Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

22. November 2015

12. Mitgliederversammlung am 22.11.15

Mit den Worten "es macht mir große Freude, seit letztem Jahr als 1. Vorsitzende für die Geschicke von Bavaria Bohemia e.V., Trägervereins des Centrum Bavaria Bohemia, verantwortlich zu sein und zusammen mit Vorstand, Mitgliedern und dem CeBB-Team zum Erfolg der bayerisch-tschechischen Kulturbeziehungen beizutragen" untermauerte Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., die sehr positiv ausgefallene Rückschau auf die letzten 12 Monate. Im Mittelpunkt der Berichte standen das im September abgelaufene Projekt regio2015 mit den bayerischen Veranstaltungen zum Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015, das laufende Projekt Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen und die bereits heuer vom CeBB begonnene Koordinierung des Begleitprogramms zur Landesausstellung Karl IV. 2016 / 2017.
Bürgermeisterin Birgit Höcherl unterstrich in ihrem Grußwort die wichtige Rolle des CeBB für die Stadt, die Region und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt der Ausführungen von Irene Träxler stand der Dank an die Mitglieder, an den Vorstand, an die ehrenamtlich Tätigen, an die Sponsoren, an das Kuratorium unter Vorsitz von Landrat Thomas Ebeling, an die unterstützenden Kommunen, an die deutschen und tschechischen Förderpartner, die Kulturstiftung und an das sehr engagierte Mitarbeiterteam unter der Leitung von Hans Eibauer.  

Schatzmeister Josef Braun erläuterte im Kassenbericht die Finanzlage des Vereins, die auf einem Mehrsäulenmodell beruht. Detailliert ging er auf die Vereins- und Projektfinanzierung ein. Das Auslaufen des EU- geförderten Projekts zur Umsetzung der bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 am 30. September hatte zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt Stellen im CeBB wegfielen und somit die Kosten des laufenden Jahres sinken werden. Die wichtigsten Pfeiler der Finanzierung des CeBB waren in 2015 die EU-Ziel 3-Förderung, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, der Freistaat Bayern, die kommunale Seite mit Bezirk, Landkreis Schwandorf, Stadt Schönsee, weitere Kommunen, der Partnerkreis aus Unternehmen, Spenden und Mitgliedsbeiträge. Erich Schlicker stellte in einer Übersicht dar, dass Mitglieder des Vereins im letzten Jahr über 850 ehrenamtlich geleistete Stunden erbrachten. Dies zeigt, dass das Engagement der Mitglieder eine weitere tragende Säule darstellt.

CeBB-Leiter Hans Eibauer gab der Versammlung einen umfassenden Bericht über die Projektumsetzung von „regio2015“ und "Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2015" mit anschließendem Ausblick auf 2016. Das CeBB war nicht nur in den beiden Projekten gefordert, sondern hat bereits damit begonnen, den Auftrag des Hauses der Bayerischen Geschichte zu erfüllen, das Begleitprogramm der bayerisch – tschechischen Landesausstellung Karl IV. 2016 / 2017 zu koordinieren. Das CeBB setzte zusammen mit seinen Projektpartnern über vierzig bayerische Beiträge für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 sehr erfolgreich um. Größte Veranstaltung war das Kultur- und Begegnungsfest „Blumen für Pilsen“ zum Abschluss der Bayerischen Kulturtage im April mit über zwanzigtausend Besuchern und fünfzehntausend Blumen im Gepäck, unterstützt vom Rotary Club Oberpfälzer Wald. Neben interessanten Projektideen für die neue EU-Förderperiode 2014 – 2020 wird unterstrichen, dass das CeBB viel zu den Bemühungen des Freistaats Bayern beiträgt, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu forcieren.

Der Rechnungsprüfungsbericht von Herbert Männer und Josef Ebenhöch mündete in den einstimmigen Beschluss zur Entlastung des Schatzmeisters. In einem weiteren Tagungsordnungspunkt erläuterte Dr. Rudolf Ebneth als einer der beiden Vorstände der Kulturstiftung Bavaria Bohemia ihre Ziele. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung warb Hans Eibauer im Tagesordnungspunkt Sonstiges, Wünsche und Anträge für die Kulturtouren 2016, deren Termine großenteils schon feststehen. Auf Nachfrage erläuterte Hans Eibauer ausführlich die Kosten- und Einnahmenseite des CeBB, die Finanzierung der Mitarbeiter über die Projekte und die Einbindung der tschechischen Nachbarseite. Abschließend bedankte sich 1. Vorsitzende Irene Träxler bei den Mitgliedern für Engagement und Teilnahme, warb zum Besuch der nächsten Veranstaltungen und wünschte dem Trägerverein und dem CeBB ein erfolgreiches Jahr 2016.

22. November 2015

12. Členská schůze dne 22. 11. 2015

Slovy "mám velikou radost, že mohu od minulého roku jako předsedkyně zodpovídat za činnost spolku Bavaria Bohemia e.V., zřizovatelského spolku Centra Bavaria Bohemia, a společně s představenstvem, členy a týmem CeBB přispívat k úspěchu v oblasti česko-bavorských kulturních vztahů" podtrhla Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., velice pozitivní ohlédnutí se za posledními 12 měsíci. V centru zájmu podávaných zpráv byl v září ukončený projekt regio2015 s bavorskými kulturními akcemi v rámci roku Evropského hlavního města kultury Plzně 2015, probíhající projekt Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko a již letos ze strany CeBB zahájená koordinace doprovodného programu k Zemské výstavě Karel IV. pořádané v letech 2016 / 2017.
Starostka Birgit Höcherl zdůraznila ve svém uvítacím projevu důležitou roli CeBB pro město, region a přeshraniční spolupráci. V centru proslovu Irene Träxler bylo poděkování členům, představenstvu, spolupracovníkům v čestném úřadu, sponzorům, kuratoriu pod vedením předsedy Thomase Ebelinga, vedoucího okresního úřadu, a dále podporujícím obcím, českým a německým dotačním partnerům, kulturní nadaci a velice angažovanému týmu spolupracovníků pod vedením Hanse Eibauera.   

Pokladník Josef Braun vysvětlil ve své zprávě finanční situaci spolku, která spočívá na vícepilířovém modelu. Detailně se věnoval financování spolku a projektů. Ukončení projektu k realizaci bavorských příspěvků pro Plzeň 2015 dotovaného EU dne 30. září mělo za následek, že od tohoto okamžiku odpadla v CeBB místa a tím poklesnou náklady v tomto roce. Nejdůležitějšími pilíři financování CeBB byly v roce 2015 dotace z programu EU Cíl 3, Česko-německý fond budoucnosti, Svobodný stát Bavorsko, komunální strana s krajem, okresem Schwandorf, městem Schönsee, další obce, okruh partnerů z oblasti podniků, dary a členské příspěvky. Erich Schlicker v přehledu znázornil, že členové spolku odpracovali v minulém roce více než 850 hodin v rámci čestného úřadu. To ukazuje, že angažovanost členů představuje další nosný pilíř.

Ředitel CeBB Hans Eibauer přednesl na schůzi rozsáhlou zprávu o realizaci projektů „regio2015“ a "Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko 2015" s následným výhledem na rok 2016. CeBB byl vytížen nejen oběma projekty, ale také již začal plnit svůj úkol z pověření Domu bavorských dějin spočívající v koordinaci doprovodného programu k česko-bavorské zemské výstavě Karel IV. v letech 2016 / 2017. CeBB společně se svými projektovými partnery velice úspěšně zrealizoval více než čtyřicet bavorských příspěvků pořádaných v rámci roku Evropského hlavního města kultury Plzně 2015. Největší kulturní událostí byla slavnost „Květiny pro Plzeň“ na závěr Bavorských dní kultury v dubnu s více než dvaceti tisíci návštěvníky a patnácti tisíci květinami, podporovaná Rotary Clubem Hornofalcký les. Kromě zajímavých projektových nápadů pro nové dotační období EU 2014 – 2020 je zdůrazňováno, že CeBB velikou měrou přispívá k úsilí Svobodného státu Bavorsko o podporu přeshraniční spolupráce. 

Auditní zpráva Herberta Männera a Josefa Ebenhöcha vyústila v jednohlasné rozhodnutí o schválení činnosti pokladníka. V dalším bodu programu schůze vysvětlil Dr. Rudolf Ebneth jako jeden ze dvou předsedů Kulturní nadace Bavaria Bohemia její cíle. Na závěr členské schůze Hans Eibauer v rámci bodu programu Ostatní, přání a návrhy propagoval Cesty za kulturou na rok 2016, jejichž termíny konání jsou již z velké části stanoveny. Na dotaz Hans Eibauer podrobně vysvětlil výdajovou a příjmovou stránku CeBB, financování spolupracovníků prostřednictvím projektů a zapojení české sousední strany. Závěrem poděkovala předsedkyně Irene Träxler členům za jejich angažovanost a účast, vyzývala k návštěvě příštích kulturních akcí a popřála zřizovatelskému spolku a CeBB úspěšný rok 2016. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB