorických i aktuálních asociací.

Tou nejdůležitější je v našem kulturním prostoru obraz sv. Kryštofa přenášejícího Ježíška přes řeku. Nesené dítě je výše než jeho nosič, symbolicky ireálně. Německé kompozitum „Huckepack“se skládá ze dvou částí.: „Hucke“ je pytel,který nosil podomní obchodník na zádech,„hucken“ z něj odvozené sloveso. „Pack“ je i stará jednotka hmotnosti, dále balení,svazek či otýpka, všechno běžné významy.Slovo „Pack“ se ale dá v němčině použít také jako nadávka. O celý tento komplex významů půjde, až se během příštího sympozia setkají čeští a němečtí účastníci,aby se zabývali společenskopolitickými rozdíly obou zemí a výtvarně je zpracovali.

 • Sympozia se budou pořádat střídavě, čili na podzim 2016 v Drážďanech a v létě 2017 v Řehlovicích.
 • Na 16. výtvarné sympózium v Drážďanech se mohou hlásit čeští a němečtí umělci se svými koncepty. Podmínkou účasti je přivést nového účastníka, kterého budete/budeš během symposia podporovat.
 • Zájemci nechť se obrátí na Sylvii Angele (Sylvia.Angele@riesa-efau.de), Lenku Holíkovou (lenkahol@volny.cz) nebo Petru Widžovou (petra.widzova@gmail.com).
 • Uzávěrka zasílání projektů 21. 8. 2016,riesa efau c/o Sylvia Angele. Porota Riesy efau, Kulturního fóra Drážďany a Kulturního centra Řehlovice vybere účastníky nejpozději do 21. 8. 2016.
 • Předpoklad pro účast: účast na celém sympoziu (příjezd nejpozději v pátek 28. 10. 2016 a odjezd v neděli, 6. 11. 2016) a zájem na interkulturní výměně. Přihlašujte se prosím pouze tehdy, máte-li čas účastnit se sympozia každý den!!   

Podmínky a pokyny pro zájemce:
 • velikost skupiny: maximálně 12 účastníků
 • ubytování včetně snídaně pro nedrážďanské účastníky je zajištěno v nadaci Brücke/Most (vícelůžkové pokoje)
 • obědy jsou pro všechny účastníky hrazeny,budeme jíst v „Otevřeném setkání / OffenerTreff“ v budově Riesy
 • náklady na materiál pro tvorbu v hodnotě předběžně 50 EUR, po dohodě s Riesou a po předložení účtenek (důležité k proplacení jsou originály účtenek), vše záleží na finanční podpoře sympozia.
 • chceme vás srdečně přizvat ke spolupráci.při vytváření doprovodného programu během sympozia, dále při společném vaření,při fotodokumentaci, a při vytváření layoutu pro on-line katalogu.
 • práce ze sympozia budou měsíc vystaveny v projektovém prostoru „Runde Ecke“ Riesy a budou zveřejněny na www.riesa-efau.de.   

Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti, Svobodným státem Sasko, Hlavním městem Drážďany, Odbor pro kulturu a ochranu památek, ve spolupráci s Nadací Brücke/Most v rámci Dnů české a německé kultury.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB