Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

10. September 2015

Unterhaltungsnachmittag für Kinder mit Tschechisch-Crashkurs

Hallo und ahoj, so klang die erste Begrüßung am Dienstagnachmittag  vor dem Gebäude des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), wo 10 Kinder zum Spiel- und Spaß-Kindernachmittag eingetroffen waren. Die Aktivitäten für die Kinder haben gemeinsam der EVS-Freiwillige Marek Robl und die Praktikantin Klára Gerátová ausgedacht und vorbereitet.
Die Kinder haben zuerst eine Führung durch das CeBB-Gebäude unternommen, während der sie auf eine unterhaltsame Art und Weise viele neue Informationen über das CeBB erfahren konnten. Erfreulich war es festzustellen, dass auch die Kinder selbst bereits einiges darüber wussten, womit sich das CeBB beschäftigt, vor allem dank ihrer Eltern oder Großeltern.

Danach sind die ersehnten Spiele an die Reihe gekommen. Zuerst haben sich die Kinder mit der großen Landkarte auf dem Boden eines der Räume vertraut gemacht. Dort haben sie erfahren, aus welchen tschechischen Städten Marek und Klára kommen und dann haben sie weitere , sowohl tschechische als auch deutsche, gesucht und Wissenswertes über sie erfahren.   

Nachdem sie ihre geographischen Kenntnisse vertieft hatten, wartete auf die Kinder eine Sprachanimation, während der sie sich auf eine unterhaltsame Weise einige tschechische Wörter aneignen konnten. Anfangs war für sie die Aussprache der tschechischen Wörter sehr schwierig, aber nach einer Weile konnten bereits alle auf Tschechisch sagen, wie sie heißen, fragen, wie andere Kinder heißen, oder jemanden begrüßen oder sich verabschieden. Das nachfolgende Spiel mit einem deutsch-tschechischen Domino hat den tschechischen Wortschatz bei den Kindern noch vertieft. Bei diesem Spiel haben die Kinder erfahren, dass einige tschechische Wörter den deutschen sehr ähnlich sind und konnten so sehr schnell die richtigen Paare der deutschen und tschechischen Wörter finden: Flasche – flaška, Tasche – taška usw.   

Nach diesen anstrengenden Aktivitäten ist die wohlverdiente Brotzeit gekommen, während der die tschechischen Märchen „Krteček“ / „Der kleine Maulwurf“ und „Pat a Mat“ / „Pat und Mat“ projiziert wurden, die bei den Kindern großen Erfolg hatten. Nach der Pause haben die Kinder große Papierblätter bekommen, auf die sie in beliebiger Form ihre bisherigen Eindrücke und Erlebnisse aus dem CeBB übertragen konnten. Ein weiteres Spiel war Activity, bei dem jeweils ein Kind pantomimisch verschiedene Sachen und Tätigkeiten darstellen sollte und die anderen Kinder raten sollten.   

Zum Schluss haben die Kinder nach einem Schatz gesucht, der in einem der CeBB-Räume versteckt worden war. Die Kinder haben ein Blatt mit einigen Indizien bekommen, nach denen es ihnen schließlich sehr schnell gelungen ist, den versteckten Schatz zu finden. Die Belohnung haben sie ehrlich unter sich aufgeteilt. Danach hat das letzte Fotografieren stattgefunden und die Kinder sind zu ihren Eltern zurückgekehrt, die sich bei den beiden Organisatoren bedankten und verrieten, dass sie ein solches Programm für ihre Kinder auch mehrmals pro Woche begrüßen würden. 

10. September 2015

Zábavné odpoledne pro děti spojené s češtinou

Hallo a ahoj, tak znělo první přivítání v úterý odpoledne před budovou Centra Bavaria Bohemia (CeBB), kam dorazilo 10 dětí na dětské odpoledne plné her a zábavy. Aktivity pro děti společně vymysleli a připravili EVS-dobrovolník Marek Robl a praktikantka Klára Gerátová.
Děti se nejprve vydaly na prohlídku celé budovy, při které se zábavnou formou dozvěděly mnoho nových informací o CeBB. Potěšujícím zjištěním bylo, že i ony samy již něco málo o tom, čím se CeBB zabývá, věděly, a to především díky jejich rodičům či prarodičům.

Poté přišly na řadu vytoužené hry. Nejdříve se děti seznámily s velkou mapou umístěnou na podlaze v jedné z místností CeBB. Tam se dozvěděly, z jakých českých měst pochází Marek a Klára a poté hledali další, jak česká tak i německá města a zajímavosti k nim.  

Poté, co si prohloubily své geografické znalosti, čekala děti jazyková animace, při níž se zábavným způsobem naučily několik českých slov. Z počátku pro ně byla výslovnost českých slov velmi náročná, ale za chvilku již všichni dokázali v češtině říct, jak se jmenují, zeptat se jak se jmenuje někdo jiný nebo například pozdravit a rozloučit se. Následující hra s česko-německým dominem u dětí českou slovní zásobu ještě prohloubila. Při této hře děti zjistily, že některá česká slova jsou německým velmi podobná a dokázaly proto brzy najít správné dvojice českých a německých slov: Flasche – flaška, Tasche – taška apod.  

Po těchto náročných aktivitách přišla zasloužená svačina, při které se promítaly české pohádky Krteček a Pat a Mat, které sklidily velký úspěch. Po svačině se děti přesunuly k velkým papírům, na které mohly v libovolné formě přenést své dosavadní dojmy a zážitky z CeBB. Další hrou byly Activity, při kterých vždy jedno z dětí muselo pantomimicky předvádět různé věci a činnosti a ostatní hádaly.  

Na závěr se děti vydaly hledat poklad, který byl schovaný v jedné z místností v CeBB. Děti dostaly papír s několika indiciemi, podle kterých nakonec velmi rychle našly schovaný poklad a odměnu si poctivě rozdělily. Poté přišlo poslední focení a návrat dětí k rodičům, kteří oběma organizátorům poděkovali a prozradili, že by takový program pro své děti uvítali i několikrát týdně. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB