Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. Juni 2015

9. Sommerempfang Bavaria Bohemia am 18.06.15

Auch im Sommer kann es mal Tröpfeln. Kein Grund aber, den Sommer nicht willkommen zu heißen. Und auch die etwa 120 Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Medien und öffentlichen Institutionen, die am 18.06.15 der Einladung zum 9. Sommerempfang ins Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee folgten. 

Der Verein "Partner für den Landkreis Schwandorf" fungierte auch heuer – zum wiederholten Mal - als Sponsor.
Thomas Ebeling, Landrat des Landkreises Schwandorf, begrüßte die zahlreichen Gäste aus den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Unter ihnen Dr. Tomáš Jelínek vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfond, Alois Hagel vom Verein Partner für den Landkreis Schwandorf, Schönseer Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Dr. Wolfgang Jahn vom Haus der Bayerischen Geschichte, Christopher Vickers vom der Bayerischen Vertretung in Prag, Dr. Pavel Suk von der Bezirksregierung des Pilsner Bezirkes, Vorstand des Stiftungsfonds Bavaria Bohemia Wolfgang Kunert, Vladimír Líbal, die Künstler der Union der bildenden Künstler der Pilsner Region, die am Forum Junge Kunst teilnehmenden Künstler, die Švejk-Band sowie alle Unterstützer des Vereins Bavaria Bohemia e.V. Er bedankte sich beim Deutsch-tschechischen Zukunftsfond für die Unterstützung und bei allen Akteuren der Deutsch-Tschechischen Zusammenarbeit. Thomas Ebeling hob die wichtige Funktion des CeBB für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hervor und wünschte allen Gästen einen schönen Abend mit anregenden Gesprächen.  

Dr. Wolfgang Jahn vom Haus der Bayerischen Geschichte stellte die Landesausstellung Karl IV. vor, an der sich das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Koordinator des Begleitprogramms im nächsten Jahr beteiligt.  

Der Sommerempfang war auch in diesem Jahr mit der Eröffnung der Sommerausstellung verbunden, diesmal mit dem Forum Junge Kunst. Die von einer Fachjury ausgewählten 28 jungen Künstler aus Deutschland und der Tschechischen Republik erhielten im Centrum Bavaria (CeBB) in Schönsee für die kommenden drei Monate Raum für ihre Werke. Danach wandert die Ausstellung weiter in den Leeren Beutel nach Regensburg. Im April nächsten Jahres werden die Werke in der Studien- und Wissenschaftsbibliothek in Pilsen gezeigt.  

Zugleich wurde die Ausstellung Auf Pilsens Palette der Union der bildenden Künstler der Pilsner Region eröffnet. Die 69 Malerpaletten, die von den Künstlern gestaltet wurden, sind im Luftraum des CeBB installiert worden. Die Ausstellung ist bis zum 11. August zu sehen. Bei einer Benefizauktion am 28. November können die Paletten erworben werden, der Erlös kommt der sehr wertvollen Barockorgel in der Kirche St. Barbara in Manětín zugute.  

Beim anschließenden Empfang gab es ausreichend Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre Gespräche zu führen und neue, grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen. Der kulinarische Teil des Sommerempfangs lag in den Händen der Pascherwirte, die bereits zum 9. Mal mit regionalen Spezialitäten für das leibliche Wohl der Gäste sorgten. Die Švejk-Band aus Pilsen führte musikalisch durch den Abend und als Literatur-Schmankerl las Petra Nacke ihren Bierdeckelkrimi vor.

Medienecho:
OTV-Beitrag
Oberpfalznetz
Mittelbayerische Zeitung
  • Download:

19. Juni 2015

9. Letní setkání Bavaria Bohemia - 18. 6. 2015

I v létě mohou padat kapky. Což ale není důvod nepřivítat léto, nebo přes 120 hostů z oblasti politiky, kultury, hospodářství, cestovního ruchu, vzdělávání, médií a veřejných institucí z českých a bavorských sousedních regionů, kteří 18. 6. 2015 přijali pozvání na 9. Letní setkání do Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.

Spolek "Partneři okresu Schwandorf" byl již po několikáté sponzorem akce.
Thomas Ebeling, vedoucí okresního úřadu Schwandorf, přivítal četné hosty z českých a bavorských sousedních regionů. Mimo jiné Dr. Tomáše Jelínka z Česko-německého fondu budoucnosti, Aloise Babela ze spolku "Partneři okresu Schwandorf“, starostku města Schönsee Birgit Höcherl, Dr. Wolfganga Jahna z Domu bavorské historie, Christophera Vickerse z Bavorského zastoupení v Praze, Dr. Pavla Suka z Plzeňského kraje, předsedu nadačního fondu Bavaria Bohemia Wolfganga Kunerta, Vladimíra Líbala, umělce Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti, na Fóru Mladé umění účastnící se umělce, kapelu Švejk-band a také všechny podporovatele spolku Bavaria Bohemia e.V. Poděkoval Češko-německému fondu budoucnosti za podporu a všem aktérům česko-německé spolupráce. Thomas Ebeling vyzdvihl důležitou roli CeBB v oblasti přeshraniční spolupráce a popřál všem hostům hezký večer plný podnětných rozhovorů.  

Dr. Wolfgang Jahn z Domu bavorské historie představil Zemskou výstavu Karel IV., na které se Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) účastní coby koordinátor doprovodného programu v příštím roce.  

Letní setkání bylo již tradičně spojeno s vernisáží letní výstavy, letos Fórem Mladé umění. Odbornou porotou vybraní 28 mladí umělci z České republiky i Německa získali v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee na příští tři měsíce prostor pro své díla. Poté putuje výstava dále do galerie Leerer Beutel v Řeznu. V dubnu příštího roku budou díla vystavena ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni.  

Zároveň byla zahájena výstava Na Plzeňské paletě Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti. 69 malířských palet, které upravili umělci, byly instalovány ve vzdušném prostoru CeBB. Výstavu lze shlédnout do 11. srpna. Při benefiční aukci 28. listopadu mohou být palety vydraženy, výtěžek půjde na opravu velmi vzácných barokních varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně.  

Následná recepce poskytla příležitost k rozhovorům v uvolněné atmosféře a navázání nových přeshraničních kontaktů. O kulinářský zážitek se postaraly pochoutky pašeráckých hostinských z oblasti Schönsee, kteří hostům již po osmé nabídli regionální speciality. Letní setkání hudebně doprovodila skupina Švejk-band z Plzně a jako literární pochoutku četla Petra Nacke svůj kriminální příběh na pivním tácku.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB