Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

28. Juni 2016

Internationale Deutscholympiade in Berlin

Die internationale Deutscholympiade vom 17.07 - 30.07.2016 ist der weltweit größte Wettbewerb der deutschen Sprache und findet alle 2 Jahre in Deutschland statt. Die Olympiade hat das Ziel, junge Menschen im Ausland für die deutsche Sprache zu begeistern und ihnen die Türen zur deutschen Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft zu öffnen.
Bei der Internationalen Deutscholympiade können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre deutschen Sprachkenntnisse in drei Niveaustufen (A2, B1 und B2) unter Beweis stellen. Der sich ständig wechselnde Austragungsort der Endausscheidung ist ein Standort des Goethe-Instituts in Deutschland. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zuvor in nationalen Wettbewerben der einzelnen Teilnehmerländer ermittelt und vertreten dann ihr Land bei der Endausscheidung in Deutschland. Dort kämpfen die besten Deutschlernerinnen und –lerner der Qualifikationsrunden um die ersten drei Plätze der Weltbesten in drei Niveaustufen. 

Dabei sind nicht nur sprachliche, sondern auch interkulturelle Kompetenzen und die Fähigkeit, in internationalen Teams zu arbeiten, gefragt. Eine internationale Jury bewertet sowohl die Einzelleistungen als auch die Team-Ergebnisse. 

Neben den Wettbewerben gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Rahmenprogramm, um ihnen Deutschland und seine Kultur sowie 2016 im Speziellen Berlin und seine lokalen Besonderheiten näher zu bringen. 

Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ido.html

Quelle: Goethe Institut

28. Juni 2016

Mezinárodní olympiáda němčiny v Berlíně

Mezinárodní olympiáda němčiny od 17. 7. do 30 .7. 2016 je celosvětově největší soutěž německého jazyka a koná se každé dva roky v Německu. Olympiáda má za cíl, nadchnout mladé lidi v cizině pro německý jazyk a otevřít jim dveře k německé vědě, kultuře a hospodářství.
Na mezinárodní olympiádě němčiny mohou účastnice a účastníci podrobit své jazykové znalosti němčiny zkoušce ve třech úrovňových stupních (A2, B1 a B2). Stále se měnící místo konání vyřazovací soutěže je pracoviště Goethe-Institutu v Německu.

Účastnice a účastníci vzejdou z předem organizovaných národních soutěží jednotlivých účastnických zemí a zastupují pak svou zemi v konečné vyřazovací soutěži v Německu. Tam spolu soutěží nejlepší studující němčiny z kvalifikačních kol o první tři místa nejlepších na světě v třech úrovňových stupních.
Přitom jsou žádány nejen jazykové, nýbrž také interkulturní kompetence a schopnost, pracovat v mezinárodních týmech. Mezinárodní porota ohodnotí jak jednotlivé výkony, tak i týmové výsledky.

Kromě soutěží je pro účastnice a účastníky pořádán rámcový program, jehož cílem je přiblížit jim Německo a jeho kulturu jakož i v roce 2016 speciálně Berlín a jeho místní zvláštnosti.

Další informace najdete zde:
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ido.html

Zdroj: Goethe Institut
Rendert Time: 0,038 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB